Teleste Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2020: Liikevaihto ja tulos laskivat COVID-19 -pandemian ja tilaajaverkkojen teknologiamurroksen vuoksi, liiketoiminnan rahavirta kasvoi


TELESTE OYJ   PUOLIVUOSIKATSAUS     13.8.2020  KLO 8:30         


TELESTE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2020


LIIKEVAIHTO JA TULOS LASKIVAT COVID-19 -PANDEMIAN JA TILAAJAVERKKOJEN TEKNOLOGIAMURROKSEN VUOKSI, LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA KASVOI

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Huhti-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto oli 33,5 (42,3) miljoonaa euroa, laskua 20,7 %
- Oikaistu liiketulos oli 0,1 (2,3) miljoonaa euroa, laskua 93,5 %
- Liiketulos oli -0,4 (2,3) miljoonaa euroa, laskua 117,9 %
- Osakekohtainen tulos oli -0,05 (0,07) euroa, laskua 176,1 %
- Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli -0,11 (0,08) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 11,1 (-3,2) miljoonaa euroa
- Saadut tilaukset olivat 30,0 (43,1) miljoonaa euroa, laskua 30,3 %
- Tilauskanta kauden lopussa oli 79,0 (76,2) miljoonaa euroa, kasvua 3,7 %


Tammi-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto oli 70,1 (83,5) miljoonaa euroa, laskua 16,1 %
- Oikaistu liiketulos oli 1,6 (4,0) miljoonaa euroa, laskua 60,7 %
- Liiketulos oli 1,0 (-3,3) miljoonaa euroa, vertailukausi sisälsi ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat ja varauksen, yhteensä 7,3 miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli 0,01 (-0,25) euroa
- Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli -0,18 (-0,27) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 11,2 (-4,1) miljoonaa euroa
- Saadut tilaukset olivat 75,9 (88,8) miljoonaa euroa, laskua 14,5 %


Näkymät vuodelle 2020

COVID-19 -pandemiasta johtuen monet maat Telesten päämarkkinoilla ovat asettaneet ankaria ja laajoja rajoituksia yhteiskunnan toimintaan. Tällä hetkellä on erittäin vaikeaa arvioida pandemian negatiivisten vaikutusten suuruutta Telesten liikevaihtoon ja liiketulokseen tilikaudella 2020. Arvioimme että jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto ja oikaistu liiketulos jäävät vuoden 2019 tason alle.


Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Telesten toiseen vuosineljännekseen vaikuttivat erityisesti COVID-19 -pandemia ja tilaajaverkkojen teknologiamurros, joiden seurauksena jatkuvien liiketoimintojen saadut tilaukset, liikevaihto ja liiketulos laskivat selvästi vertailukaudesta. Tilauskanta ja rahavirta kasvoivat vertailukauteen nähden.

COVID-19 -pandemian negatiiviset vaikutukset Telesten liiketoimintaan jatkuivat toisen vuosineljänneksen aikana. Eri maiden toimenpiteiden seurauksena operaattorit rajoittivat tai keskeyttivät laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista joutui sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen ovat olleet rajallisia. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet toimintakykyisinä. Liikkumisrajoituksien vaiheittaiset purut alkoivat kohdemarkkinoillamme ja asiakkaidemme toiminta normalisoitui osittain jo kesäkuun aikana. Tietyillä markkinoilla, kuten USA:ssa pandemiatilanne on edelleen vaikea.
Pandemian kokonaisvaikutusta Telesten liiketoimintaan on edelleen erittäin vaikeaa arvioida, johtuen pandemian kehittymiseen ja mahdolliseen toiseen aaltoon liittyvästä epävarmuudesta. Olemme toteuttaneet toimenpiteitä kustannussäästöjen saavuttamiseksi sekä toimituskykymme että likviditeetin turvaamiseksi. Aloitimme tuotannon alihankinnan sopeuttamisen, käynnistimme lomautuksia ja muita kustannusten säästötoimenpiteitä. Sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan pandemian ja markkinatilanteen edellyttämässä laajuudessa. Henkilöstömme on osoittanut joustavuutta niin kustannussäästöjen kuin uusien toimintatapojenkin osalta, tästä edelleen suuri kiitos. Telesten prioriteettinä on suojella työntekijöidensä turvallisuutta ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus asiakkaiden palvelemiseksi. Pyrimme palaamaan normaaliin työskentelytapaan hyviä uusia toimintamalleja soveltaen heti kun pandemia antaa siihen edellytykset.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat toisen vuosineljänneksen aikana sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Tilauksien lasku johtui COVID-19 ‑pandemian aiheuttamista rajoitteista operaattorien ja junavalmistajien toimintaan. Operaattorit viivästyttivät  verkkopäivityksiään niin pandemian kuin käynnissä olevan teknologiamurroksen vuoksi. Tilauskanta kasvoi hieman vertailukaudesta. Noin 48 % tilauskannasta ajoittuu kuluvalle vuodelle, mutta COVID-19 –pandemia voi viivästyttää toimituksia. Liikevaihto laski vertailukaudesta tilaajaverkkotuotteissa COVID-19 -pandemian seurauksena sekä asiakkaiden valmistautuessa hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoon. HFC–tuotteiden liikevaihdon laskiessa, vähensimme henkilöstöä ja toteutimme kustannussäästöjä tuotannossa. Tilaajaverkkotuotteiden kysynnän lasku koskee koko toimialaa ja arviomme mukaan olemme säilyttäneet markkinaosuutemme pandemian ja verkkoarkkitehtuurin teknologiamurroksen aikana. Hajautetun verkkoarkkitehtuurin uusia tuotteita testataan parhaillaan yhdessä asiakkaiden kanssa Euroopassa ja USA:ssa, mutta COVID-19 –pandemia hidastaa testauksia. Myös videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa liikevaihto laski vertailukaudesta johtuen erityisesti pandemian aiheuttamista rajoituksista asiakkaiden liiketoimintaan. Liikevaihdon laskun seurauksena Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen liiketulos laski vertailukauteen verrattuna.

Network Services –liiketoiminta-alueen jatkuvien toimintojen liikevaihto laski Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon palveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita. Näiden muutosten ansiosta kannattavuus oli hyvällä tasolla, mutta liiketulos laski hieman hyvästä vertailukauden tasosta. COVID-19 –pandemiasta johtuen operaattoriasiakkaat alkoivat maaliskuun aikana rajoittaa asennuksia verkoissaan Sveitsissä, Englannissa ja Suomessa. Rajoitukset jatkuivat toisen vuosineljänneksen aikana vaiheittain vapautuen. Taloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä toisen vuosineljänneksen aikana.

Kuten toukokuussa tiedotimme, Teleste keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Tämän seurauksena yhtiö on päättänyt luopua Saksan palveluliiketoiminnasta ja luokittelee Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminnan IFRS 5:n mukaisesti (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”). Tavoitteena on päästä ratkaisuun Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden  toiminnan jatkosta lähiaikoina.”

14.5.2020 annetun tiedotteen mukaan Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta on luokiteltu IFRS 5:n mukaisesti (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) myytävänä olevaksi ja raportoidaan standardin mukaisesti lopetettuna toimintona ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Kyseinen liiketoiminta on raportoitu aiemmin Network Services –liiketoiminta-alueen luvuissa.


Konsernin liiketoiminta huhti-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot

Avainluvut 4-6/2020 4-6/2019 Muutos %
Liikevaihto, M€ 33,5 42,3 -20,7 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 0,1 2,3 -93,5 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 0,4 % 5,3 %  
Liiketulos, M€ -0,4 2,3 -117,9 %
Liiketulos, % -1,2 % 5,3 %  
Kauden tulos, M€ 2) -2,0 1,4 -239,1 %
Tulos per osake, € -0,05 0,07 -176,1 %
Tulos per osake, € 2) -0,11 0,08 -235,4 %
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 11,1 -3,2  
Saadut tilaukset, M€ 30,0 43,1 -30,3 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 30,0 (43,1) miljoonaa euroa laskien 30,3 % viime vuoden vertailukaudesta. Saadut tilaukset laskivat sekä Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueella että Network Services –liiketoiminta-alueella. Tilauskanta kasvoi vertailukaudesta 3,7 % ollen 79,0 (76,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 20,7 % ja oli 33,5 (42,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla liiketoiminta-alueilla COVID-19-pandemian seurauksena sekä Video and Broadband Solutions ‑liiketoiminta-alueella hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiamurroksen seurauksena.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut olivat 17,2 (21,2) miljoonaa euroa laskien 18,9 %. Henkilöstökulut olivat 11,2 (12,1) miljoonaa euroa laskien 7,6 %. Poistot olivat 1,7 (1,6) miljoonaa euroa kasvaen 3,6 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,3 (5,6) miljoonaa euroa laskien 22,8 %. Henkilöstökuluja ja liiketoiminnan muita kuluja laskivat sopeutukset, joiden tavoitteena oli vähentää COVID-19 -pandemian negatiivisia vaikutuksia. Oikaistu liiketulos oli 0,1 (2,3) miljoonaa euroa eli 0,4 % (5,3 %) liikevaihdosta. Oikaistusta liiketuloksesta on eliminoitu HFC-tuotteiden valmistuskapasiteetin vähentämisen ja Belgian kenttäpalveluiden lopettamisen uudelleenjärjestelykulut yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Oikaisuerää ei ole kohdistettu liiketoiminta-alueille. Liiketulos oli -0,4 (2,3) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,6 (0,5) miljoonaa euroa. Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli -1,0 (1,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,05 (0,07) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta, mukaan lukien lopetetut toiminnot, oli 11,1 (-3,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi vapautuneen käyttöpääoman seurauksena. Nettokäyttöpääoma laski projektitoimituksiin laskutettujen ennakkomaksujen ja myyntisaamisten laskun seurauksena. Lisäksi yhtiö paransi likvidideettiä viivästämällä verojen ja työnantajamaksujen suorituksia sekä hyödynsi muita viranomaisten tarjoamia COVID-19 –huojennuksia, joiden vaikutus yhteensä toisen vuosineljänneksen rahavirtaan oli 3,3 miljoonaa euroa. Noin puolet saadusta hyödystä heikentää loppuvuoden rahavirtaa ja loput tilikauden 2021 rahavirtaa.  


Konsernin liiketoiminta tammi-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot

Avainluvut 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-12/2019
Liikevaihto, M€ 70,1 83,5 -16,1 % 165,3
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 1,6 4,0 -60,7 % 8,8
Oikaistu liiketulos, % 1) 2,2 % 4,8 %   5,3 %
Liiketulos, M€ 1,0 -3,3   1,9
Liiketulos % 1,5 % -4,0 %   1,1 %
Kauden tulos, M€ 2) -3,4 -5,0   -1,7
Tulos per osake, € 0,01 -0,25   -0,02
Tulos per osake, € 2) -0,18 -0,27   -0,07
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 11,2 -4,1   4,1
Nettovelkaantumisaste, % 2) 25,4 % 36,5 %   34,1 %
Omavaraisuusaste, % 2) 48,4 % 47,7 %   49,5 %
Saadut tilaukset, M€ 75,9 88,8 -14,5 % 167,5
Tilauskanta, M€ 79,0 76,2 3,7 % 73,2
Henkilöstö kauden lopussa 849 915 -7,2 % 867

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin saadut tilaukset laskivat 14,5 % ja olivat 75,9 (88,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat Video an Broadband Solutions –liiketoiminta-alueella. Liikevaihto laski 16,1 % ollen 70,1 (83,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski kummallakin liiketoiminta-alueella.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut laskivat 18,3 % ollen 34,7 (42,4) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 22,8 (23,5) miljoonaa euroa laskien 3,0 %. Poistot olivat 3,4 (3,3) miljoonaa euroa kasvaen 1,2 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 9,2 (18,7) miljoonaa euroa. Henkilöstökuluja ja liiketoiminnan muita kuluja laskivat sopeutukset, joiden tavoitteena oli vähentää COVID-19-pandemian negatiivisia vaikutuksia. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi vertailukaudella ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetetyt varat ja tapauksen käsittelyyn liittyvä varaus yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, mikä oli eliminoitu oikaistusta liiketuloksesta. Oikaistu liiketulos oli 1,6 (4,0) miljoonaa euroa laskien 60,7 %. Oikaistu liiketulos oli 2,2 % (4,8 %) liikevaihdosta. Oikaistusta liiketuloksesta on eliminoitu HFC-tuotteiden valmistuskapasiteetin vähentämisen ja Belgian kenttäpalveluiden lopettamisen uudelleenjärjestelykulut, yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Oikaisuerää ei ole kohdistettu liiketoiminta-alueille. Liiketulos oli 1,0 (-3,3) miljoonaa euroa eli 1,5 % (-4,0 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 0,3 (0,2) miljoonaa euroa ja konsernin välittömät verot olivat 0,5 (1,0) miljoonaa euroa. Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 0,2 (-4,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli ‑0,18 (-0,27) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta, mukaan lukien lopetetut toiminnot, oli 11,2 (-4,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi vapautuneen käyttöpääoman seurauksena. Nettokäyttöpääoma laski projektitoimituksiin laskutettujen ennakkomaksujen ja myyntisaamisten laskun seurauksena. Lisäksi yhtiö paransi likvidideettiä viivästämällä verojen ja työnantajamaksujen suorituksia sekä hyödynsi muita viranomaisten tarjoamia COVID-19 –huojennuksia, joiden vaikutus rahavirtaan oli yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Noin puolet saadusta hyödystä heikentää loppuvuoden rahavirtaa ja loput tilikauden 2021 rahavirtaa.


Video and Broadband Solutions huhti-kesäkuu 2020

Avainluvut (1000 €) 4-6/2020 4-6/2019 Muutos %
Saadut tilaukset 24 978 36 094 -30,8 %
Liikevaihto 28 462 35 291 -19,4 %
Liiketulos -191 1 569 -112,2 %
Liiketulos % -0,7 % 4,4 %  

Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 25,0 (36,1) miljoonaa euroa laskien 30,8 % vertailukaudesta. Tilaukset laskivat sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Tilauksiin vaikuttivat operaattoreiden odotukset hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaan siirtymisestä sekä COVID-19-pandemia. Tilauskanta oli 79,0 (76,2) miljoonaa euroa kasvaen 3,7 %. Liikevaihto laski 19,4 % ja oli 28,5 (35,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Osa asiakkaista joutui viivästämään projektejaan COVID-19 ‑pandemian seurauksena. Liiketulos laski 112,2 % ollen -0,2 (1,6) miljoonaa euroa eli -0,7 % (4,4 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski vertailukautta alemman liikevaihdon seurauksena.

Liiketoiminta-alueen tuotekehitysmenot olivat 2,7 (3,2) miljoonaa euroa eli 9,6 % (9,1 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,9 (1,0) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,7 (0,6) miljoonaa euroa.


Video and Broadband Solutions tammi-kesäkuu 2020

Avainluvut (1000 €) 1-6/2020  1-6/2019 Muutos % 1-12/2019
Saadut tilaukset 65 476 75 784 -13,6 % 143 455
Liikevaihto 59 665 70 568 -15,5 % 141 351
Liiketulos 1 017 3 777 -73,1 % 8 056
Liiketulos % 1,7 % 5,4 %   5,7 %

Saadut tilaukset olivat 65,5 (75,8) miljoonaa euroa laskien 13,6 % vertailukaudesta. Tilaukset laskivat tilaajaverkkotuotteissa sekä videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä. Liikevaihto laski 15,5 % ja oli 59,7 (70,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski pääosin tilaajaverkkotuotteissa. Liiketulos laski 73,1 % ollen 1,0 (3,8) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,7 % (5,4 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski vertailukautta alemman liikevaihdon seurauksena.

Tuotekehitysmenot olivat 5,9 (6,2) miljoonaa euroa eli 10,0 % (8,7 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 2,1 (2,0) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,4 (1,2) miljoonaa euroa.


Network Services huhti-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot

Teleste on uudistanut strategiansa, jonka mukaan yhtiö keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Uuden strategian mukaan Teleste luopuu laajoista kenttäpalveluoperaatioista Saksan markkinoilla ja keskittyy jatkossa korkeamman lisäarvon palveluihin. Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta on luokiteltu IFRS 5:n (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) mukaisesti myytävänä olevaksi ja Teleste raportoi sen standardin mukaisesti lopetettuna liiketoimintona. Myytävänä olevaksi luokiteltua liiketoimintoa ei vuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen ole raportoitu Network Services –liiketoiminta-alueen luvuissa. Teleste jatkaa korkeamman lisäarvon palveluliiketoimintaa Englannissa, Sveitsissä, Suomessa, Puolassa ja Belgiassa.

Avainluvut (1000 €) 4-6/2020 4-6/2019 Muutos %
Saadut tilaukset 5 054 6 994 -27,7 %
Liikevaihto 5 054 6 994 -27,7 %
Liiketulos 337 684 -50,7 %
Liiketulos % 6,7 % 9,8 %  

Jatkuvien toimintojen saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 27,7 % ja olivat 5,1 (7,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski COVID-19 ‑pandemian rajoitustoimenpiteiden seurauksena ja Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita. Liiketulos laski 50,7 % ja oli 0,3 (0,7) miljoonaa euroa eli 6,7 % (9,8 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski vertailukautta alemman liikevaihdon ja Belgiassa tehtyjen uudelleenjärjestelyiden seurauksena. Belgian uudelleenjärjestelykulut on eliminoitu oikaistusta liiketuloksesta ainoastaan konsernitasolla.


Network Services tammi-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot

Avainluvut (1000 €) 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-12/2019
Saadut tilaukset 10 413 12 972 -19,7 % 23 996
Liikevaihto 10 413 12 972 -19,7 % 23 996
Liiketulos 553 217 154,4 % 776
Liiketulos % 5,3 % 1,7 %   3,2 %

Jatkuvien toimintojen saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 19,7 % vertailukaudesta ja olivat 10,4 (13,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski COVID-19 ‑pandemian rajoitustoimenpiteiden seurauksena sekä Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita. Liiketulos oli 0,6 (0,2) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin. Belgian uudelleenjärjestelykulut on eliminoitu oikaistusta liiketuloksesta ainoastaan konsernitasolla.  


Lopetetut toiminnot

IFRS 5 -standardin (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) mukaan luokiteltujen toimintojen kauden tulos toisella vuosineljänneksellä oli -1,0 (0,1) miljoonaa euroa. Kauden tulos tammi-kesäkuun aikana oli -3,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Myytävänä olevaksi luokitellun liiketoiminnan nettovarat konsernin taseessa olivat 10,7 miljoonaa euroa 30.6.2020. Myytävänä olevaksi luokitellun liiketoiminnan arvostusta arvioidaan luopumiseen tähtäävien eri vaihtoehtojen perusteella. Luopumalla Saksan palveluliiketoiminnoista Teleste pyrkii varmistamaan rahoitusasemansa ja kyvyn investoida teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kasvualueisiin.


Henkilöstö ja organisaatio tammi-kesäkuu 2020

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 856 henkilöä (899), joista 660 (680) Video and Broadband Solutions ja 197 (219) Network Services ‑liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli 849 (915) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 46 % (46 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 22,8 (23,5) miljoonaa euroa.


Investoinnit ja tuotekehitys tammi-kesäkuu 2020, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin investoinnit olivat 4,3 (5,1) miljoonaa euroa eli 4,1 % (4,3 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 2,1 (2,0) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 2,2 (3,1) miljoonaa euroa.

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.


Rahoitus ja pääomarakenne tammi-kesäkuu 2020, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Liiketoiminnan rahavirta oli 11,2 (-4,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi vapautuneen käyttöpääoman seurauksena. Nettokäyttöpääoma laski projektitoimituksiin laskutettujen ennakkomaksujen ja myyntisaamisten laskun seurauksena. Lisäksi yhtiö paransi likvidideettiä viivästämällä verojen ja työnantajamaksujen suorituksia sekä hyödynsi muita viranomaisten tarjoamia COVID-19-huojennuksia, joiden vaikutus yhteensä kauden rahavirtaan oli 3,3 miljoonaa euroa. Noin puolet saadusta hyödystä heikentää loppuvuoden rahavirtaa ja loput tilikauden 2021 rahavirtaa.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 50,0 miljoonaa euroa. 20,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2021 ja sisältää yhden vuoden jatko-option. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin, luoton pääomaa oli lyhentämättä 24,0 miljoonaa euroa 30.6.2020. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 20,0 (20,0) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa konsernilla oli korollista velkaa 32,1 (31,9) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 48,4 % (47,7 %) ja nettovelkaantumisaste 25,4 % (36,5 %).


Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden ja globaalien häiriöiden, kuten epidemian seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden suurvaltojen asettamat tullit ja muut kauppasodan toimenpiteet voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja erityisesti Yhdysvaltoihin vietyjen tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin ja tulokseen. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Britannian ja Euroopan unionin väliset tulevat sopimukset voivat vaikeuttaa toimituksia englantilaisille asiakkaille.

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin, kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palvelujen toimitusedellytyksiin. Cableway-liiketoiminnasta luopumiseen liittyy riskejä, jotka toteutuessaan voivat johtaa liiketoimintaan liittyvien varojen alaskirjaukseen ja merkittäviin tappioihin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asetelmia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

COVID-19 -pandemia aiheuttaa riskejä Telesten toimitusketjulle, yhtiön omalle toimintakyvylle, asiakkaiden toimintakyvylle sekä Telesten tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Tähän mennessä COVID-19 –pandemian seurauksena operaattorit ovat rajanneet tai keskeyttäneet laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen ovat olleet rajallisia. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet toimintakykyisinä. Yhtiö käynnisti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimenpiteet likviditeetin ja rahoitusaseman turvaamiseksi. COVID-19 ‑pandemia vaikutti negatiivisesti sekä liikevaihtoon  että liiketulokseen toisen vuosineljänneksen aikana. Mikäli eri maiden määräämät yhteiskunnan rajoitustoimenpiteet jatkuisivat tai käynnistyisivät uudelleen, arvioimme negatiivisten vaikutusten Telesten loppuvuoden liikevaihtoon olevan merkittäviä.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.


Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.


Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 30.6.2020 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,3 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,51 (5,26) euroa ja korkeimmillaan 5,78 (6,80) euroa. Päätöskurssi 30.6.2020 oli 4,36 (5,90) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 580 (5 544). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien omistuksen määrä oli 5,3 % (6,5 %) osakekannasta. Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä 1.1.-30.6.2020 oli 6,1 (5,7) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 1,3 (1,0) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

Teleste Oyj:n hallitus päätti 22.4.2020 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2017-2019 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 22 402 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Kesäkuun lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 776 419 (798 821) kappaletta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,1 % (4,2 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2020 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
- Valtuutukset ovat voimassa 21.10.2021 asti.


Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 22.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne.

Yhtiökokouksen jälkeen 22.4.2020 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään. Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisasiat. Yhtiökokous myös vahvisti nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön toimielinten palkisemispolitiikaksi.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Rahoitusreservin vahvistamiseksi Teleste Oyj on allekirjoittanut uuden rahoitussopimuksen 6,0 miljoonan euron lainan nostamisesta. Lainan maturiteetti on 4 vuotta ja takaisinmaksu suoritetaan tasalyhennyksin puolen vuoden välein.


Toimintaympäristö vuonna 2020

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistaliikenteen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina 30-40 % vuodessa. COVID-19 -pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On mahdollista, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen voi kiihdyttää verkkoinvestointeja kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoituaan viime vuosien aikana DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta alhaisemmalla volyymillä. Operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Teleste jatkaa panostuksia osaamisen ja uuden teknologian kehitykseen sekä asiakasprojekteihin. Operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat viivästyneet aikaisemmista aikatauluarvioista ja COVID-19 -pandemia tullee aiheuttamaan vielä lisäviivettä, kun operaattoreiden kenttätestauksia joudutaan viivästyttämään vuoden 2020 jälkipuoliskolle. Arviomme mukaan operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit alkavat vuoden 2021 alussa. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävä riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. COVID-19 –pandemiasta johtuen tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2020 liikevaihdon kehitystä on vaikea ennustaa, mutta operaattoreiden verkkopäivitysten hidastuminen pandemian aikana vaikuttaa negatiivisesti vielä kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihtoon.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat tulevina vuosina pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Erityisesti joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinoiden kasvua hidastaa lähitulevaisuudessa COVID-19 –pandemian aiheuttama joukkoliikenteen käytön vähentyminen sekä investointien ja projektien viivästämiset. Markkinan odotetaan laskevan vuonna 2020, mutta kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2021 aikana. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Telesten markkinaosuuden joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä odotetaan jatkavan kasvuaan vuoden 2020 aikana. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. COVID-19 -pandemia tulee viivästyttämään useita projekteja ja toimituksia vuonna 2020. Tästä syystä arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2020 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla, painottuen erityisesti vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Arvioon liittyy kuitenkin pandemiatilanteen aiheuttamaa epävarmuutta.

Network Services –liiketoiminta-alueella operaattoreiden verkkoinvestointien odotetaan kasvattavan myös palvelujen kysyntää pitkällä aikavälillä. Telesten tavoitteena on keskittyä korkean lisäarvon palveluihin ja lisätä palveluliiketoiminnan operatiivista tehokkuutta. Uuden strategian seurauksena yhtiö luopuu laajoista kenttäpalveluoperaatioista Saksassa. Saksan palveluliiketoiminta on luokiteltu myytävänä olevaksi ja yhtiö raportoi sen IFRS 5 ‑standardin mukaan lopetetuissa toiminnoissa. Jatkuvien palveluliiketoimintojen osalta näemme kasvumahdollisuuksia erityisesti verkon suunnittelupalveluissa. COVID-19 ‑pandemiasta johtuen operaattoriasiakkaat alkoivat rajoittaa päivityksiä verkoissaan maaliskuusta lähtien ja rajoitukset jatkuivat toisen vuosineljänneksen aikana vapautuen vaiheittain. Pandemian kehityksestä riippuen loppuvuoden liikevaihdon arviointiin liittyy epävarmuutta.


Näkymät vuodelle 2020

Teleste peruutti 27.3. yhtiön aiemmin, tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antaman taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2020.

COVID-19 -pandemiasta johtuen monet maat Telesten päämarkkinoilla ovat asettaneet ankaria ja laajoja rajoituksia yhteiskunnan toimintaan. Tällä hetkellä on erittäin vaikeaa arvioida pandemian negatiivisten vaikutusten suuruutta Telesten liikevaihtoon ja liiketulokseen tilikaudella 2020. Arvioimme että jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto ja oikaistu liiketulos jäävät vuoden 2019 tason alle.

12. päivänä elokuuta 2020

Teleste Oyj     Jukka Rinnevaara

Hallitus          Toimitusjohtaja  

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2020 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Katsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 4-6/2020 4-6/2019 Muutos % 1-12/2019
           
Jatkuvat toiminnot        
           
Liikevaihto 33 516 42 285 -20,7 % 165 348
  Liiketoiminnan muut tuotot 504 540 -6,7 % 2 210
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -17 222 -21 232 -18,9 % -83 340
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -11 155 -12 077 -7,6 % -46 049
  Poistot -1 707 -1 648 3,6 % -6 747
  Muut liiketoiminnan kulut -4 339 -5 617 -22,8 % -29 532
Liiketulos -404 2 251 -117,9 % 1 890
           
  Rahoitustuotot 88 62 41,5 % 1 036
  Rahoituskulut -692 -535 29,3 % -1 268
Tulos rahoituserien jälkeen -1 007 1 778 -156,6 % 1 658
           
Tulos ennen veroja -1 007 1 778 -156,6 % 1 658
           
  Välittömät verot 11 -473 -102,4 % -1 987
           
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -995 1 305 -176,2 % -328
           
Lopetetut toiminnot        
           
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista -984 118 -935,2 % -1 324
           
Kauden tulos -1 979 1 423 -239,1 % -1 653
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -1 946 1 435 -235,6 % -1 327
  Määräysvallattomille omistajille -33 -12 173,3 % -327
    -1 979 1 423 -239,1 % -1 653
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,11 0,08 -235,4 % -0,07
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,11 0,08 -235,4 % -0,07
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,05 0,07 -176,1 % -0,02
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,05 0,07 -176,1 % -0,02
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,05 0,01 -934,1 % -0,07
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,05 0,01 -934,1 % -0,07
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos -1 979 1 423 -239,1 % -1 653
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti        
Muuntoero 298 -139 -313,6 % 299
Käyvän arvon rahasto 22 -9 -340,2 % 19
Kauden laaja tulos -1 659 1 275 -230,2 % -1 335
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -1 618 1 292 -225,2 % -1 019
  Määräysvallattomille omistajille -41 -18 123,5 % -316
    -1 659 1 274 -230,2 % -1 335
           
Jatkuvat toiminnot 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-12/2019
           
Liikevaihto 70 079 83 541 -16,1 % 165 348
  Liiketoiminnan muut tuotot 1 046 1 106 -5,4 % 2 210
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -34 673 -42 417 -18,3 % -83 340
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -22 842 -23 536 -3,0 % -46 049
  Poistot -3 377 -3 337 1,2 % -6 747
  Muut liiketoiminnan kulut -9 213 -18 662 -50,6 % -29 532
Liiketulos 1 019 -3 306 -130,8 % 1 890
           
  Rahoitustuotot 429 380 12,7 % 1 036
  Rahoituskulut -717 -560 28,0 % -1 268
Tulos rahoituserien jälkeen 731 -3 486 -121,0 % 1 658
           
Tulos ennen veroja 731 -3 486 -121,0 % 1 658
           
  Välittömät verot -548 -995 -44,9 % -1 987
           
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 183 -4 481 -104,1 % -328
           
Lopetetut toiminnot        
           
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista -3 574 -494 623,1 % -1 324
           
Kauden tulos -3 391 -4 975 -31,8 % -1 653
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -3 299 -4 923 -33,0 % -1 327
  Määräysvallattomille omistajille -92 -52 77,8 % -327
    -3 391 -4 975 -31,8 % -1 653
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,18 -0,27 -33,1 % -0,07
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,18 -0,27 -33,0 % -0,07
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,01 -0,25 -104,1 % -0,02
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,01 -0,25 -104,1 % -0,02
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,20 -0,03 622,3 % -0,07
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,20 -0,03 622,9 % -0,07
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos -3 391 -4 975 -31,8 % -1 653
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -869 71 -1325,9 % 299
Käyvän arvon rahasto 34 -7 -578,6 % 19
Kauden laaja tulos -4 226 -4 911 -13,9 % -1 335
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -4 132 -4 863 -15,0 % -1 019
  Määräysvallattomille omistajille -95 -48 95,8 % -316
    -4 226 -4 911 -13,9 % -1 335

TASE (TEUR)  30.6.2020 30.6.2019 Muutos % 31.12.2019
           
Pitkäaikaiset varat        
  Aineettomat hyödykkeet 13 317 11 851 12,4 % 12 907
  Liikearvo 30 299 30 537 -0,8 % 30 668
  Aineelliset hyödykkeet 10 387 15 320 -32,2 % 17 038
  Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 633 570 11,0 % 645
  Laskennallinen verosaaminen 1 381 2 090 -33,9 % 1 924
    56 016 60 368 -7,2 % 63 182
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus 21 759 39 600 -45,1 % 37 409
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 31 019 46 470 -33,2 % 40 112
  Tuloverosaaminen 630 526 19,8 % 683
  Rahavarat 14 354 6 773 111,9 % 8 249
    67 763 93 368 -27,4 % 86 452
           
  Myytävänä olevat varat 22 259      
           
Varat yhteensä 146 037 153 736 -5,0 % 149 634
           
Oma pääoma ja velat        
  Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
  Muu oma pääoma 61 511 61 408 0,2 % 65 606
    68 478 68 374 0,2 % 72 573
  Määräysvallattomat omistajat 473 474 -0,1 % 206
  OMA PÄÄOMA 68 950 68 848 0,1 % 72 779
           
Pitkäaikaiset velat        
  Laskennalliset verovelat 1 679 1 627 3,2 % 1 603
  Korolliset velat 23 828 25 455 -6,4 % 26 501
  Korottomat pitkäaikaiset velat 492 88 458,3 % 79
  Varaukset 45 267 -83,0 % 93
    26 044 27 436 -5,1 % 28 275
Lyhytaikaiset velat        
  Lyhytaikaiset korolliset velat 5 707 6 473 -11,8 % 6 531
  Ostovelat ja muut korottomat velat 31 049 48 716 -36,3 % 39 238
  Tuloverovelka 1 408 1 049 34,2 % 1 283
  Varaukset 1 339 1 214 10,3 % 1 528
    39 502 57 452 -31,2 % 48 579
           
  Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 11 540      
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 146 037 153 736 -5,0 % 149 634

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-6/2020 1-6/2019 Muutos %  1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Kauden tulos -3 391 -4 975 -31,8 % -1 653
  Oikaisut 6 556 6 274 4,5 % 12 405
  Maksetut rahoituserät -375 -240 56,4 % -380
  Maksetut verot -505 -1 071 -52,9 % -1 725
  Nettokäyttöpääoman muutos 8 926 -4 130 -316,2 % -4 589
Liiketoiminnan nettorahavirta 11 212 -4 141 -370,8 % 4 058
Investointien rahavirrat        
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 086 -3 865 -20,1 % -8 749
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 28 177 -84,4 % 475
  Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 -1 050 n/a -1 050
  Investoinnit muihin sijoituksiin 6 0 n/a -77
Investointien nettorahavirta -3 052 -4 737 -35,6 % -9 401
Rahoituksen rahavirrat        
  Lainojen nostot 500 202 147,8 % 0
  Lainojen takaisinmaksut -567 -996 -43,1 % -489
  Rahoitusleasingvelkojan maksut -2 091 -2 184 -4,3 % -4 499
  Maksetut osingot 0 -3 637 -100,0 % -3 630
  Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 362 0 n/a 0
           
Rahoituksen nettorahavirta -1 796 -6 616 -72,9 % -8 618
           
Rahavarojen muutos        
  Rahavarat kauden alussa 8 249 22 240 -62,9 % 22 240
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus -23 27 -182,9 % -28
  Kauden rahavirta 6 363 -15 494 -141,1 % -13 961
  Rahavarat kauden lopussa 14 590 6 773 115,4 % 8 249

TUNNUSLUVUT 1-6/2020 1-6/2019 Muutos %  1-12/2019
  Liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 019 -3 306 -130,8 % 1 890
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,18 -0,27 -33,1 % -0,07
  Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,18 -0,27 -33,0 % -0,07
  Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,63 3,79 -4,1 % 4.00
           
  Oman pääoman tuotto -9,6 % -13,6 % -29,6 % -2,2 %
  Sijoitetun pääoman tuotto -2,4 % -6,6 % -63,7 % 1,6 %
  Omavaraisuusaste 48,4 % 47,7 % 1,6 % 49,5 %
  Nettovelkaantumisaste 25,4 % 36,5 % -30,4 % 34,1 %
           
  Investoinnit, tEUR 4 285 5 070 -15,5 % 12 981
  Investoinnit % liikevaihdosta, lopetetut toiminnot mukaan lukien 4,1 % 4,3 % -5,1 % 7,9 %
  Tilauskanta, tEUR 79 033 76 233 3,7 % 73 223
  Henkilöstö keskimäärin, konserni 1 309 1 368 -4,3 % 1 363
  Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 856 899 -4,8 % 895
           
  Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
    sis omat osakkeet        
  Kauden ylin kurssi, EUR 5,78 6,80 -15,0 % 6,80
  Kauden alin kurssi, EUR 3,51 5,26 -33,3 % 5,04
  Kauden keskikurssi, EUR 4,62 5,88 -21,4 % 5,72
           
  Osakevaihto, milj kpl 1,3 1,0 34,1 % 1,6
  Osakevaihto, MEUR 6,1 5,7 7,0 % 9,2
           
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT        
  Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 569 3 992 -60,7 % 8 832
  Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR -0,15 0,13 -215,6 % 0,31
           
SILTALASKELMA        
  Liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 019 -3 306 -130,8 % 1 890
  Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 0 7 298 -100,0 % 6 942
  Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 550 0 0,0 % 0
  Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 569 3 992 -60,7 % 8 832
           
  Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -3 299 -4 923 -33,0 % -1 327
  Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 198 18 176 0,1 % 18 181
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,18 -0,27 -33,1 % -0,07
           
  Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -3 299 -4 923 -33,0 % -1 327
  Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 0 7 298 -100,0 % 6 942
  Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 550 0 0,0 % 0
  Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 198 18 176 0,1 % 18 181
  Oikaistu osakekohtainen tulos -0,15 0,13 -215,6 % 0,31
           
Omat osakkeet        
    Määrä
Kpl
 

 

Osuus
osakkeista
Osuus
äänistä
  Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 30.6.2020 776 419   4,09 % 4,09 %
           
Vastuusitoumukset  (tEUR)        
           
Vuokra- ja leasingvastuut 878 836 5,0 % 886
           
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen        
  Valuuttatermiinit, kohdearvo 19 515 24 369 -19,9 % 21 146
  Valuuttatermiinit, käypä arvo 161 86 88,2 % -48
  Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 0,0 % 10 000
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo -28 -110 -74,6 % -65
           
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat verot.

TOIMINTASEGMENTIT (TEUR)  1-6/2020  1-6/2019 Muutos %  1-12/2019
Video and Broadband Solutions
  Saadut tilaukset 65 476 75 784 -13,6 % 143 455
  Liikevaihto 59 665 70 568 -15,5 % 141 351
  Liiketulos 1 017 3 777 -73,1 % 8 056
  Liiketulos % 1,7 % 5,4 %   5,7 %
 

Network Services

  Saadut tilaukset 10 413 12 972 -19,7 % 23 996
  Liikevaihto 10 413 12 972 -19,7 % 23 996
  Liiketulos 553 217 154,4 % 776
  Liiketulos % 5,3 % 1,7 %   3,2 %
Segmentit yhteensä
  Saadut tilaukset 75 889 88 756 -14,5 % 167 451
  Liikevaihto 70 078 83 541 -16,1 % 165 347
  Liiketulos 1 569 3 994 -60,7 % 8 832
  Liiketulos % 2,2 % 4,8 %   5,3 %
Konserni yhteensä
  Segmenteille kohdistamaton kulu -550 -7 298 -92,5 % -6 942
  Liiketulos 1 019 -3 306 -130,8 % 1 890
  Liiketulos % 1,5 % -4,0 %   1,1 %
  Rahoituserät -288 -179 60,6 % -232
  Tulos ennen veroja 731 -3 486 -121,0 % 1 658
           
Liikevaihto lajeittain  1-6/2020  1-6/2019 Muutos %  1-12/2019
  Tavaroiden myynti 56 730 68 796 -17,5 % 133 990
  Palvelut 13 349 14 744 -9,5 % 31 358
  Yhteensä 70 079 83 541 -16,1 % 165 348
           
Tilauskanta  1-6/2020  1-6/2019 Muutos %  1-12/2019
  VBS tilauskanta 79 033 76 233 3,7 % 73 223

Informaatio per kvartaali (tEUR)  4-6/20  1-3/20  10-12/19  7-9/19  4-6/19 7/2019-6/2020
Video and Broadband Solution
  Saadut tilaukset 24 978 40 498 41 807 25 864 36 094 133 147
  Liikevaihto 28 462 31 203 36 142 34 641 35 291 130 448
  Liiketulos -191 1 208 1 266 3 013 1 569 5 296
  Liiketulos % -0,7 % 3,9 % 3,5 % 8,7 % 4,4 % 4,1 %
Network Services
  Saadut tilaukset 5 054 5 359 5 419 5 605 6 994 21 437
  Liikevaihto 5 054 5 359 5 419 5 605 6 994 21 437
  Liiketulos 337 215 488 70 684 1 110
  Liiketulos % 6,7 % 4,0 % 9,0 % 1,2 % 9,8 % 5,2 %
Segmentit yhteensä
  Saadut tilaukset 30 032 45 857 47 226 31 469 43 088 154 584
  Liikevaihto 33 516 36 562 41 561 40 246 42 285 151 885
  Liiketulos 147 1 423 1 754 3 083 2 253 6 406
  Liiketulos % 0,4 % 3,9 % 4,2 % 7,7 % 5,3 % 4,2 %
Konserni yhteensä
  Segmenteille kohdistamaton kulu -550 0 356 0 0 -194
  Liiketulos -404 1 423 2 110 3 083 2 253 6 212
  Liiketulos % -1,2 % 3,9 % 5,1 % 7,7 % 5,3 % 4,1 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2020 6 967 1 504 -1 594 62 616 3 140 -62 72 573 206 72 779
Uudet standardit ja muut muutokset       -139     -139   -139
Tilikauden voitto/tappio       -3 299     -3 299 -92 -3 391
Osakeperusteiset maksut       146     146   146
Muuntoerot     -221 -615     -836 -3 -839
Rahavirran suojaus           34 34   34
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset               362 362
Oma pääoma 30.6.2020 6 967 1 504 -1 815 58 709 3 140 -28 68 477 473 68 950
                   
Oma pääoma 1.1.2019 6 967 1 504 -1 570 66 691 3 140 -92 76 640 522 77 162
Uudet standardit ja muut muutokset       0     0   0
Tilikauden voitto/tappio       -4 923     -4 923 -52 -4 975
Osingonjako       -3 637     -3 637   -3 637
Osakeperusteiset maksut       233     233   233
Muuntoerot     -44 112     68 4 72
Rahavirran suojaus           -7 -7   -7
Oma pääoma 30.6.2019 6 967 1 504 -1 534 58 476 3 140 -99 68 374 474 68 848

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET        

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------  * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------  * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
----------------------------  * 100
Taseen loppusumma  - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------  * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
-------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

ARVONALENTUMISTESTI

Teleste on päivittänyt vuositilinpäätöksen 2019 arvonalentumistestin johtuen koronavirustilanteen aiheuttamasta taloudellisen epävarmuuden kasvusta ja muuttuneen markkinatilanteen vaikutuksesta. Testauksessa käytetty rahavirtaennuste pohjautuu varovaiseen arvioon jossa Covid-19 vaikutus on merkittävä ja elpyminen hidasta.

Varovaiseen ennusteeseen perustuvaan arvonalentumistestin perusteella ei syntynyt tarvetta kirjata arvonalentumistappiota.

Keskeiset olettamukset 30.6.2020 31.12.2019
     
Kassavirran kasvu vuonna 1 -8 % 2 %
Kassavirran kasvu vuosina 2 -5 2 % 2 %
Kassavirran kasvu vuosina 6 -10 2 % 2 %
WACC (verojen jälkeen) 9,39 % 9,48 %
     
Alla olevassa taulukossa esitetään määrä, jolla VBS segmentin kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon
     
Arvonalentumistesti    
Meur 30.6.2020 31.12.2019
VBS 4,0 17,3
     
Alla olevissa taulukoissa esitetään VBS segmentin tulevien vuosien arvioidun vapaan rahavirran  vähennys ja diskonttauskoron prosentuaalinen muutos, jonka seurauksena kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin segmentin nettovarojen kirjanpitoarvo.
     
Vapaan rahavirran vähennys 30.6.2020 31.12.2019
VBS -5 % -18 %
     
  30.6.2020 31.12.2019
Diskonttauskorko ( verojen jälkeen)  muutos (prosenttiyksikköä) 1,0 % 1,9 %

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 30.06.2020

 

     
  Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 430 760 23,3
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 900 8,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 776 419 4,1
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7
Mariatorp Oy 510 010 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
Wipunen varainhallinta Oy 425 000 2,2
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 260 408 1,4

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 30.06.2020
         
Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 243 94,0 4 900 673 25,8
Julkisyhteisöt 3 0,1 1 920 625 10,1
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 23 0,4 4 359 349 23,0
Yritykset 256 4,6 7 676 301 40,4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 20 0,4 43 918 0,2
Ulkomaalaisomistus 35 0,6 84 722 0,4
         
Yhteensä 5 580 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 11 0,2 924 876 4,9

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 30.06.2020
         
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 574 28,2 90 308 0,5
101-500 2 268 40,6 608 689 3,2
501-1000 774 13,9 620 239 3,3
1 001-5 000 771 13,8 1 698 614 8,9
5 001-10 000 81 1,5 557 218 2,9
10 001-50 000 82 1,5 1 619 152 8,5
50 001-100 000 9 0,2 664 988 3,5
100 001-500 000 13 0,2 2 754 423 14,5
500 001- 8 0,1 10 371 957 54,6
         
Yhteensä 5 580 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 11 0,2 924 876 4,9

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite