Teleste 1-3/2020: Liikevaihto ja oikaistu liiketulos laskivat, tilauskanta kasvoi. Teleste keskittyy teknologialiiketoimintoihin sekä niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin ja luopuu Saksan palveluliiketoiminnasta

TELESTE OYJ   OSAVUOSIKATSAUS  15.5.2020  KLO 08:30        

                 

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2020

LIIKEVAIHTO JA OIKAISTU LIIKETULOS LASKIVAT, TILAUSKANTA KASVOI. TELESTE KESKITTYY TEKNOLOGIALIIKETOIMINTOIHIN SEKÄ NIITÄ TUKEVIIN KORKEAMMAN LISÄARVON PALVELUIHIN JA LUOPUU SAKSAN PALVELULIIKETOIMINNASTA

Teleste tiedotti 14.5.2020 uudesta strategiasta, jonka mukaan yhtiö keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Tämän seurauksena yhtiö on päättänyt luopua Saksan palveluliiketoiminnasta. Teleste Oyj:n hallitus on päättänyt luokitella Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminnan IFRS 5:n ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaisesti myytävänä olevaksi ja raportoi liiketoiminnan standardin mukaisesti lopetettuna toimintona ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Kyseinen liiketoiminta on raportoitu aiemmin Network Services -liiketoiminta-alueen luvuissa. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto oli 36,6 (41,3) miljoonaa euroa, laskua 11,4 %
- Oikaistu liiketulos oli 1,4 (1,7) miljoonaa euroa, laskua 18,3 %
- Liiketulos oli 1,4 (-5,6) miljoonaa euroa, vertailukausi sisälsi ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat ja varauksen yhteensä 7,3 miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli 0,06 (-0,32) euroa osakkeelta
- Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -0,07 (-0,35) euroa osakkeelta
- Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 0,1 (-0,9) miljoonaa euroa  
- Saadut tilaukset olivat 45,9 (45,7) miljoonaa euroa, kasvua 0,4 %
- Tilauskanta oli 82,6 (75,4) miljoonaa euroa, kasvua 9,5 %

Näkymät vuodelle 2020

COVID-19 -pandemiasta johtuen monet Euroopan maat Telesten päämarkkinoilla ovat asettaneet ankaria ja laajoja rajoituksia yhteiskunnan toimintaan. Toimenpiteiden laajuudesta ja kestosta riippuen on erittäin vaikeaa arvioida pandemian negatiivisia vaikutuksia Telesten liikevaihtoon ja liiketulokseen. Teleste päivittää näkymiään ja antaa uuden ohjeistuksen, kun näkyvyys paranee ja pandemian aiheuttamia vaikutuksia voidaan arvioida luotettavammin.

Teleste peruutti 27.3. yhtiön aiemmin, tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antaman taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2020.

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran katsaus:

”Teleste uudisti strategiansa, jonka mukaan yhtiö keskittyy teknologia- ja tuoteliiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Tämän seurauksena tulemme luopumaan kaapeliverkon kenttäpalveluoperaatioista Saksassa. Saksan kenttäpalveluoperaatiolla on ollut rajalliset synergiat Telesten teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kanssa. Kenttäpalveluiden operatiivinen kehittäminen ja laajentaminen uusille alueille vaatisi investointeja, jotka eivät tue Telesten teknologia- ja tuoteliiketoimintaa. Teleste harjoittaa palveluliiketoimintaa Saksassa Cableway-yhtiöissä, joilla on johtava markkina-asema kaapeliverkon kenttäpalveluissa. Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvuinvestoinnit sopivat paremmin omistajalle, jolle laajat tietoliikenneverkkojen kenttäpalvelut ovat ydinliiketoimintaa. Teleste Oyj:n hallitus on päättänyt luokitella Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminnan IFRS 5:n ” Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti myydä Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta lähikuukausien aikana.

COVID-19 -pandemia alkoi vaikuttaa Telesten liiketoimintaan maaliskuussa. Eri maiden rajoitustoimenpiteiden seurauksena operaattorit rajasivat tai keskeyttivät laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista joutui sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan muun muassa Italiassa, Saksassa ja Puolassa. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen ovat olleet rajallisia. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet toimintakykyisinä. Mikäli liikkumisrajoitukset jatkuisivat toisen vuosineljänneksen loppuun, arvioimme negatiivisten vaikutusten Telesten liikevaihtoon olevan merkittäviä tilikauden 2020 aikana. Tässä vaiheessa pandemian vaikutusten arviointi on kuitenkin erittäin vaikeaa. Olemme käynnistäneet toimenpiteitä kustannussäästöjen saavuttamiseksi sekä toimituskykymme ja likviditeetin turvaamiseksi. Palvelutuotannon alihankintaa on sopeutettu operaattoreiden kysyntämuutoksiin, työtunteja on vähennetty ja lomautuksia käynnistetty huhtikuussa. Vähennämme ulkoisten palvelujen käyttöä ja viivästämme ei-kriittisiä projekteja ja investointeja. Pandemian pitkittyessä joudumme lisäämään säästötoimenpiteitä. Haluan kiittää tässä haastavassa tilanteessa henkilöstöämme, joka on osoittanut joustavuutta toiminnallaan niin kustannussäästöjen kuin uusien toimintatapojenkin osalta. Telesten prioriteettina on suojella työntekijöidensä turvallisuutta sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi.

Ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset saavuttivat vertailukauden tason ja tilauskanta nousi kaikkien aikojen ennätystasolle. Liikevaihto ja oikaistu liiketulos laskivat vertailukaudesta kaapeliverkkojen teknologiamurroksen seurauksena.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja tilauskanta kasvoi Telesten historian korkeimmaksi. Tilauskanta kasvoi matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa. Tilauskannasta vajaa 60 % ajoittuu kuluvalle vuodelle, mutta COVID-19 -pandemia voi viivästyttää toimituksia. Liikevaihto laski vertailukaudesta tilaajaverkkotuotteissa asiakkaiden valmistautuessa hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoon. HFC-tuotteiden liikevaihdon laskiessa, vähennämme tuotantokapasiteettia ja toteutamme kustannussäästöjä tehtaallamme. Arviomme mukaan olemme säilyttäneet markkinaosuutemme verkkoarkkitehtuurin teknologiamurroksen aikana. Hajautetun verkkoarkkitehtuurin uusia tuotteita testataan parhaillaan yhdessä asiakkaiden kanssa USA:ssa ja Euroopassa, mutta COVID-19 -pandemia hidastaa jonkin verran testauksia.

Network Services -liiketoiminta-alueen jatkuvien toimintojen liikevaihto laski Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita viime vuoden lopulla. Näiden muutosten ansiosta liiketulos parani. COVID-19 -pandemiasta johtuen operaattoriasiakkaat alkoivat rajoittaa asennuksia verkoissaan Sveitsissä, Englannissa ja Suomessa maaliskuun aikana. Taloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Teleste jatkaa liiketoiminnan kehittämistä erityisesti seuraavilla alueilla: videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kannattava kasvu, hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotekehitys sekä myynnin käynnistäminen USA:n kaapelioperaattorimarkkinoilla.”

Konsernin liiketoiminta tammi-maaliskuu 2020, jatkuvat toiminnot  

Avainluvut  1-3/2020  1-3/2019 Muutos % 1-12/2019
Liikevaihto, M€ 36,6 41,3 -11,4 % 165,3
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 1,4 1,7 -18,3 % 8,6
Oikaistu liiketulos, % 1) 3,9 % 4,2 %   5,2 %
Liiketulos, M€ 1,4 -5,6   1,6
Liiketulos, % 3,9 % -13,5 %   1,0 %
Kauden tulos, M€ 1,2 -5,8   0,3
Tulos per osake, € 0,06 -0,32   0,02
Tulos per osake, € 2) -0,07 -0,35   -0,07
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 0,1 -0,9   4,1
Nettovelkaantumisaste, % 2) 39,6 % 20,6 %   34,1 %
Omavaraisuusaste, % 2) 46,9 % 46,4 %   49,5 %
Saadut tilaukset, M€ 45,9 45,7 +0,4 % 167,5
Tilauskanta, M€ 82,6 75,4 +9,5 % 73,2
Henkilöstö kauden lopussa 859 900 -4,6 % 867

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset saavuttivat vertailukauden tason ja olivat 45,9 (45,7) miljoonaa euroa, kasvua 0,4 %. Tilauskanta kasvoi vertailukauden lopusta 9,5 % ollen 82,6 (75,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 36,6 (41,3) miljoonaa euroa laskien 11,4 % vertailukaudesta. Liikevaihto laski kummallakin liiketoiminta-alueella.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut olivat 17,5 (21,2) miljoonaa euroa, laskua 17,6 %. Henkilöstökulut kasvoivat 2,0 % ollen 11,7 (11,5) miljoonaa euroa. Poistot olivat 1,7 (1,7) miljoonaa euroa laskien 1,1 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,9 (13,0) miljoonaa euroa. Vertailukaudella liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat ja tapauksen käsittelyyn liittyvä varaus yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos laski 18,3 % ollen 1,4 (1,7) miljoonaa euroa eli 3,9 % (4,2 %) liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos laski Video and Broadband Solutions ‑liiketoiminta-alueen liikevaihdon laskun seurauksena. Liiketulos oli 1,4 (-5,6) miljoonaa euroa. Rahoituserien nettotuotot olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Välittömät verot olivat 0,6 (0,5) miljoonaa euroa. Kauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 1,2 (-5,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,06 (-0,32) euroa osakkeelta. Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -0,07 (-0,35) euroa osakkeelta.

Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot mukaanlukien oli 0,1 (-0,9) miljoonaa euroa.

Video and Broadband Solutions tammi-maaliskuu 2020, jatkuvat toiminnot

1000 euroa 1-3/2020 1-3/2019 Muutos 1-12/2019
Saadut tilaukset 40 498 39 690 +2,0 % 143 455
Liikevaihto 31 203 35 277 -11,5 % 141 351
Liiketulos 1 208 2 208 -45,3 % 8 056
Liiketulos % 3,9 % 6,3 %   5,7 %

Saadut tilaukset kasvoivat 2,0 % ja olivat 40,5 (39,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi vertailukauden lopusta 9,5 % ollen 82,6 (75,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 11,5 % ja oli 31,2 (35,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski tilaajaverkkotuotteissa, mutta kasvoi videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä. Liiketulos laski 45,3 % ollen 1,2 (2,2) miljoonaa euroa eli 3,9 % (6,3 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski tilaajaverkkotuotteiden liikevaihdon laskun seurauksena.

Tuotekehitysmenot olivat 3,2 (2,9) miljoonaa euroa eli 10,3 % (8,3 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,2 (1,1) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,6 (0,7) miljoonaa euroa.

Network Services tammi-maaliskuu 2020, jatkuvat toiminnot

Teleste on uudistanut strategiansa, jonka mukaan yhtiö keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Uuden strategian mukaan Teleste luopuu laajoista kenttäpalveluoperaatioista Saksan markkinoilla ja keskittyy jatkossa korkeamman lisäarvon palveluihin. Teleste Oyj:n hallitus on päättänyt luokitella Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminnan IFRS 5:n ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaisesti myytävänä olevaksi ja Teleste alkaa raportoida sen standardin mukaisesti lopetettuna liiketoimintona. Teleste jatkaa korkeamman lisäarvon palveluliiketoimintaa Englannissa, Sveitsissä, Suomessa, Puolassa ja Belgiassa.

1000 euroa 1-3/2020 1-3/2019 Muutos 1-12/2019
Saadut tilaukset 5 359 5 978 -10,4 % 23 996
Liikevaihto 5 359 5 978 -10,4 % 23 996
Liiketulos 215 -467   532
Liiketulos % 4,0 % -7,8 %   2,2 %

Jatkuvien toimintojen saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 10,4 % ja olivat 5,4 (6,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita. Liiketulos parani ja oli 0,2 (-0,5) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 4,0 % (‑7,8 %) liikevaihdosta. Liiketulos parani Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin. COVID-19 -pandemiasta johtuen operaattoriasiakkaat alkoivat rajoittaa asennuksia verkoissaan Sveitsissä ja Suomessa maaliskuun aikana. Taloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Lopetetut toiminnot

IFRS 5:n ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaan luokiteltujen toimintojen liikevaihto oli 70,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa vuonna 2019. Liikevaihto oli 29,8 % konsernin liikevaihdosta. Myytävänä olevaksi luokitellun liiketoiminnan nettovarat konsernin taseessa olivat 15,0 miljoonaa euroa 31.3.2020. Myytävänä olevaksi luokitellun liiketoiminnan arvostusta arvioidaan luopumiseen tähtäävien eri vaihtoehtojen perusteella. Luopumalla Saksan palveluliiketoiminnoista Teleste pyrkii varmistamaan rahoitusasemansa ja kyvyn investoida teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kasvualueisiin. Myytävänä olevaksi luokiteltua liiketoimintoa ei vuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen enää raportoida Network Services -liiketoiminta-alueen luvuissa, vaan IFRS 5 -standardin mukaan se raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.

Henkilöstö ja organisaatio tammi-maaliskuu 2020

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 860 henkilöä (899), joista 667 (672) Video and Broadband Solutions ja 194 (226) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 859 (900) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 45 % (48 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut kasvoivat 2,0 % vertailukaudesta ja olivat 11,7 (11,5) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat palkankorotusten seurauksena.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-maaliskuu 2020, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin investoinnit olivat 2,8 (2,5) miljoonaa euroa eli 5,3 % (4,2 %) liikevaihdosta. Investoinneista 1,0 (1,0) miljoonaa euroa toteutettiin vuokra- tai rahoitusleasing-sopimuksilla.

Tuotekehitysinvestoinnit olivat 1,2 (1,1) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-maaliskuu 2020, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,1 (-0,9) miljoonaa euroa.  

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 50,0 miljoonaa euroa. 20,0 miljoonaa euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2020. Teleste Oyj solmi 1.4.2020 sopimuksen 20 miljoonan euron luottolimiitin uusimiseksi elokuun loppuun 2021. Sopimus sisältää option jatkaa luottolimiittiä yhdellä vuodella. 30,0 miljoonan euron luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin, luoton pääomaa oli lyhentämättä 24,0 miljoonaa euroa 31.3.2020. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 18,8 (20,0) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli 31.3.2020 korollista velkaa 34,1 (32,7) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 46,9 % (46,4 %) ja nettovelkaantumisaste 39,6 % (20,6 %).

Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden ja globaalien häiriöiden, kuten epidemian seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden suurvaltojen asettamat tullit ja muut kauppasodan toimenpiteet voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja erityisesti Yhdysvaltoihin vietyjen tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Britannian ja Euroopan unionin väliset tulevat sopimukset voivat vaikeuttaa toimituksia englantilaisille asiakkaille.

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin, kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palvelujen toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asetelmia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

COVID-19 -pandemia aiheuttaa riskejä Telesten toimitusketjulle, yhtiön omalle toimintakyvylle, asiakkaiden toimintakyvylle sekä Telesten tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Tähän mennessä COVID-19 –pandemian seurauksena operaattorit ovat rajanneet tai keskeyttäneet laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan muun muassa Italiassa, Saksassa ja Puolassa. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen ovat olleet rajallisia. Henkilöstömme ja oma tuotantomme on pysynyt toimintakykyisenä. Mikäli eri maiden määrämät yhteiskunnan rajoitustoimenpiteet jatkuisivat toisen vuosineljänneksen loppuun, arvioimme negatiivisten vaikutusten Telesten liikevaihtoon olevan merkittäviä tilikauden 2020 aikana. Yhtiö käynnisti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimenpiteet likviditeetin ja rahoitusaseman turvaamiseksi.  

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Konsernirakenne, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 31.3.2020 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,51 (5,26) euroa ja korkeimmillaan 5,78 (6,80) euroa. Päätöskurssi 31.3.2020 oli 3,75 (5,90) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 474 (5 550). Ulkomaalaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien osuus osakkeista oli 5,5 % (6,8 %). Osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä ajalla 1.1.-31.3.2020 oli 0,8 (0,6) miljoonaa kappaletta ja vaihdon arvo oli 3,9 (3,4) miljoonaa euroa.

31.3.2020 konsernilla oli omia osakkeita 798 821 (821 182) kappaletta, jotka kaikki olivat emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,2 % (4,3 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2020 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

31.3.2020 voimassa olleet valtuutukset:
- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
- Valtuutukset olivat voimassa 3.10.2020 asti.
- Varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 päättämät uudet valtuutukset kumosivat vanhat valtuutukset.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

COVID-19 -pandemia
COVID-19 -pandemian vaatimiin sopeutustoimenpiteisiin tähdänneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen Suomen yhtiöissä 3.4.2020. Neuvotteluiden tuloksena sovittiin Suomen henkilöstöä koskevista enintään 90 päivää kestävistä lomautuksista, joita ryhdyttiin toteuttamaan huhtikuun aikana. Lomautuksia toteutetaan pääsääntöisesti siirtymällä 4-päiväiseen työviikkoon syyskuun 2020 loppuun asti. Vastaavia työajan lyhennyksiä ja lomautuksia ryhdyttiin toteuttamaan myös ulkomaisissa tytäryhtiöissä. Muut käynnistetyt sopeutustoimenpiteet sisältävät tuotannon alihankinnan vähennykset, ulkoisten palvelujen käytön vähentämisen, ei-kriittisten projektien, investointien ja rekrytointien viivästämisen. Osana säästötoimenpiteitä Telesten johtoryhmä leikkasi palkkojaan 20 prosentilla 1.4.2020 alkaen.

Luottolimiitin uusiminen
Teleste Oyj solmi sopimuksen 20 miljoonan euron luottolimiitin uusimiseksi elokuun loppuun 2021. Sopimus sisältää option jatkaa luottolimiittiä yhdellä vuodella.

HFC-tuotteiden tuotantokapasiteetin vähentäminen
Teleste Oyj sai päätökseen yhteistoimintaneuvottelut HFC-tuotteiden tuotantokapasiteetin ja -asiakastukitoimintojen henkilöstön vähentämisestä yhteensä 20 henkilöllä. Sopeuttamistarpeen syynä on teknologiamurroksen seurauksena Network Products -liiketoimintaan kuuluvien tilaajaverkkotuotteiden kysynnän muutos, kuten vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa todettiin. Tämä muutos vähentää tuotannon ja tukitoimintojen kapasiteetin tarvetta. Yhtiön ennusteen mukaan hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotteiden toimitukset käynnistyvät vuoden 2021 alussa. Uusien hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotteiden valmistuksen ei arvioida vaativan nyt vähennettävää tuotantokapasiteettia.

Suunnattu osakeanti
Teleste Oyj:n hallitus päätti 22.4.2020 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2017-2019 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 22 402 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Yhtiökokous
Teleste Oyj:n 22.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne.

Yhtiökokouksen jälkeen 22.4.2020 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään. Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisasiat. Yhtiökokous myös vahvisti nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön toimielinten palkisemispolitiikaksi.

Toimintaympäristö vuonna 2020

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistaliikenteen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina 30-40 % vuodessa. COVID-19 -pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On mahdollista, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen voi kiihdyttää verkkoinvestointeja kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoimalla DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta alhaisemmalla volyymillä. Operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Teleste jatkaa panostuksia osaamisen ja uuden teknologian kehitykseen sekä asiakasprojekteihin. Operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat viivästyneet aikaisemmista aikatauluarvioista ja COVID-19 -pandemia tullee aiheuttamaan vielä lisäviivettä, kun operaattoreiden kenttätestauksia joudutaan viivästyttämään vuoden 2020 jälkipuoliskolle. Arviomme mukaan operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit alkavat vuoden 2021 alussa. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävin riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. COVID-19 –pandemiasta johtuen tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2020 liikevaihdon kehitystä on vaikea ennustaa, mutta operaattoreiden verkkopäivitysten hidastuminen pandemian aikana tullee vaikuttamaan negatiivisesti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien markkinoiden kasvua tulee vuoden 2020 aikana hidastamaan COVID-19 -pandemian aiheuttamat investointien ja projektien viivästämiset. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Teleste on kasvattanut markkinaosuuttaan videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa vuoden 2019 aikana ja tilauskanta  jatkoi kasvuaan vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. COVID-19 -pandemia tulee viivästyttämään useita projekteja ja toimituksia vuonna 2020. Tästä syystä arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2020 liikevaihdon pysyvän jokseenkin edellisen vuoden tasolla, mutta arvioon sisältyy epävarmuutta.

Network Services -liiketoiminta-alueella operaattoreiden verkkoinvestointien odotetaan kasvattavan myös palvelujen kysyntää pitkällä aikavälillä. Telesten tavoitteena on keskittyä korkean lisäarvon palveluihin ja lisätä palveluliiketoiminnan operatiivista tehokkuutta. Uuden strategian seurauksena yhtiö luopuu laajoista kenttäpalveluoperaatoista Saksassa. Saksan palveluliiketoiminta on luokiteltu myytävänä olevaksi ja yhtiö raportoi sen IFRS 5 -standardin mukaan lopetetuissa toiminnoissa. Jatkuvien palveluliiketoimintojen osalta näemme kasvumahdollisuuksia erityisesti verkon suunnittelupalveluissa. COVID-19 -pandemiasta johtuen operaattoriasiakkaat alkoivat rajoittaa päivityksiä verkoissaan maaliskuusta lähtien. Pandemian vaikutusten arviointi loppuvuoden liikevaihtoon on tässä vaiheessa vaikeaa.

Näkymät vuodelle 2020

Teleste peruutti 27.3. yhtiön aiemmin, tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antaman taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2020.

COVID-19 -pandemiasta johtuen monet Euroopan maat Telesten päämarkkinoilla ovat asettaneet ankaria ja laajoja rajoituksia yhteiskunnan toimintaan. Toimenpiteiden laajuudesta ja kestosta riippuen on erittäin vaikeaa arvioida negatiivista vaikutusta Telesten liikevaihtoon ja liiketulokseen. Teleste päivittää näkymiään ja antaa uuden ohjeistuksen, kun näkyvyys paranee ja vaikutuksia voidaan arvioida luotettavammin.

14. päivänä toukokuuta 2020

Teleste Oyj     Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuosi-tilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2020 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-3/2020 1-3/2019 Muutos % 1-12/2019
           
Jatkuvat toiminnot        
           
Liikevaihto 36 562 41 256 -11,4 % 165 348
  Liiketoiminnan muut tuotot 542 565 -4,1 % 2 210
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -17 451 -21 185 -17,6 % -83 340
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -11 687 -11 459 2,0 % -46 049
  Poistot -1 670 -1 689 -1,1 % -6 747
  Muut liiketoiminnan kulut -4 874 -13 045 -62,6 % -29 776
Liiketulos 1 423 -5 557 -125,6 % 1 646
           
  Rahoitustuotot 340 318 7,0 % 1 036
  Rahoituskulut -25 -25 1,2 % -418
Tulos rahoituserien jälkeen 1 738 -5 264 -133,0 % 2 265
           
Tulos ennen veroja 1 738 -5 264 -133,0 % 2 265
           
  Välittömät verot -560 -522 7,2 % -1 987
           
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1 178 -5 786 -120,4 % 278
           
Lopetetut toiminnot        
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista -2 590 -612 323,1 % -1 931
           
Kauden tulos -1 412 -6 398 -77,9 % -1 653
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -1 353 -6 358 -78,7 % -1 327
  Määräysvallattomille omistajille -59 -40 48,3 % -327
    -1 412 -6 398 -77,9 % -1 653
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,07 -0,35 -78,7 % -0,07
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,07 -0,35 -78,7 % -0,07
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,06 -0,32 -120,3 % 0,02
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,06 -0,32 -120,4 % 0,02
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,14 -0,03 322,6 % -0,11
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,14 -0,03 323,4 % -0,11
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos -1 412 -6 398 -77,9 % -1 653
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti        
Muuntoero -1 167 210 -654,8 % 299
Käyvän arvon rahasto 11 2 402,6 % 19
Kauden laaja tulos -2 567 -6 186 -58,5 % -1 335
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -2 513 -6 155 -59,2 % -1 019
  Määräysvallattomille omistajille -54 -30 79,1 % -316
    -2 567 -6 185 -58,5 % -1 335

TASE (TEUR)
Pitkäaikaiset varat 31.3.2020 31.3.2019 Muutos % 31.12.2019
  Aineettomat hyödykkeet 13 229 11 572 14,3 % 12 907
  Liikearvo 30 109 30 686 -1,9 % 30 668
  Aineelliset hyödykkeet 10 010 15 371 -34,9 % 17 038
  Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 650 564 15,2 % 645
  Laskennallinen verosaaminen 1 014 2 258 -55,1 % 1 924
    55 011 60 451 -9,0 % 63 182
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus 22 687 37 410 -39,4 % 37 409
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 38 134 47 670 -20,0 % 40 112
  Tuloverosaaminen 657 341 92,5 % 683
  Rahavarat 6 080 18 022 -66,3 % 8 249
    67 558 103 443 -34,7 % 86 452
           
  Myytävänä olevat varat 27 957      
           
Varat yhteensä 150 526 163 894 -8,2 % 149 634
           
Oma pääoma ja velat        
  Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
  Muu oma pääoma 63 239 63 696 -0,7 % 65 606
    70 205 70 663 -0,6 % 72 573
  Määräysvallattomat omistajat 152 492 -69,1 % 206
  OMA PÄÄOMA 70 356 71 154 -1,1 % 72 779
           
Pitkäaikaiset velat        
  Laskennalliset verovelat 1 611 1 618 -0,4 % 1 603
  Korolliset velat 25 250 26 016 -2,9 % 26 501
  Korottomat pitkäaikaiset velat 73 79 -6,7 % 79
  Varaukset 6 268 -97,9 % 93
    26 941 27 981 -3,7 % 28 275
Lyhytaikaiset velat        
  Lyhytaikaiset korolliset velat 5 900 6 671 -11,6 % 6 531
  Ostovelat ja muut korottomat velat 31 869 55 385 -42,5 % 39 238
  Tuloverovelka 1 122 975 15,1 % 1 283
  Varaukset 1 337 1 728 -22,6 % 1 528
    40 228 64 759 -37,9 % 48 579
           
  Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 13 001      
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 150 526 163 894 -8,2 % 149 634

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR), lopetetut toiminnot mukaan lukien 1-3/2020 1-3/2019 Muutos %  1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Kauden tulos -1 412 -6 398 -77,9 % -1 653
  Oikaisut 3 545 2 854 24,2 % 12 405
  Maksetut rahoituserät 315 117 169,3 % -380
  Maksetut verot -518 -686 -24,6 % -1 725
  Nettokäyttöpääoman muutos -1 863 3 200 -158,2 % -4 589
Liiketoiminnan nettorahavirta 67 -913 -107,4 % 4 057
Investointien rahavirrat        
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 129 -1 553 37,1 % -8 749
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 16 123 -87,1 % 475
  Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 0 n/a -1 050
  Investoinnit muihin sijoituksiin 101 0 n/a -77
Investointien nettorahavirta -2 012 -1 430 40,7 % -9 401
Rahoituksen rahavirrat        
  Lainojen nostot 1 158 0 n/a 0
  Lainojen takaisinmaksut 0 -876 -100,0 % -489
  Rahoitusleasingvelkojan maksut -1 224 -1 087 12,6 % -4 499
  Maksetut osingot 0 0 n/a -3 630
Rahoituksen nettorahavirta -67 -1 963 -96,6 % -8 618
           
Rahavarojen muutos        
  Rahavarat kauden alussa 8 249 22 240 -62,9 % 22 240
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus 21 88 -76,7 % -28
  Kauden rahavirta -2 011 -4 306 -53,3 % -13 962
  Rahavarat kauden lopussa 6 258 18 021 -65,3 % 8 249

 

TUNNUSLUVUT

1-3/2020 1-3/2019 Muutos %  1-12/2019
  Liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 423 -5 557 -125,6 % 1 646
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,07 -0,35 -78,7 % -0,07
  Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,07 -0,35 -78,7 % -0,07
  Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,71 3,92 -5,4 % 4.00
           
  Oman pääoman tuotto -7,9 % -34,5 % -77,1 % -2,2 %
  Sijoitetun pääoman tuotto 0,9 % -21,9 % -103,9 % 1,6 %
  Omavaraisuusaste 46,9 % 46,4 % 1,0 % 49,5 %
  Nettovelkaantumisaste 39,6 % 20,6 % 92,6 % 34,1 %
           
  Investoinnit, tEUR 2 846 2 451 16,1 % 12 981
  Investoinnit % liikevaihdosta lopetetut toiminnot mukaan lukien 5,3 % 4,2 % 86,1 % 7,9 %
  Tilauskanta, tEUR 82 558 75 429 9,5 % 73 223
  Henkilöstö keskimäärin 1 327 1 369 -3,1 % 1 363
           
  Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia)sis omat osakkeet 18 986 18 986 0,0 % 18 986
  Kauden ylin kurssi, EUR 5,78 6,80 -15,3 % 6,80
  Kauden alin kurssi, EUR 3,51 5,26 -31,7 % 5,04
  Kauden keskikurssi, EUR 4,79 6,09 -21,3 % 5,72
           
  Osakevaihto, milj kpl 0,8 0,6 38,8 % 1,6
  Osakevaihto, MEUR 3,9 3,4 14,1 % 9,2
           
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT        
  Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot, tEUR 1 423 1 741 -18,3 % 8 588
  Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot mukaan lukien -0,07 0,05 -243,9 % 0,31
           
SILTALASKELMA        
  Liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 423 -5 557 -125,6 % 1 646
  Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 0 7 298 -100,0 % 6 942
  Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 423 1 741 -18,3 % 8 588
           
  Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -1 353 -6 358 -78,7 % -1 327
  Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 164 18 164 0,0 % 18 181
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,07 -0,35 -78,7 % -0,07
           
  Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -1 353 -6 358 -78,7 % -1 327
  Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 0 7 298 -100,0 % 6 942
  Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 164 18 164 0,0 % 18 181
  Oikaistu osakekohtainen tulos -0,07 0,05 -243,9 % 0,31
           
Omat osakkeet        
  Määrä
Kpl
  Osuus
osakkeista
Osuus
äänistä
  Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.3.2020 798 821   4,21 % 4,21 %
           
Vastuusitoumukset  (tEUR) lopetetut toiminnot mukaan lukien        
           
Vuokra- ja leasingvastuut 903 853 5,9 % 886
           
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen        
  Valuuttatermiinit, kohdearvo 17 390 20 490 -15,1 % 21 146
  Valuuttatermiinit, käypä arvo 409 239 71,1 % -48
  Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 0,0 % 10 000
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo -50 -98 -49,0 % -65
           
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero.

 

TOIMINTASEGMENTIT (TEUR), jatkuvat toiminnot

 1-3/2020  1-3/2019 Muutos %  1-12/2019
Video and Broadband Solutions
  Saadut tilaukset 40 498 39 690 2,0 % 143 455
  Liikevaihto 31 203 35 277 -11,5 % 141 351
  Liiketulos 1 208 2 208 -45,3 % 8 056
  Liiketulos % 3,9 % 6,3 %   5,7 %
 

Network Services

  Saadut tilaukset 5 359 5 978 -10,4 % 23 996
  Liikevaihto 5 359 5 978 -10,4 % 23 996
  Liiketulos 215 -467 -146,0 % 532
  Liiketulos % 4,0 % -7,8 %   2,2 %
 

Segmentit yhteensä

  Saadut tilaukset 45 857 45 668 0,4 % 167 451
  Liikevaihto 36 562 41 256 -11,4 % 165 348
  Liiketulos 1 423 1 741 -18,3 % 8 588
  Liiketulos % 3,9 % 4,2 %   5,2 %
 

Konserni yhteensä

  Segmenteille kohdistamaton kulu 0 -7 298 -100,0 % -6 942
  Liiketulos 1 423 -5 557 -125,6 % 1 646
  Liiketulos % 3,9 % -13,5 %   1,0 %
  Rahoituserät 315 293 7,5 % 618
  Tulos ennen veroja 1 738 -5 264 -133,0 % 2 265
 
Liikevaihto lajeittain  1-3/2020  1-3/2019 Muutos %  1-12/2019
  Tavaroiden myynti 30 215 34 411 -12,2 % 133 990
  Palvelut 6 347 6 844 -7,3 % 31 358
  Yhteensä 36 562 41 256 -11,4 % 165 348
           
Tilauskanta  1-3/2020  1-3/2019 Muutos %  1-12/2019
  VBS tilauskanta 82 558 75 429 9,5 % 73 223

Informaatio per kvartaali(tEUR)  1-3/20  10-12/19  7-9/19  4-6/19  1-3/19 4/2019-3/2020
 

Video and Broadband Solutions

  Saadut tilaukset 40 498 41 807 25 864 36 094 39 690 144 263
  Liikevaihto 31 203 36 142 34 641 35 291 35 277 137 277
  Liiketulos 1 208 1 266 3 013 1 569 2 208 7 056
  Liiketulos % 3,9 % 3,5 % 8,7 % 4,4 % 6,3 % 5,1 %
 

Network Services

  Saadut tilaukset 5 359 5 419 5 605 6 994 5 978 23 377
  Liikevaihto 5 359 5 419 5 605 6 994 5 978 23 377
  Liiketulos 215 492 -56 581 -467 1 232
  Liiketulos % 4,0 % 9,1 % -1,0 % 8,3 % -7,8 % 5,3 %
Segmentit yhteensä
  Saadut tilaukset 45 857 47 226 31 469 43 088 45 668 167 640
  Liikevaihto 36 562 41 561 40 246 42 285 41 256 160 654
  Liiketulos 1 423 1 758 2 957 2 150 1 741 8 288
  Liiketulos % 3,9 % 4,2 % 7,3 % 5,1 % 4,2 % 5,1 %
Konserni yhteensä
  Segmenteille kohdistamaton kulu 0 356 0 0 -7 298 356
  Liiketulos 1 423 2 115 2 957 2 150 -5 557 8 644
  Liiketulos % 3,9 % 5,1 % 7,3 % 5,1 % -13,5 % 5,4 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Oma pääoma yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2020 6 967 1 504 -1 594 62 616 3 140 -62 72 573 206 72 779
Tilikauden voitto/
tappio
      -1 353     -1 353 -59 -1 412
Osake-perusteiset maksut       146     146   146
Muuntoerot     -507 -665     -1 171 5 -1 167
Rahavirran suojaus           11 11   11
Oma pääoma 31.3.2020 6 967 1 504 -2 101 60 744 3 140 -50 70 204 152 70 356
                   
Oma pääoma 1.1.2019 6 967 1 504 -1 570 66 691 3 140 -92 76 640 522 77 162
Tilikauden voitto/
tappio
      -6 358     -6 358 -40 -6 398
Osake-perusteiset maksut       177     177   177
Muuntoerot     35 166     201 9 210
Rahavirran suojaus           2 2   2
Oma pääoma 31.3.2019 6 967 1 504 -1 534 60 676 3 140 -90 70 663 492 71 154

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET        

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------  * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------  * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
----------------------------  * 100
Taseen loppusumma  - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------  * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
-------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan  31.03.2020
     
  Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 409 712 23,2
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 200 8,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 798 821 4,2
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,8
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
Mariatorp Oy 499 791 2,6
Wipunen varainhallinta Oy 425 000 2,2
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 260 408 1,4

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 31.03.2020
Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 144 94,0 4 797 586 25,3
Julkisyhteisöt 3 0,1 1 920 625 10,1
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 23 0,4 4 500 845 23,7
Yritykset 251 4,6 7 636 275 40,2
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 21 0,4 44 128 0,2
Ulkomaalaisomistus 32 0,6 86 129 0,5
         
Yhteensä 5 474 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 11 0,2 963 478 5,1

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 31.03.2020
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 528 27,9 88 782 0,5
101-500 2 245 41,0 603 059 3,2
501-1 000 758 13,9 609 462 3,2
1 001-5 000 758 13,9 1 670 431 8,8
5 001-10 000 76 1,4 525 771 2,8
10 001-50 000 79 1,4 1 584 004 8,3
50 001-100 000 7 0,1 514 282 2,7
100 001-500 000 16 0,3 3 498 838 18,4
500 001- 7 0,1 9 902 094 52,2
         
Yhteensä 5 474 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 11 0,2 963 478 5,1

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite