Vastuullinen toimitusketju

Teleste osallistui ECOVADIS-yritysvastuullisuus -mittaukseen vuoden 2019 aikana ja sai mittauksesta tunnustuksena hopeamitalin yritysvastuun saavutuksistaan.

Komponenttien saatavuus haasteena

Vuoden 2019 aikana suuri hankinnan haaste oli tiettyjen passiivikomponenttien vaikea saatavuus, mikä johtui kysynnän kasvusta sähköautomarkkinoilla, 5G-markkinoilla sekä yleisemminkin Internet of things (Iot) -ajatuksen jalkautuessa laajasti erilaisiin tuotteisiin. Tämä kaikki johti myös hankintahintojen nousuun tilapäisesti. Onnistuimme kuitenkin varmistamaan komponenttien saatavuuden hyvien toimittajasuhteiden ansiosta sekä etsimällä vaihtoehtoisia hankintakanavia. Telesten tuotteiden tyypillisesti pitkä elinkaari asettaa joka tapauksessa omia erityisvaatimuksia komponenttien elinkaaren hallinnalle.

Hankinnan digitalisaatio

Teleste on ottanut aiemmin käyttöön ohjelmistorobotin, joka toimii operatiivisen oston apuna ja tekee toiminnanohjausjärjestelmän parametripäivitystä ilman käsin tehtävää rutiiniluontoista

työpanosta. Tämä oli ensimmäinen vaihe kohti hankinnan digitalisaatiota. Vuoden 2019 aikana tehtiin lisäselvityksiä siitä, miten toimittajien kanssa käytävää muuta kommunikointia voisi automatisoida, kuten yhteystietojen, toimitusehtojen ja erilaisten dokumenttien päivitystä. Tavoitteena on, että hankintatiimi pystyy keskittymään enemmän asiantuntijatyöhön, kuten tuotekehityksen palvelemiseen ja toimittajien kehittämiseen.

Koulutusohjelma jatkuu

Teleste Sourcing Academy -ohjelman ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuoden 2019 aikana. Tähän koulutusohjelmaan kutsuttiin hankintoja tekevää henkilöstöä eri maayhtiöistä niin, että se tuo kaikille saman tietotason, innostaa ajatusten vaihtoon, vahvistaa yhteisiä toimintamalleja ja edistää yhteistyötä yli organisaatiorajojen sekä maayhtiöiden välillä. Koulutusohjelman seuraava vaihe jatkuu vuonna 2020, jolloin panostetaan erityisesti toimitusketjujen johtamiseen.

Kansainvälinen toimittajaverkosto

Telesten kansainvälisessä toimittajaverkostossa on toimittajia yli 20 maasta. Toimittajayhteistyö perustuu vuosisopimuksiin, pitkäjänteisyyteen ja jatkuvan parantamisen periaatteisiin. Toimittajasuhteita ohjataan ja valvotaan auditoinneilla, toimittaja-arvioinneilla, eettisellä toimintaohjeella (Teleste Supplier Code of Conduct) ja erilaisilla ohjeistuksilla komponenttien logistiikkaan liittyen sekä toimittajien itsearvioinneilla ja tapaamisilla.

Hankinnat jakautuvat kahteen pääkategoriaan. Suorahankinta koostuu erilaisista komponenteista, puolivalmisteista ja moduuleista, joita käytetään Telesten omien tuotteiden valmistuksessa. Suorissa ostoissa 20 prosenttia toimittajista vastaa 80 prosentista kaikista hankinnoista. Epäsuora hankinta koostuu tavaroista ja palveluista, joita käytetään omaa liiketoimintaa varten.

Telesten hankinta on jaettu lisäksi strategiseen sourcingiin ja operatiiviseen ostoon. Strateginen sourcing valitsee toimittajat, neuvottelee sopimukset sekä vastaa toimittajasuhteiden johtamisesta. Operatiivinen osto tekee tilaukset toimittajille ja vastaa toimittajan suuntaan tapahtuvasta päivittäisestä kanssakäymisestä.

Tarkat valintakriteerit

Toimittajavalinnan perustana ovat Telesten arvot: asiakaskeskeisyys, kunnioitus, luotettavuus ja tuloksellisuus. Valintaa tehtäessä arvioidaan mm. teknologiaosaamista, tuotteiden ja toimitusten laatua, toimitusvarmuutta, toiminnan eettisyyttä ja kustannustehokkuutta.

Jokainen uusi toimittaja tekee ennen yhteistyön syventämistä Telesten kattavan itsearvioinnin, jossa on noin 100 kysymystä yrityksen hallinnosta, tietoturvasta, työturvallisuudesta, vastuullisuudesta, ympäristöasetusten ja lakien noudattamisesta sekä myös organisaatiosta, sen osaamisesta ja innovaatiokyvystä.

Teleste luokittelee toimittajat avaintoimittajiin sekä ensisijaisiin, hyväksyttyihin ja uusiin toimittajiin. Luokitus määrittelee Telesten ja toimittajan välisen suhteen ja hallintamallin. Avaintoimittajat ja ensisijaiset toimittajat arvioidaan vuosittain, hyväksytyt toimittajat kolmen vuoden välein ja uudet toimittajat toimittajasuhteen alussa. Aktiivinen toimittajakannan arviointi ja toimittajien liiketoimien jatkuvuussuunnitelmien tarkastukset ovat osa toimittajiin liittyvän liiketoiminnan jatkuvuuden riskin hallintaa.

ECOVADIS arvioi tulevaisuuden

Teleste pyrkii aina varmistamaan, että kaikki komponentit ja niihin liittyvät materiaalit ovat peräisin vastuullisista lähteistä ja että kaikki toimittajat toimivat kansainvälisten lakien ja normien mukaisesti koskien ihmisoikeuksia, korruptiota ja lahjontaa.

Luonnonvarojen laillisesta kaupasta ja kestävän kehityksen toimitusketjuista tarvittavien tietojen ylläpitämiseen käytetään kolmannen osapuolen palvelua, joka seuraa standardikomponenttien raaka-aineiden alkuperiä (Conflict minerals, 3TG). Teleste hankkii pelkästään RoHS-direktiivin täyttäviä tuotteita ja komponentteja.

Teleste osallistui ECOVADIS-yritysvastuullisuus -mittaukseen vuoden 2019 aikana ja sai mittauksesta tunnustuksena hopeamitalin yritysvastuun saavutuksistaan. Luokitus arvioi organisaatioita niiden politiikkojen, toimien ja tulosten vahvuudesta neljällä teemalla: ympäristö, työ ja ihmisoikeudet, etiikka ja kestävät hankinnat. Teleste sijoittui erityisen hyvin kestävien hankintojen arvioinnissa.

 

Päivitetty 2020