Teleste Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019: Liikevaihto ja oikaistu liiketulos laskivat ennustetusti, tilauskanta hyvällä tasolla

TELESTE OYJ   TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  13.2.2020  KLO 08:30          

                                     

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2019: LIIKEVAIHTO JA OIKAISTU LIIKETULOS LASKIVAT ENNUSTETUSTI, TILAUSKANTA HYVÄLLÄ TASOLLA


Vuoden 2019 neljäs vuosineljännes

- Liikevaihto oli 58,5 (66,5) miljoonaa euroa, laskua 12,1 %
- Oikaistu liiketulos oli 0,9 (2,2) miljoonaa euroa, laskua 60,6 %
- Liiketulos oli 1,2 (2,2) miljoonaa euroa, laskua 44,6 %
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,09) euroa, laskua 63,6 %
- Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,09) euroa, laskua 42,1 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 7,9 (4,6) miljoonaa euroa, kasvua 69,2 %
- Saadut tilaukset olivat 64,1 (81,0) miljoonaa euroa, laskua 20,8 %
- Tilauskanta kauden lopussa oli 73,2 (71,0) miljoonaa euroa, kasvua 3,1 %

Tammi-joulukuu 2019

- Liikevaihto oli 235,5 (250,3) miljoonaa euroa, laskua 5,9 %
- Oikaistu liiketulos oli 7,7 (9,7) miljoonaa euroa, laskua 20,7 %
- Liiketulos oli 0,8 (9,7) miljoonaa euroa, laskua 92,1 %
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,31 (0,38) euroa, laskua 19,8 %
- Osakekohtainen tulos oli -0,07 (0,38) euroa, laskua 119,0 %
- Saadut tilaukset olivat 237,6 (264,0) miljoonaa euroa, laskua 10,0 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,1 (15,0) miljoonaa euroa, laskua 73,0 %

Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,10 (0,20) euroa ulkona oleville osakkeille.

Näkymät vuodelle 2020

Teleste ei odota liikevaihdon poikkeavan oleellisesti vuoden 2019 liikevaihdon tasosta (235,5 miljoonaa euroa). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan 6-10 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos laskivat vertailuvuodesta. Saadut tilaukset kasvoivat edellisestä neljänneksestä ollen hyvällä tasolla, mutta laskivat ennätyksellisestä vartailukaudesta. Tilauskanta säilyi korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Video and Broadband Solutions ‑liiketoiminta-alueella liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta liiketulos jäi vertailukaudesta. Network Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto ja -tulos jäivät vertailukaudesta.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueella strategiset päätavoitteet ovat tilaajaverkkotuotteiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotekehitys,  myynnin onnistunut käynnistäminen USA:n operaattorimarkkinoilla sekä videovalvonta- ja informaatioratkaisujen merkittävä kasvu ja tulosparannus.

Tilaajaverkkotuotteiden osalta koko toimiala on keskellä teknologiamurrosta, jossa seuraavan sukupolven hajautettu verkkoarkkitehtuuri tarjoaa kilpailukykyisimmän ratkaisun verkkokapasiteetin kasvattamiseen. Neljännellä vuosineljänneksellä operaattorit jatkoivat edelleen hajautettujen verkkoratkaisujen testausta. Tästä syystä operaattorit eivät vielä käynnistäneet merkittäviä verkkoinvestointeja, joten tilaajaverkkotuotteiden toimitukset olivat vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Näkemyksemme mukaan säilytimme vahvan markkina-aseman Euroopan tilaajaverkkomarkkinoilla. Voitimme myös merkittävän patenttioikeudenkäynnin kilpailijaamme vastaan Englannissa. Tuotekehityksemme eteni hajautetun verkkoarkkitehtuurin ratkaisujen kehittämisessä suunnitelmien mukaisesti ja tuotetarjontamme on kilpailukykyinen. Tuotteidemme yhteensopivuuden varmistaminen eri toimijoiden järjestelmien välillä eteni vuoden viimeisellä neljänneksellä valittujen asiakkaiden kanssa. Tilaajaverkkotuotteiden saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat neljännen vuosineljänneksen aikana. Samaan aikaan panostimme vahvasti uuteen teknologiaan ja markkinaposition rakentamiseen Pohjois-Amerikassa, mikä osaltaan heikensi liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Arviomme mukaan operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit alkavat vuoden 2020 loppupuolella.

Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa etenimme kasvutavoitteiden mukaisesti. Vuoden viimeinen neljännes oli vahva sekä uusien tilausten että liikevaihdon osalta. Onnistuimme neljänneksen aikana saamaan merkittäviä uusia tilauksia sekä Saksan julkisen liikenteen markkinoilta että suurimmilta Eurooppalaisilta junavalmistajilta. Ranskassa voitimme merkittävän projektin uudelta asiakkaalta, jolle toimitamme moottoritieverkostojen turvaratkaisun, kuten tiedotettu lokakuussa.

Network Services -liiketoiminta-alueella päätavoitteet ovat pitkän aikavälin strategian täsmentäminen painottuen korkeamman lisäarvon palveluihin ja operatiivisen toiminnan kehittäminen. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat. Liikevaihto laski Saksassa, mutta kasvoi Sveitsissä. Saksassa liikevaihdon lasku johtui viime vuotta alemmista palvelutoimituksista pääasiakkaalle sekä yhden suuren asiakasprojektin päättymisestä vuoden 2018 lopulla. Englannissa kuituverkon suunnittelupalveluiden kasvu jatkui vahvana. Liikevaihdon laskusta johtuen Network Services -liiketoiminta-alueen kannattavuus oli tappiollinen neljännellä neljänneksellä. Saksassa olemme korvanneet alihankintaa omia resursseja vahvistamalla. Tavoitteena on parempi kustannustehokkuus. Englannissa keskitymme vahvemmin kasvavaan kuituverkkojen suunnittelupalveluun ja muihin korkean lisäarvon palveluihin.

Alkaneena vuonna tilaajaverkkojen teknologiamurros ja sen ajoitus vaikuttavat tuotteidemme kysyntään. Perinteisen HFC-teknologian kysynnän arvioidaan hidastuvan ja seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin investointien kasvavan. Ennustamme niiden vaiheittaista käynnistymistä kuluvan vuoden loppupuolella ensin Pohjois-Amerikassa ja sitten Euroopassa. Vuoden 2020 näkymien arviointia vaikeuttaa epävarmuus operaattoreiden uusien hajautetun verkkoarkkitehtuuri-investointien ajoituksesta sekä Saksan palveluliiketoiminnan pääasiakkaan palvelukysynnän kehittymisestä.

Toiminnan strategiset painopisteet alkaneen vuoden aikana ovat:

  • hajautetun verkkoarkkitehtuurin tarjonnan kehittäminen ja myynnin käynnistäminen Pohjois-Amerikan kaapelioperaattorimarkkinoilla
  • videovalvonta- ja informaatioratkaisujen liikevaihdon merkittävä kasvattaminen ja tulosparannuksen jatkaminen
  • Saksan palveluliiketoiminnan operatiivisen toiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen.

Uskomme, että valituilla toimenpiteillä onnistumme saavuttamaan kannattavaa kasvua myös tulevina vuosina.” 

Konsernin liiketoiminta loka-joulukuu 2019

Avainluvut (M€) 10-12/2019 10-12/2018 Muutos
Saadut tilaukset 64,1 81,0 -20,8 %
Liikevaihto 58,5 66,5 -12,1 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 0,9 2,2 -60,6 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 1,5 % 3,4 %  
Liiketulos 1,2 2,2 -44,6 %
Liiketulos % 2,1 % 3,4 %  
Kauden tulos 0,7 1,6 -57,8 %
Oikaistu tulos per osake, € 1) 0,03 0,09 -63,6 %
Tulos per osake, € 0,05 0,09 -42,1 %
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 7,9 4,6 +69,2 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty tiedotteen taulukko-osassa.

Konsernin neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 64,1 (81,0) miljoonaa euroa laskien 20,8 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilaukset laskivat Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen tilaajaverkkotuotteissa ja Network Services -liiketoiminta-alueella suurien asiakasprojektien päätyttyä viime vuoden lopulla. Tilauskanta kasvoi neljänneksen aikana 8,5 % ja oli neljänneksen lopussa 73,2 (71,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa. Liikevaihto laski 12,1 % ja oli 58,5 (66,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski erityisesti Network Services ‑liiketoiminta-alueella.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut laskivat 17,0 % ja olivat 30,1 (36,2) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 4,5 % ollen 17,1 (17,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 8,7 % ja olivat 8,3 (9,0) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 67,7 % ollen 2,5 (1,5) miljoonaa euroa. 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 –standardin mukaiset poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa. Uuden standardin käyttöönoton seurauksena liiketulos kasvoi 0,1 miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos laski 60,6 % ollen 0,9 (2,2) miljoonaa euroa eli 1,5 % (3,4 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski 44,6 % ollen 1,2 (2,2) miljoonaa euroa eli 2,1 % (3,4 %) liikevaihdosta. Liiketuloksesta on oikaistu ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menettyjen varojen ja tapauksen käsittelyyn liittyvän varauksen muutos. Osa rikoksen seurauksena menetetyistä varoista on pystytty palauttamaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana ja eri maissa on edelleen käynnissä useita toimenpiteitä menetettyjen varojen palauttamiseksi ja lopullisen vahingon pienentämiseksi. Nettorahoituskulut olivat 0,3 (0,1) miljoonaa euroa. Verot olivat 0,3 (0,5) miljoonaa euroa ja konsernin laskennallinen veroaste 26,8 % (23,2 %). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,09) euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,09) euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 7,9 (4,6) miljoonaa euroa, kasvua 69,2 % johtuen nettokäyttöpääoman laskusta.

Konsernin liiketoiminta tammi-joulukuu 2019

Avainluvut 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Saadut tilaukset, M€ 237,6 264,0 -10,0 %
Liikevaihto, M€ 235,5 250,3 -5,9 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 7,7 9,7 -20,7 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 3,3 % 3,9 %  
Liiketulos, M€ 0,8 9,7 -92,1 %
Liiketulos % 0,3 % 3,9 %  
Tilikauden tulos, M€ -1,7 6,8 -124,2 %
Oikaistu tulos per osake, € 1) 0,31 0,38 -19,8 %
Tulos per osake, € -0,07 0,38 -119,0 %
Liiketoiminnan rahavirta,M€ 4,1 15,0 -73,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 34,1 % 5,9 %  
Omavaraisuusaste, % 49,5 % 51,7 %  
Henkilöstö kauden lopussa 1 330 1 353 -1,7 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty tiedotteen taulukko-osassa.

Konsernin saadut tilaukset olivat 237,6 (264,0) miljoonaa euroa laskien 10,0 %. Tilaukset laskivat Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen tilaajaverkkotuotteissa. Network Services –liiketoiminta-alueella tilaukset laskivat suurien asiakasprojektien päätyttyä viime vuoden lopulla. Tilaukset kasvoivat Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa. Tilauskanta kasvoi 3,1 % ollen 73,2 (71,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi Video and Broadband Solutions ‑liiketoiminta-alueen matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa. Liikevaihto laski 5,9 % ja oli 235,5 (250,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Network Services -liiketoiminta-alueella suurien asiakasprojektien päätyttyä viime vuoden lopulla.

Oikaistu liiketulos laski 20,7 % ja oli 7,7 (9,7) miljoonaa euroa eli 3,3 % (3,9 %) liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos laski Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen tilaajaverkkotuotteissa ja Network Services -liiketoiminta-alueella laskeneiden liikevaihtojen seurauksena. Oikaistu liiketulos kasvoi Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa. Liiketulos laski 92,1 % ollen 0,8 (9,7) miljoonaa euroa. Ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat ja tapauksen käsittelyyn liittyvien kulujen varaus yhteensä 6,9 miljoonaa euroa heikentävät liiketulosta, mutta on eliminoitu oikaistusta liiketuloksesta. Varaus on raportoitu segmentteihin kohdistamattomana eränä.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut laskivat 11,0 % ja olivat 122,8 (137,9) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 0,2 % ja olivat 66,2 (66,0) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 59,7 % ollen 9,6 (6,0) miljoonaa euroa. 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin mukaiset poistot olivat 4,3  miljoonaa euroa. Uuden standardin käyttöönoton seurauksena liiketulos kasvoi 0,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 19,0 % ollen 38,7 (32,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut sisältävät yllämainitun oikaisuerän, joka on eliminoitu oikaistusta liiketuloksesta. Nettorahoituskulut laskivat 42,5 % ja olivat 0,4 (0,7) miljoonaa euroa. Konsernin tuloverot olivat 2,0 (2,2) miljoonaa euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,31 (0,38) euroa ja osakekohtainen tulos -0,07 (0,38) euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 4,1 (15,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran laskuun vaikuttivat ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat, vaihto-omaisuuden kasvu ja asiakkailta saatujen ennakkomaksujen vähentyminen poikkeuksellisen korkealta tasolta.

Video and Broadband Solutions loka-joulukuu 2019

1000 euroa  10-12/2019  10-12/2018 Muutos
Saadut tilaukset 41 807 51 142 -18,3 %
Liikevaihto 36 142 36 691 -1,5 %
Liiketulos 1 266 1 942 -34,8 %
Liiketulos-% 3,5 % 5,3 %  

Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta 18,3 % ja olivat 41,8 (51,1) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat tilaajaverkkotuotteissa ja kasvoivat videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Tilauskanta kasvoi neljänneksen aikana 8,5 % ja oli neljänneksen lopussa 73,2 (71,0) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 1,5 % ja oli 36,1 (36,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski tilaajaverkkotuotteissa, mutta kasvoi videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Liiketulos laski 34,8 % ja oli 1,3 (1,9) miljoonaa euroa eli 3,5 % (5,3 %) liikevaihdosta. Liiketulosta laski tilaajaverkkotuotteiden vertailukautta alempi liikevaihto.

Tuotekehitysmenot olivat 3,7 (3,4) miljoonaa euroa eli 10,2 % (9,2 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,5 (1,2) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,7 (0,6) miljoonaa euroa.

Video and Broadband Solutions tammi-joulukuu 2019

1000 euroa 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Saadut tilaukset 143 455 152 307 -5,8 %
Liikevaihto 141 351 138 677 1,9 %
Liiketulos 8 056 7 738 4,1 %
Liiketulos % 5,7 % 5,6 %  

Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta 5,8 % ja olivat 143,5 (152,3) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat tilaajaverkkotuotteissa ja kasvoivat videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 141,4 (138,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa, mutta laski tilaajaverkkotuotteissa. Liiketulos kasvoi 4,1 % ja oli 8,1 (7,7) miljoonaa euroa eli 5,7 % (5,6 %) liikevaihdosta. Liiketulosta paransi videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kasvanut liikevaihto.

Tuotekehitysmenot olivat 13,5 (12,5) miljoonaa euroa eli 9,5 % (9,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 4,7 (4,8) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 2,5 (2,2) miljoonaa euroa.

Network Services loka-joulukuu 2019

1000 euroa 10-12/2019 10-12/2018 Muutos
Saadut tilaukset 22 340 29 829 -25,1 %
Liikevaihto 22 340 29 829 -25,1 %
Liiketulos -389 291 -233,8 %
Liiketulos % -1,7 % 1,0 %  

Saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 25,1 % vertailukaudesta ja olivat 22,3 (29,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Saksassa, mutta kasvoi Sveitsissä. Liikevaihdon lasku Saksassa johtui yhden suuren asiakasprojektin päättymisestä viime vuoden lopulla ja vertailukautta alemmasta palvelukysynnästä. Liiketulos laski 0,7 miljoonaa euroa ja oli -0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -1,7 % (1,0 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski liikevaihdon laskun seurauksena Saksassa, mutta kasvoi Englannissa, missä keskityttiin aikaisempaa korkeamman lisäarvon palveluihin.

Network Services tammi-joulukuu 2019

1000 euroa  1-12/2019  1-12/2018 Muutos
Saadut tilaukset 94 106 111 669 -15,7 %
Liikevaihto 94 106 111 669 -15,7 %
Liiketulos -347 1 983 -117,5 %
Liiketulos % -0,4 % 1,8 %  

Saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 15,7 % ja olivat 94,1 (111,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Saksassa, johtuen yhden suuren asiakasprojektin päättymisestä viime vuoden lopulla ja aiempaa alemmasta palvelukysynnästä. Liiketulos laski 117,5 % ja oli -0,3 (2,0) miljoonaa euroa. Liiketulos laski liikevaihdon laskun seurauksena Saksassa, mutta kasvoi Englannissa, missä keskityttiin aikaisempaa korkeamman lisäarvon palveluihin.

Henkilöstö ja organisaatio tammi-joulukuu 2019

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 363 (1 393/2018, 1 492/2017), joista 682 (700) Video and Broadband Solutions ja 681 (693) Network Services -liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 1 330 (1 353/2018, 1 446/2017), joista ulkomailla työskenteli 64 % (65 %/2018, 65 %/2017). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 2 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut kasvoivat 0,2 % vertailuvuodesta ollen 66,2 (66,0/2018, 69,4/2017) miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin vaikuttivat henkilöstömäärän lasku, palkankorotukset ja tuotekehityskulujen aktivoinnit. Keskimääräinen henkilöstömäärä laski 2,1 %. Henkilöstömäärä laski sekä Video and Broadband Solutions että Network Services -liiketoiminta-alueilla.

Investoinnit tammi-joulukuu 2019

Konsernin investoinnit olivat 13,0 (7,0) miljoonaa euroa eli 5,5 % (2,8 %) liikevaihdosta. Investoinneista 4,7 (4,8) miljoonaa euroa kohdistui tuotekehitykseen. Muut investoinnit sisältävät 2,1 miljoonan euron investoinnit palvelutuotannon kapasiteetin lisäämiseen Saksassa. 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin mukaisesti raportoidut uudet vuokrasopimukset lisäsivät investointeja 4,3 miljoonaa euroa.

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-joulukuu 2019

Liiketoiminnan rahavirta oli 4,1 (15,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran laskuun vaikuttivat asiakkailta saatujen ennakkomaksujen vähentyminen vertailuvuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta, vaihto-omaisuuden kasvu ja ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 50,0 miljoonaa euroa. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin. 20,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2020. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 20,9 (20,0) miljoonaa euroa. Konsernilla oli 31.12.2019 korollista velkaa 33,0 (26,8) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 49,5 % (51,7 %) ja nettovelkaantumisaste 34,1 % (5,9 %). 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin mukaan korollisiin velkoihin laskettiin 8,1 miljoonaa euroa. IFRS 16 -standardi vaikutti katsauskauden lopun tunnuslukuihin seuraavasti: omavaraisuusaste -2,9 prosenttiyksikköä ja nettovelkaantumisaste +11,2 prosenttiyksikköä.

Liiketoiminta-alueiden toiminnan keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden ja globaalien häiriöiden, kuten epidemian seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden suurvaltojen asettamat tullit ja muut kauppasodan toimenpiteet voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja erityisesti Yhdysvaltoihin vietyjen tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Britannian ja Euroopan unionin väliset tulevat sopimukset voivat vaikeuttaa toimituksia englantilaisille asiakkaille. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin, kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palvelujen toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asetelmia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Telesten kilpailija jätti 23.12.2016 kaksi haastehakemusta Teleste Limited -yhtiötä vastaan ja vaati yhtiöltä vahingonkorvausta kahden patentin loukkauksista. Teleste on kiistänyt patenttiloukkaukset. Riita-asiat ovat ratkaistu 29.1.2019 ja 18.11.2019 annetuilla oikeuden päätöksillä, jotka olivat Telesten kannalta myönteisiä ja johtivat kilpailijan patenttien mitätöimiseen. Telesten kilpailija ei ole valittanut päätöksistä, joten annetut päätökset ovat lainvoimaisia. Kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei ole olennaista vaikutusta Telesten taloudelliseen asemaan. Suotuisten lopputulosten johdosta Teleste säilyttää oikeutensa markkinoida ja myydä tuotteitaan asiakkaille kaikilla markkina-alueillaan.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 31.12.2019 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 %:n omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 5,04 (5,12) euroa ja korkeimmillaan 6,80 (7,58) euroa. Päätöskurssi 31.12.2019 oli 5,34 (5,26) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 515 (5 531). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien määrä oli 6,1 %(6,2 %). Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2019 oli 9,2 (13,3) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 1,6 (2,0) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsingin teknologiatoimialaluokassa.

Teleste Oyj:n hallitus päätti 4.4.2019 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2016-2018 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 22 361 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. 31.12.2019 konsernilla oli 798 821 (821 182) omaa osaketta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,2 % (4,3 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2019 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
- Valtuutukset ovat voimassa 3.10.2020 asti.

Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2018 maksettavaksi osingoksi 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 15.4.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies. Yhtiökokouksen jälkeen 4.4.2019 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jannica Fagerholm sekä jäseniksi Pertti Ervi ja Vesa Korpimies.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Toimintaympäristö vuonna 2020

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistapalvelujen kapasiteetin arvioidaan kasvavan 30-40 % vuodessa. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoimalla DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta alhaisemmalla volyymillä. Operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Teleste jatkaa panostuksia osaamisen ja uuden teknologian kehitykseen sekä asiakasprojekteihin. Operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat viivästyneet aikaisemmista aikatauluarvioista. Arviomme mukaan operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit alkavat vuoden 2020 loppupuolella. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävin riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2020 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla, sisältäen hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden myynnin käynnistymisen. Liikevaihdon arvioidaan laskevan alkuvuonna ja kääntyvän kasvuun loppuvuoden aikana.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien markkinoiden oletetaan jatkavan kasvuaan vuoden 2020 aikana. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Teleste on kasvattanut markkinaosuuttaan videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa vuoden 2019 aikana ja tilauskanta on korkealla tasolla vuoden 2020 alkaessa. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. Arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2020 liikevaihdon edelleen kasvavan edellisestä vuodesta.

Network Services -liiketoiminta-alueella operaattoreiden verkkoinvestointien odotetaan kasvattavan myös palveluiden kysyntää pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on kehittää Telesten palveluliiketoiminnan operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palvelujen osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Suurimmalla markkina-alueellamme Saksassa tulemme jatkamaan toiminnan tehostamista, organisaation kyvykkyyksien vahvistamista ja alihankkijaverkoston uudistamista. Panostamme lisäksi asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen. Network Services -liiketoiminta-alueen vuoden 2020 liikevaihtoon vaikuttavat erityisesti asiakkaiden projektien ajoitus suurimmalla markkinalla Saksassa.

Vuoden 2020 näkymien arvointia vaikeuttaa epävarmuus operaattoreiden uusien hajautetun verkkoarkkitehtuuri-investointien ajoituksesta sekä Saksan palveluliiketoiminnan pääasiakkaan palvelukysynnän tasosta.

Näkymät vuodelle 2020

Teleste ei odota liikevaihdon poikkeavan oleellisesti vuoden 2019 liikevaihdon tasosta (235,5 miljoonaa euroa). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan 6-10 miljoonaa euroa. 
  

12. päivänä helmikuuta 2020 

Teleste Oyj     Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja

Telesten vuosikertomus vuodelta 2019, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen julkaistaan viikolla 11 2020. Yhtiö antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena, joka julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa ja asetetaan samanaikaisesti saataville yhtiön internet-sivuille.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR  10-12  10-12 Muutos %
  2019 2018  
       
Liikevaihto 58 482 66 519 -12,1 %
       
Liiketoiminnan muut tuotot 737 421 75,2 %
Materiaalit ja palvelut -30 073 -36 224 -17,0 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -17 140 -17 939 -4,5 %
Poistot -2 511 -1 497 67,7 %
Liiketoiminnan muut kulut -8 258 -9 047 -8,7 %
Liikevoitto 1 237 2 233 -44,6 %
       
Rahoitustuotot 263 55 375,3 %
Rahoituskulut -559 -160 250,1 %
Voitto ennen veroja 942 2 129 -55,8 %
       
Tuloverot -252 -494 -48,9 %
       
Kauden tulos 689 1 635 -57,8 %
       
Voiton/Tappion jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 964 1 658 -41,9 %
Määräysvallattomille omistajille -274 -23 1068,5 %
  689 1 635 -57,8 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,05 0,09 -42,1 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,05 0,09 -42,1 %
       
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur      
Kauden tulos 689 1 635 -57,8 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 432 -124 -447,9 %
Käyvän arvon rahasto 15 -12 -225,1 %
Kauden laaja tulos 1 137 1 498 -24,1 %
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 1 426 1 515 -5,9 %
Määräysvallattomille omistajille -289 -17 1595,9 %
  1 137 1 498 -24,1 %
       
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR  1-12/2019  1-12/2018 Muutos %
       
Liikevaihto 235 458 250 346 -5,9 %
       
Liiketoiminnan muut tuotot 2 466 1 766 39,6 %
Materiaalit ja palvelut -122 755 -137 905 -11,0 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -66 173 -66 014 0,2 %
Poistot -9 550 -5 980 59,7 %
Liiketoiminnan muut kulut -38 677 -32 492 19,0 %
Liikevoitto 769 9 721 -92,1 %
       
Rahoitustuotot 1 036 325 218,5 %
Rahoituskulut -1 416 -986 43,6 %
Voitto ennen veroja 388 9 060 -95,7 %
       
Tuloverot -2 042 -2 219 -8,0 %
       
Tilikauden tulos -1 653 6 841 -124,2 %
       
Voiton/Tappion jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille -1 327 6 975 -119,0 %
Määräysvallattomille omistajille -327 -133 145,0 %
  -1 653 6 841 -124,2 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,07 0,38 -119,0 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,07 0,38 -119,0 %
       
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur      
Kauden tulos -1 653 6 841 -124,2 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 299 -241 -224,2 %
Käyvän arvon rahasto 19 -3 n/a
Kauden laaja tulos -1 335 6 598 -120,2 %
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille -1 019 6 705 -115,2 %
Määräysvallattomille omistajille -316 -108 193,6 %
  -1 335 6 598 -120,2 %

KONSERNITASE, 1000 EUR 31.12.2019 31.12.2018 Muutos %
       
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 12 907 11 268 14,5 %
Liikearvo 30 668 30 573 0,3 %
Aineelliset hyödykkeet 17 038 8 601 98,1 %
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 645 561 14,9 %
Laskennallinen verosaaminen 1 924 2 131 -9,7 %
PITKÄAIKAISET VARAT 63 182 53 135 18,9 %
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 37 409 32 833 13,9 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 40 112 50 500 -20,6 %
Tuloverosaaminen 683 288 136,7 %
Rahat ja pankkisaamiset 8 249 22 240 -62,9 %
LYHYTAIKAISET VARAT 86 452 105 861 -18,3 %
       
VARAT 149 634 158 996 -5,9 %
       
Oma pääoma ja velat      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 %
Ylikurssirahasto 1 504 1 504 0,0 %
Muuntoerot -1 594 -1 570 1,6 %
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 3 079 3 048 1,0 %
Kertyneet voittovarat 62 618 66 691 -6,1 %
Määräysvallattomien omistajien osuus 206 522 -60,5 %
OMA PÄÄOMA 72 779 77 163 -5,7 %
       
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 26 501 22 590 17,3 %
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 79 81 -2,9 %
Laskennallinen verovelka 1 603 1 607 -0,3 %
Pitkäaikaiset varaukset 93 266 -65,1 %
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 28 275 24 545 15,2 %
       
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Ostovelat ja muut velat 39 238 51 089 -23,2 %
Tuloverovelka 1 283 966 32,8 %
Lyhytaikaiset varaukset 1 528 1 012 51,0 %
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 6 531 4 222 54,7 %
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 48 579 57 288 -15,2 %
       
Velat yhteensä 76 855 81 833 -6,1 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT 149 634 158 996 -5,9 %

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Muutos %
  2019 2018  
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto -1 653 6 841 -124,2 %
Oikaisut:      
Poistot ja arvonalentumiset 9 549 5 980 59,7 %
Muut tuotot ja kulut johon ei liity maksua 532 850 -37,4 %
Rahoitustuotot - ja kulut 286 662 -56,8 %
Osinkotuotot -4 -4 3,8 %
Verot 2 042 2 219 -8,0 %
Nettokäyttöpääoman muutos:      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 10 388 -4 980 -308,6 %
Vaihto-omaisuuden muutos -4 576 857 -634,2 %
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -12 039 4 514 -366,7 %
Varausten muutos 1 637 527 210,9 %
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 416 -986 43,6 %
Saadut korot ja osinkotuotot 1 036 325 218,5 %
Maksetut verot -1 725 -1 796 -4,0 %
       
Liiketoiminnan nettorahavirta 4 057 15 009 -73,0 %
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -3 849 -825 366,5 %
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 475 166 186,1 %
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -4 900 -4 843 1,2 %
Investoinnit muihin sijoituksiin -77 -143 -46,2 %
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1 050 0 n/a
Investointien nettorahavirta -9 401 -5 645 66,5 %
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lainojen nostot 0 4 087 -100,0 %
Lainojen takaisinmaksut -489 -10 009 -95,1 %
Vuokrasopimusvelkojen maksut -4 499 -655 586,9 %
Maksetut osingot -3 630 -1 816 99,9 %
Rahoituksen nettorahavirta -8 618 -8 393 2,7 %
       
Rahavarojen muutos      
Rahavarat 1.1. 22 240 21 230 4,8 %
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -28 39 -171,8 %
Rahavarat 31.12. 8 249 22 240 -62,9 %

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 31.12.2018 6 967 1 504 -1 569 66 694 3 140 -92 76 644 522 77 163
Uudet standardit ja muut muutokset       49     49   49
Tilikauden voitto/tappio       -1 327   19 -1 308 -327 -1 634
Osingonjako       -3 628     -3 628 0 -3 628
Osakeperusteiset maksut       529     529 0 529
Muuntoerot     -25 302 0 11 288 10 298
Oma pääoma 31.12.2019 6 967 1 504 -1 594 62 618 3 140 -62 72 573 206 72 779
                     

Liiketoimintasegmentit 2019, 1000 eur Video and
Broadband
Solutions
Network
Services
Konserni
Ulkoinen myynti      
Palvelut 4 087 94 106 98 193
Tavaroiden myynti 137 264 0 137 264
Ulkoinen myynti yhteensä 141 351 94 106 235 457
Segmentin liikevoitto 8 056 -347 7 711
Segmenteille kohdistamaton kulu     -6 942
Rahoituserät     -380
Tilikauden tulos ennen veroja     388
       
Liiketoimintasegmentit 2018, 1000 eur Video and
Broadband
Solutions
Network
Services
Konserni
Ulkoinen myynti      
Palvelut 4 687 111 669 116 356
Tavaroiden myynti 133 990 0 133 990
Ulkoinen myynti yhteensä 138 677 111 669 250 346
Segmentin liikevoitto 7 738 1 983 9 721
Rahoituserät     -661
Tilikauden tulos ennen veroja     9 060

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2019, 1000 eur
  Suomi Pohjois-maat Muu Eurooppa Muut Konserni
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 15 799 20 607 184 232 14 820 235 458
Varat 50 776 590 9 779 112 61 257
Investoinnit tilikaudella 4 632 236 7 426 685 12 980
           
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2018, 1000 eur
  Suomi Pohjois-maat Muu Eurooppa Muut Konserni
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 15 172 24 606 201 367 9 201 250 346
Varat 43 520 348 7 013 122 51 003
Investoinnit tilikaudella 5 143 228 1 618 0 6 989

Informaatio per kvartaali (tEUR)  10-12/19  7-9/19  4-6/19 1-3/19  10-12/18  1-12/2019  1-12/2018
 

Video and Broadband Solutions

Saadut tilaukset 41 807 25 864 36 094 39 690 51 142 143 455 152 307
Liikevaihto 36 142 34 641 35 291 35 277 36 691 141 351 138 677
Liiketulos 1 266 3 013 1 569 2 208 1 942 8 056 7 738
Liiketulos % 3,5 % 8,7 % 4,4 % 6,3 % 5,3 % 5,7 % 5,6 %
 

Network Services

Saadut tilaukset 22 340 25 491 22 952 23 323 29 829 94 106 111 669
Liikevaihto 22 340 25 491 22 952 23 323 29 829 94 106 111 669
Liiketulos -389 228 715 -901 291 -347 1 983
Liiketulos % -1,7 % 0,9 % 3,1 % -3,9 % 1,0 % -0,4 % 1,8 %
 

Segmentit yhteensä

Saadut tilaukset 64 147 51 355 59 046 63 013 80 970 237 561 263 976
Liikevaihto 58 482 60 132 58 243 58 600 66 519 235 457 250 346
Liiketulos 877 3 241 2 284 1 307 2 233 7 711 9 721
Liiketulos % 1,5 % 5,4 % 3,9 % 2,2 % 3,4 % 3,3 % 3,9 %
 

Konserni yhteensä

Segmenteille kohdistamaton kulu 356 0 0 -7 298 0 -6 942 0
Liiketulos 1 237 3 241 2 284 -5 991 2 233 769 9 721
Liiketulos % 2,1 % 5,4 % 3,9 % -10,2% 3,4 % 0,3 % 3,9 %

Liikevaihto lajeittain  10-12/19  7-9/19 4-6/19 1-3/19 10-12/18  1-12/2019  1-12/2018
Tavaroiden myynti 34 763 33 854 34 235 34 411 40 304 137 264 138 677
Palvelut 23 719 26 277 24 008 24 189 26 216 98 193 111 669
Yhteensä 58 482 60 131 58 243 58 600 66 520 235 457 250 346

Tilauskanta          
Tuhatta euroa 12/19 9/19 6/19 3/19 12/18
VBS tilauskanta kauden lopussa 73 223 67 456 76 233 75 429 71 017

Vakuudet ja vastuut, 1000 eur 2019 2018 Muutos %
Leasingvuokravastuut 886 3 698 -76,0 %
Termiinisopimusten kohde-etuuden arvo 21 146 20 674 2,3 %
Termiinisopimusten käypä arvo -48 227 -121,0 %
Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 0,0 %
Koronvaihtosopimusten käypä arvo -65 -81 -19,2 %
Takaukset 2 197 2 812 -21,9 %
       
Henkilöstö tilikauden lopussa 2019 2018 Muutos %
Tuotekehitys 238 148 60,8 %
Tuotanto ja palvelut 837 937 -10,7 %
Myynti ja markkinointi 149 190 -21,6 %
Hallinto 106 78 35,9 %
Yhteensä 1 330 1 353 -1,7 %

TUNNUSLUVUT IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS  
Tuloslaskelma ja tase: 2019 2018 2017 2016 2015  
Liikevaihto, Meur 235,5 250,3 234,6 259,5 247,8  
Muutos % -5,9 % 6,7 % -9,6 % 4,8 % 25,7 %  
Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus, % 93,3 % 93,9 % 94,3 % 93,3 % 95,1 %  
Liiketulos, Meur 0,8 9,7 -7,5 15,6 14,3  
% liikevaihdosta 0,3 % 3,9 % -3,2 % 6,0 % 5,8 %  
Tulos rahoituserien jälkeen, Meur 0,4 9,1 -8,5 14,8 13,9  
% liikevaihdosta 0,2 % 3,6 % -3,6 % 5,7 % 5,6 %  
Tulos ennen veroja, Meur 0,4 9,1 -8,5 14,8 13,9  
% liikevaihdosta 0,2 % 3,6 % -3,6 % 5,7 % 5,6 %  
Tilikauden tulos, Meur -1,7 6,8 -9,1 11,8 11,0  
% liikevaihdosta -0,7 % 2,7 % -3,9 % 4,6 % 4,4 %  
Tuotekehitysmenot, Meur 13,5 12,5 12,1 11,1 11,0  
% liikevaihdosta 5,7 % 5,0 % 5,1 % 4,3 % 4,4 %  
Investoinnit, Meur 13,0 7,0 7,5 5,5 16,9  
% liikevaihdosta 5,5 % 2,8 % 3,2 % 2,1 % 6,8 %  
Korollinen vieras pääoma, Meur 33,0 26,8 33,2 30,6 33,0  
Oma pääoma, Meur 72,8 77,2 71,4 84,4 77,5  
Taseen loppusumma, Meur 149,6 159,0 153,5 162,1 164,5  
             
Henkilöstö ja tilauskanta:            
Henkilöstö keskimäärin 1 363 1 393 1 492 1 514 1 485  
Tilauskanta, Meur 73,2 71,0 57,4 26,9 42,2  
Saadut tilaukset, Meur 237,6 264,0 262,9 244,3 251,3  
             
Tunnusluvut:            
Oman pääoman tuotto-% -2,2 % 9,2 % -11,7 % 14,6 % 14,9 %  
Sijoitetun pääoman tuotto-% 1,6 % 9,3 % -6,6 % 14,8 % 14,2 %  
Omavaraisuusaste % 49,5 % 51,7 % 48,3 % 52,5 % 48,3 %  
Nettovelkaantumisaste % 34,1 % 5,9 % 16,8 % 25,0 % 26,3 %  
Osakekohtainen tulos, eur -0,07 0,38 -0,50 0,65 0,61  
Osakekohtainen tulos laimennettuna, eur -0,07 0,38 -0,50 0,65 0,61  
Osakekohtainen oma pääoma, eur 4,00 4,25 3,94 4,66 4,28  
             
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT            
Oikaistu liiketulos 7 711 9 721 -7 549 15 635 14 302  
Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,31 0,38 -0,50 0,65 0,61  
             
SILTALASKELMA            
Liiketulos 769 9 721 -7 549 15 635 14 302  
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 6 942 0 0 0 0  
Oikaistu liiketulos 7 711 9 721 -7 549 15 635 14 302  
             
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -1 327 6 975 -9 106 11 820 11 011  
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 181 18 122 18 202 18 169 18 037  
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,07 0,38 -0,50 0,65 0,61  
             
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -1 327 6 975 -9 106 11 820 11 011  
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 6 942 0 0 0 0  
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 181 18 122 18 202 18 169 18 037  
Oikaistu osakekohtainen tulos 0,31 0,38 -0,50 0,65 0,61  
           
Telesten osake:          
Ylin vaihtokurssi, eur 6,80 7,58 9,62 10,24 9,88
Alin vaihtokurssi, eur 5,04 5,12 6,51 7,29 5,32
Tilikauden päätöskurssi, eur 5,34 5,26 6,68 8,86 9,80
Tilikauden keskikurssi, eur 5,72 6,72 8,19 8,69 7,42
Hinta/voitto suhde (P/E) -73,2 13,8 -13,3 13,6 16,1
Osakekannan markkina-arvo, Meur 101,4 99,9 126,8 160,6 177,6
Pörssivaihto, Meur 9,2 13,3 16,8 30,6 24,6
Pörssivaihto, miljoonaa kappaletta 1,6 2,0 2,0 3,5 3,3
Pörssivaihto, % osakekannasta 8,5 % 10,4 % 10,8 % 18,5 % 17,5 %
Tilikauden osakkeiden keskiarvo, kpl 18985588 18985588 18985588 18985588 18985588
Tilikauden lopun osakkeiden määrä, kpl 18985588 18985588 18985588 18985588 18985588
           
Tilikauden osakkeiden keskiarvo laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18181177 18168088 18202396 18169002 18036667
Tilikauden lopun osakkeiden määrä laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18207708 18155300 18172350 18216369 18121635
Osingonjako, Meur 1,8 3,6 1,8 4,5 4,2
Osakekohtainen osinko, eur    0,10* 0,20 0,10 0,25 0,23
Osinko tuloksesta, % neg. 53,1% neg. 38,3 % 37,7 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 1,9% 3,8% 1,5 % 2,8 % 2,3 %
* hallituksen esitys          

Omat osakkeet Määrä kpl Osuus osakkeista Osuus äänistä
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.12.2019 798 821 4,21 % 4,21 %

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2019 Osakkeet %
     
Tianta Oy 4 409 712 23,23
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 900 8,87
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,74
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,34
Teleste Oyj 798 821 4,21
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,74
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,63
Wipunen varainhallinta Oy 400 000 2,11
Mariatorp Oy 397 162 2,09
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 260 408 1,37

Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 167 93,69 4 775 530 25,15
Julkisyhteisöt 3 0,05 1 920 625 10,12
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 24 0,44 4 663 318 24,56
Yritykset 265 4,81 7 487 972 39,44
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 22 0,40 56 685 0,30
Ulkomaalaisomistus 34 0,62 81 458 0,43
         
Yhteensä 5 515 100,00 18 985 588 100,00
Joista hallintarekisteröityjä 10 0,18 1 073 289 5,65

Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 512 27,42 88 876 0,47
101-500 2 292 41,56 615 299 3,24
501-1 000 779 14,12 629 379 3,32
1 001-5 000 744 13,49 1 649 207 8,69
5 001-10 000 78 1,41 535 194 2,82
10 001-50 000 81 1,47 1 635 773 8,62
50 001-100 000 7 0,13 507 208 2,67
100 001-500 000 15 0,27 3 358 122 17,69
500 001- 7 0,13 9 966 530 52,50
         
Yhteensä 5 515 100,00 18 985 588 100,00
Hallintarekisteri 10 0,18 1 073 289 5,65

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET                          

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------  * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------  * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.
Kauden aikana)
Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
----------------------------  * 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------  * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen oma pääoma Taseen oma pääoma 
------------------------------------
Osakkeiden kappalemäärä - omien osakkeiden määrä tilikauden lopussa
Hinta/voitto suhde (P/E) Pörssikurssi vuoden lopussa
------------------------------------
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto Osakekohtainen osinko
------------------------------------
Pörssikurssi vuoden lopussa

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
-------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

TILIKAUDELLA 2019 KÄYTTÖÖNOTETUT STANDARDIT

Tilikauden 2019 alusta lähtien IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi on korvannut IAS 17 standardin. Muutos siirtää taseen ulkopuolisia vastuita taseeseen. IFRS 16-standardin käyttöönoton seurauksena käyttöomaisuuden tasearvo nousi 6,9 miljoonaa euroa ja taseen korollisten velkojen tasearvo nousi 6.9 miljoonaa 1.1.2019. Teleste on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa eikä näin ollen ole oikaissut vertailutietona esitettävän katsauskauden tietoja. Teleste on lisäksi soveltanut standardin sallimia käytännön helpotuksia eikä täten ole soveltanut standardia alle vuoden kestoltaan oleviin lyhytaikaisiin tai arvoltaan vähäisiin vuokrasopimuksiin. Uusi standardi johti raportointikaudella -4 316 tuhannen euron poistoon käyttöoikeusomaisuuserässä ja -166 tuhannen euron vaikutukseen rahoituskuluissa. Vuokrat muissa kuluissa pienenivät +4 650 tuhatta euroa, joten vaikutus liiketulokseen on +334 tuhatta euroa. Investoinnit eivät sisällä IFRS 16 standardin käyttöönoton myötä taseeseen kirjattuja käyttöoikeusomaisuuseriä, joiden arvo on 6,9 miljoonaa euroa.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite