Telesten puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2019 : Liikevaihto ja tulos laskivat, tilauskanta ennätyskorkealla

TELESTE OYJ   PUOLIVUOSIKATSAUS     15.8.2019    KLO 08:30          

TELESTE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2019

LIIKEVAIHTO JA TULOS LASKIVAT, TILAUSKANTA ENNÄTYSKORKEALLA

Huhti-kesäkuu 2019

- Liikevaihto oli 58,2 (65,2) miljoonaa euroa, laskua 10,6 %
- Oikaistu liiketulos oli 2,3 (3,5) miljoonaa euroa, laskua 34,2 %
- Liiketulos oli 2,3 (3,5) miljoonaa euroa, laskua 34,2 %
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,13) euroa, laskua 40,3 %
- Osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,13) euroa, laskua 40,3 %
- Saadut tilaukset olivat 59,0 (60,2) miljoonaa euroa, laskua 1,8 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli -3,2 (3,1) miljoonaa euroa, laskua 204,6 %
- Tilauskanta kauden lopussa oli 76,2 (59,7) miljoonaa euroa, kasvua 27,6 %

Tammi-kesäkuu 2019

- Liikevaihto oli 116,8 (124,5) miljoonaa euroa, laskua 6,1 %
- Oikaistu liiketulos oli 3,6 (4,3) miljoonaa euroa, laskua 16,3 %
- Liiketulos oli -3,7 (4,3) miljoonaa euroa, sisältäen ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetetyt varat ja varauksen yhteensä 7,3 miljoonaa euroa
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,16) euroa, laskua 20,2 %
- Osakekohtainen tulos oli -0,27 (0,16) euroa, laskua 265,0 %
- Saadut tilaukset olivat 122,1 (126,8) miljoonaa euroa, laskua 3,7 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli -4,1 (6,1) miljoonaa euroa, laskua 167,5 %

Näkymät vuodelle 2019

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos laskivat ennustetusti viime vuoden vahvasta vertailukaudesta. Saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla ja tilauskanta nousi Telesten historian korkeimmaksi.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueella strategiset päätavoitteemme ovat videovalvonta- ja informaatioratkaisujen merkittävä kasvu ja tulosparannus, hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotekehitys ja myynnin onnistunut käynnistäminen USA:n kaapelioperaattorimarkkinoilla. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa olemme edenneet asettamiemme tavoitteiden mukaisesti ja ennätyskorkea tilauskanta luo edellytykset jatkaa kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa. Tilauskannasta noin 50 % ajoittuu tuleville vuosille. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien edelleen kasvaneen tilauskannan johdosta jatkamme panostuksia toimituskyvyn parantamiseen ja laadun varmistamiseen. Uuden älykkään S-AWARE®-tilannekuvajärjestelmän asiakastoimituksen ensimmäinen vaihe on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja jatkamme edelleen järjestelmän kehittämistä. 

Tilaajaverkkotuotteiden osalta olemme keskellä teknologiamurrosta, jossa seuraavan sukupolven hajautettu verkkoarkkitehtuuri tarjoaa kilpailukykyisimmän ratkaisun verkkokapasiteetin kasvattamiseen. Tämän seurauksena operaattorit ovat viivästyttäneet investointejaan nykyiseen verkkoteknologiaan ja samalla valmistautuvat hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoon sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Tuotekehityksemme on edennyt hajautetun verkkoarkkitehtuurin ratkaisujen kehittämisessä suunnitelmien mukaisesti, mutta yhteensopivuuden varmistaminen eri toimijoiden järjestelmien välillä on osoittautunut ennakoitua vaativammaksi koko toimialalla. Tilaajaverkkotuotteiden saadut tilaukset kasvoivat toisen vuosineljänneksen aikana, mutta teknologiamurroksesta johtuen liikevaihto oli vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Liikevaihdon laskun seurauksena myös liiketulos laski vertailukaudesta. Olemme kuitenkin säilyttäneet vahvan markkina-asemamme Euroopassa. Tarve verkkokapasiteetin kasvattamiseen jatkuu. Operaattoreiden investointien käynnistäminen uuteen verkkoteknologiaan edellyttää, että tuotteiden yhteensopivuus saavuttaa korkean toimintavarmuuden.

Network Services -liiketoiminta-alueella päätavoite on strategian täsmentäminen ja operatiivisen toiminnan kehittäminen. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat. Liikevaihto laski Saksassa ja Suomessa, mutta kasvoi Englannissa. Saksassa liikevaihdon lasku johtui merkittävän projektin päättymisestä viime vuoden lopussa sekä pääasiakkaan palvelukysynnän laskusta. Liikevaihdon laskusta huolimatta Network Services –liiketoiminta-alue saavutti toisella neljänneksellä positiivisen liiketuloksen. Emme kuitenkaan saavuttaneet kaikkia toiminnan kehitystavoitteita. Jatkamme edelleen operatiivisen toiminnan kehittämistä ja keskitymme korkeamman lisäarvon palveluihin. Saksassa korvaamme alihankintaa omia resursseja vahvistamalla. Tavoitteena on parempi kustannustehokkuus. Englannissa jatkamme toimenpiteitä kasvun varmistamiseksi kuituverkkojen suunnittelupalveluissa ja muissa korkean lisäarvon palveluissa.”

Konsernin liiketoiminta huhti-kesäkuu 2019

Avainluvut (M€) 4-6/2019 4-6/2018 Muutos %
Saadut tilaukset 59,0 60,2 -1,8 %
Liikevaihto 58,2 65,2 -10,6 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 2,3 3,5 -34,2 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 3,9 % 5,3 %  
Liiketulos 2,3 3,5 -34,2 %
Liiketulos % 3,9 % 5,3 %  
Kauden tulos 1,4 2,3 -39,3 %
Oikaistu tulos per osake, € 0,08 0,13 -40,3 %
Tulos per osake, euroa 0,08 0,13 -40,3 %
Liiketoiminnan rahavirta -3,2 3,1 -204,6 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

Konsernin toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 59,0 (60,2) miljoonaa euroa laskien 1,8 % viime vuoden vertailukaudesta. Saadut tilaukset laskivat Network Services –liiketoiminta-alueella. Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat ja tilauskanta kasvoi vertailukaudesta 27,6 % ollen 76,2 (59,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 10,6 % ja oli 58,2 (65,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski erityisesti Network Services -liiketoiminta-alueella.

Henkilöstökulut olivat 17,1 (17,0) miljoonaa euroa kasvaen 0,3 %. Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut olivat 29,5 (35,6) miljoonaa euroa laskien 17,2 %. Poistot olivat 2,3 (1,6) miljoonaa euroa kasvaen 45,1 %. 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 –standardin mukaiset poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa. Uuden standardin käyttöönotto ei vaikuttanut olennaisesti liiketulokseen. Oikaistu liiketulos oli 2,3 (3,5) miljoonaa euroa eli 3,9 % (5,3 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 1,4 (2,3) miljoonaa euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,13) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli -3,2 (3,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran lasku johtui käyttöpääoman muutoksista.

Konsernin liiketoiminta tammi-kesäkuu 2019

Avainluvut (M€) 1-6/2019 1-6/2018 Muutos % 1-12/2018
Saadut tilaukset 122,1 126,8 -3,7 % 264,0
Liikevaihto 116,8 124,5 -6,1 % 250,3
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 3,6 4,3 -16,3 % 9,7
Oikaistu liiketulos, % 1) 3,1 % 3,4 %   3,9 %
Liiketulos -3,7 4,3 -186,4 % 9,7
Liiketulos % -3,2 % 3,4 %   3,9 %
Kauden tulos -5,0 2,9 -271,3 % 6,8
Oikaistu tulos per osake, € 1) 0,13 0,16 -20,2 % 0,38
Tulos per osake, euroa -0,27 0,16 -265,0 % 0,38
Liiketoiminnan rahavirta -4,1 6,1 -167,5 % 15,0
Nettovelkaantumisaste, % 36,5 % 15,2 %   5,9 %
Omavaraisuusaste, % 47,7 % 46,8 %   51,7 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 367 1 415   1 353

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

Konsernin saadut tilaukset laskivat 3,7 % ja olivat 122,1 (126,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat Network Services -liiketoiminta-alueella. Liikevaihto laski 6,1 % ollen 116,8 (124,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Network Services –liiketoiminta-alueella.

Henkilöstökulut olivat 33,7 (33,3) miljoonaa euroa kasvaen 1,1 %. Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut olivat 60,9 (69,1) miljoonaa euroa laskien 11,9 %. Poistot olivat 4,7 (3,1) miljoonaa euroa kasvaen 48,4 %. 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 –standardin mukaiset poistot olivat 2,2 miljoonaa euroa. Uuden standardin käyttöönotto ei vaikuttanut olennaisesti liiketulokseen. Liiketoiminnan muut kulut olivat 22,5 (15,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat ja tapauksen käsittelyyn liittyvä varaus yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, mikä heikentää liiketulosta, mutta on eliminoitu oikaistusta liiketuloksesta. Varaus on raportoitu segmentteihin kohdistamattomana eränä. Oikaistu liiketulos laski 16,3 % ollen 3,6 (4,3) miljoonaa euroa eli 3,1 % (3,4 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 0,3 (0,4) miljoonaa euroa ja konsernin välittömät verot olivat 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,16) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli -4,1 (6,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran laskuun vaikuttivat ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat, vaihto-omaisuuden kasvu ja ostovelkojen lasku.

Video and Broadband Solutions huhti-kesäkuu 2019

Avainluvut (1000 €) 4-6/2019 4-6/2018 Muutos %
Saadut tilaukset 36 094 32 189 +12,1 %
Liikevaihto 35 291 37 199 -5,1 %
Liiketulos 1 569 2 642 -40,6 %
Liiketulos % 4,4 % 7,1 %  

Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 36,1 (32,2) miljoonaa euroa kasvaen 12,1 % vertailukaudesta. Tilaukset kasvoivat erityisesti videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa, mutta myös tilaajaverkkotuotteissa. Tilauskanta oli 76,2 (59,7) miljoonaa euroa kasvaen 27,6 %. Liikevaihto laski 5,1 % ja oli 35,3 (37,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski tilaajaverkkotuotteissa. Liiketulos laski 40,6 % ollen 1,6 (2,6) miljoonaa euroa eli 4,4 % (7,1 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski tilaajaverkkotuotteiden vertailukautta alemman liikevaihdon seurauksena.

Liiketoiminta-alueen tuotekehitysmenot olivat 3,2 (2,7) miljoonaa euroa eli 9,1 % (7,1 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,0 (1,7) miljoonaa euroa. Tuotekehityspoistot olivat 0,6 (0,6) miljoonaa euroa.

Video and Broadband Solutions tammi-kesäkuu 2019

Avainluvut (1000 €) 1-6/2019  1-6/2018 Muutos % 1-12/2018
Saadut tilaukset 75 784 72 134 +5,1 % 152 307
Liikevaihto 70 568 69 795 +1,1 % 138 677
Liiketulos 3 777 3 058 +23,5 % 7 738
Liiketulos % 5,4 % 4,4 %   5,6 %

Saadut tilaukset olivat 75,8 (72,1) miljoonaa euroa kasvaen 5,1 % vertailukaudesta. Tilaukset kasvoivat videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä. Liikevaihto kasvoi 1,1 % ja oli 70,6 (69,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä, mutta laski tilaajaverkkotuotteissa. Liiketulos kasvoi 23,5 % ollen 3,8 (3,1) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 5,4 % (4,4 %) liikevaihdosta. Liiketulosta paransi videovalvonta- ja informaatiojärjestelmien vertailukautta korkeampi liikevaihto.

Tuotekehitysmenot olivat 6,2 (5,7) miljoonaa euroa eli 8,7 % (8,2 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 2,0 (2,6) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,2 (1,2) miljoonaa euroa.

Network Services huhti-kesäkuu 2019

Avainluvut (1000 €) 4-6/2019 4-6/2018 Muutos %
Saadut tilaukset 22 952 27 963 -17,9 %
Liikevaihto 22 952 27 963 -17,9 %
Liiketulos 715 828 -13,7 %
Liiketulos % 3,1 % 3,0 %  

Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 17,9 % ja olivat 23,0 (28,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Saksassa ja Suomessa, mutta kasvoi Englannissa. Saksassa liikevaihdon lasku johtui merkittävän projektin päättymisestä viime vuoden lopussa. Liiketulos laski 13,7 % ja oli 0,7 (0,8) miljoonaa euroa eli 3,1 % (3,0 %) liikevaihdosta. Liiketulos säilyi lähes vertailukauden tasolla toimitusten painottuessa korkeamman katteen palveluihin. 

Network Services tammi-kesäkuu 2019

Avainluvut (1000 €) 1-6/2019 1-6/2018 Muutos % 1-12/2018
Saadut tilaukset 46 275 54 661 -15,3 % 111 669
Liikevaihto 46 275 54 661 -15,3 % 111 669
Liiketulos -186 1 232 -115,1 % 1 983
Liiketulos % -0,4 % 2,3 %   1,8 %

Saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 15,3 % vertailukaudesta ja olivat 46,3 (54,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Saksassa ja Suomessa, mutta kasvoi Englannissa. Saksassa liikevaihdon lasku johtui merkittävän projektin päättymisestä viime vuoden lopussa. Englannissa liikevaihto kasvoi verkkosuunnittelupalveluiden kysynnän kasvun seurauksena. Liiketulos oli -0,2 (1,2) miljoonaa euroa. Liiketuloksen tappiollisuuteen vaikuttivat laskenut liikevaihto ja alkuvuoden talviolosuhteet, jotka vaikeuttivat asennuspalveluita Saksassa.  


Henkilöstö ja organisaatio tammi-kesäkuu 2019

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1 368 henkilöä (1 422 1-6/2018, 1 513 1-6/2017), joista 680 (719) Video and Broadband Solutions ja 688 (703) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1 367 (1 415 2018, 1 512 2017) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 64 % (65 % 2018, 64 % 2017). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 2 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 33,7 (33,3) miljoonaa euroa.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-kesäkuu 2019

Konsernin investoinnit olivat 5,1 (3,6) miljoonaa euroa eli 4,3 % (2,9 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 2,0 (2,6) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 3,1 (1,0) miljoonaa euroa.

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-kesäkuu 2019

Liiketoiminnan rahavirta oli -4,1 (6,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran laskuun vaikuttivat ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat, vaihto-omaisuuden kasvu ja ostovelkojen lasku.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 50,0 miljoonaa euroa. 20,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2020 ja sisältää 1+1 -vuoden jatko-option. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin, luoton pääomaa oli lyhentämättä 24,0 miljoonaa euroa 30.6.2019. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 20,0 (20,0) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa konsernilla oli korollista velkaa 31,9 (33,4) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 47,7 % (46,8 %) ja nettovelkaantumisaste 36,5 % (15,2 %). 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin mukaan korollisiin velkoihin laskettiin 7,4 miljoonaa euroa. IFRS 16 -standardi vaikutti katsauskauden lopun tunnuslukuihin seuraavasti: omavaraisuusaste -2,6 prosenttiyksikköä ja nettovelkaantumisaste +10,7 prosenttiyksikköä.

Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junakalustovalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden suurvaltojen asettamat tullit ja muut kauppasodan toimenpiteet voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja erityisesti Yhdysvaltoihin vietyjen tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Britannian sopimukseton ero Euroopan unionista voi vaikeuttaa toimituksia englantilaisille asiakkaille, mihin varaudutaan varastoimalla tuotteita paikallisesti.  

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin, kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palvelujen toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asetelmia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Telesten kilpailija on jättänyt 23.12.2016 kaksi haastehakemusta Teleste Limited -yhtiötä vastaan ja vaatinut yhtiöltä vahingonkorvausta kahden patentin loukkauksista. Teleste on kiistänyt patenttiloukkaukset. Toisen haastehakemuksen osalta oikeus on tehnyt 29.1.2019 päätöksen, joka oli Telesten kannalta myönteinen. Toisen riita-asian käsittely on vielä kesken. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei uskota olevan olennaista vaikutusta Telesten taloudelliseen asemaan.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 30.6.2019 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 5,26 (6,28) euroa ja korkeimmillaan 6,80 (7,58) euroa. Päätöskurssi 30.6.2019 oli 5,90 (7,18) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 544 (5 508). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien omistuksen määrä oli 6,5 % (7,4 %) osakekannasta. Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä 1.1.-30.6.2019 oli 5,7 (7,0) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 1,0 (1,0) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

Teleste Oyj:n hallitus päätti 4.4.2019 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2016-2018 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 22 361 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Kesäkuun lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 798 821 (821 182) kappaletta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,2 % (4,3 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2019 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
- Valtuutukset ovat voimassa 3.10.2020 asti.

Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2018 maksettavaksi osingoksi 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 15.4.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies. Yhtiökokouksen jälkeen 4.4.2019 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jannica Fagerholm sekä jäseniksi Pertti Ervi ja Vesa Korpimies.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Näkymät vuodelle 2019

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistapalvelujen kasvun arvioidaan olevan 30-40 % vuodessa. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoimalla DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän vuoden 2019 aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Siirtyminen uuteen verkkoarkkitehtuuriin vaatii huolellista valmistautumista ja ennakoimme päivitysprojektien tahdin kiihtyvän ja yhä useampien operaattoreiden käynnistävän hajautetun arkkitehtuurin investointihankkeita vuonna 2020. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävin riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla, sisältäen hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden myynnin käynnistymisen.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä matkustajien turvallisuus. Matkustajien reaaliaikainen informaatio on edellytys joustavalle joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien markkinoiden oletetaan kasvavan vuoden 2019 aikana. Perinteisten videovalvontajärjestelmien hinnat ovat laskeneet ja kilpailu on kasvanut merkittävästi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen tilauskanta on kasvanut merkittävästi. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. Arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2019 liikevaihdon edelleen kasvavan edellisestä vuodesta.

Network Services -liiketoiminta-alueella operaattoreiden kysyntä eri palveluille kasvaa verkkoarkkitehtuurien muutosten seurauksena. Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palvelujen osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Suurimmalla markkina-alueellamme, Saksassa, tulemme jatkamaan toiminnan tehostamista, organisaation kyvykkyyksien vahvistamista ja alihankkijaverkoston uudistamista. Panostamme lisäksi asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2018 saatiin Saksassa päätökseen merkittävä toimitusprojekti, eikä vuoden 2019 ennusteeseen sisälly vastaavaa projektia. Tästä johtuen arvioimme Network Services –liiketoiminta-alueen vuoden 2019 liikevaihdon laskevan edellisen vuoden liikevaihdosta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

14. päivänä elokuuta 2019

Teleste Oyj     Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja  

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Katsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 4-6/2019 4-6/2018 Muutos % 1-12/2018
           
Liikevaihto 58 243 65 163 -10,6 % 250 346
  Liiketoiminnan muut tuotot 576 716 -19,6 % 1 766
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -29 475 -35 608 -17,2 % -137 905
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -17 078 -17 020 0,3 % -66 014
  Poistot -2 321 -1 600 45,1 % -5 980
  Muut liiketoiminnan kulut -7 663 -8 182 -6,4 % -32 492
Liiketulos 2 282 3 470 -34,2 % 9 721
           
  Rahoitustuotot 62 80 -21,8 % 325
  Rahoituskulut -438 -384 14,2 % -986
Tulos rahoituserien jälkeen 1 907 3 166 -39,8 % 9 060
           
Tulos ennen veroja 1 907 3 166 -39,8 % 9 060
           
  Välittömät verot -484 -820 -41,0 % -2 219
           
Kauden tulos 1 423 2 346 -39,3 % 6 841
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 1 436 2 398 -40,1 % 6 975
  Määräysvallattomille omistajille -12 -51 -76,3 % -133
  1 423 2 346 -39,3 % 6 841
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,08 0,13 -40,3 % 0,38
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,08 0,13 -40,3 % 0,38
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos 1 423 2 346 -39,3 % 6 841
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -139 -230 -39,3 % -241
Käyvän arvon rahasto -9 -7 35,2 % -3
Kauden laaja tulos 1 275 2 110 -39,6 % 6 598
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 1 293 2 129 -39,3 % 6 705
  Määräysvallattomille omistajille -18 -19 -4,6 % -108
    1 275 2 110 -39,6 % 6 598
           
KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-6/2019 1-6/2018 Muutos % 1-12/2018
           
Liikevaihto 116 844 124 457 -6,1 % 250 346
  Liiketoiminnan muut tuotot 1 171 1 057 10,7 % 1 766
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -60 871 -69 099 -11,9 % -137 905
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -33 705 -33 334 1,1 % -66 014
  Poistot -4 662 -3 141 48,4 % -5 980
  Muut liiketoiminnan kulut -22 486 -15 650 43,7 % -32 492
Liiketulos -3 709 4 291 -186,4 % 9 721
           
  Rahoitustuotot 380 153 148,2 % 325
  Rahoituskulut -639 -533 19,9 % -986
Tulos rahoituserien jälkeen -3 967 3 911 -201,4 % 9 060
           
Tulos ennen veroja -3 967 3 911 -201,4 % 9 060
           
  Välittömät verot -1 007 -1 007 0,0 % -2 219
           
Kauden tulos -4 975 2 904 -271,3 % 6 841
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -4 923 2 974 -265,5 % 6 975
  Määräysvallattomille omistajille -52 -70 -26,0 % -133
    -4 975 2 904 -271,3 % 6 841
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,27 0,16 -265,0 % 0,38
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,27 0,16 -265,2 % 0,38
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos -4 975 2 904 -271,3 % 6 841
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 71 -340 -120,9 % -241
Käyvän arvon rahasto -7 -9 -17,8 % -3
Kauden laaja tulos -4 911 2 556 -292,2 % 6 598
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -4 862 2 610 -286,3 % 6 705
  Määräysvallattomille omistajille -48 -54 -10,9 % -108
    -4 911 2 556 -292,1 % 6 598

TASE (TEUR)        
           
Pitkäaikaiset varat 30.6.2019 30.6.2018 Muutos % 31.12.2018
  Aineettomat hyödykkeet 11 851 10 440 13,5 % 11 268
  Liikearvo 30 537 30 581 -0,1 % 30 573
  Aineelliset hyödykkeet 15 320 9 031 69,6 % 8 601
  Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 570 498 14,5 % 561
  Laskennallinen verosaaminen 2 090 2 594 -19,4 % 2 131
    60 368 53 144 13,6 % 53 135
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus 39 600 34 278 15,5 % 32 833
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 46 470 51 202 -9,2 % 50 500
  Tuloverosaaminen 526 367 43,3 % 288
  Rahavarat 6 773 22 332 -69,7 % 22 240
    93 368 108 178 -13,7 % 105 861
           
Varat yhteensä 153 736 161 322 -4,7 % 158 996
           
Oma pääoma ja velat        
  Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
  Muu oma pääoma 61 408 65 205 -5,8 % 69 674
    68 374 72 172 -5,3 % 76 641
  Määräysvallattomat omistajat 474 575 -17,7 % 522
  OMA PÄÄOMA 68 848 72 747 -5,4 % 77 163
           
Pitkäaikaiset velat        
  Laskennalliset verovelat 1 627 1 600 1,7 % 1 607
  Korolliset velat 25 455 28 514 -10,7 % 22 590
  Korottomat pitkäaikaiset velat 88 1 152 -92,4 % 81
  Varaukset 267 631 -57,8 % 266
    27 436 31 897 -14,0 % 24 545
Lyhytaikaiset velat        
  Lyhytaikaiset korolliset velat 6 473 4 918 31,6 % 4 222
  Ostovelat ja muut korottomat velat 48 716 49 843 -2,3 % 51 089
  Tuloverovelka 1 049 919 14,2 % 966
  Varaukset 1 214 998 21,6 % 1 012
    57 452 56 678 1,4 % 57 288
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 153 736 161 322 -4,7 % 158 996

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-6/2019 1-6/2018 Muutos %  1-12/2018
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Kauden tulos -4 975 2 904 -271,3 % 6 841
  Oikaisut 6 274 4 681 34,0 % 9 707
  Maksetut rahoituserät -240 -533 -55,0 % -661
  Maksetut verot -1 071 -1 186 -9,7 % -1 796
  Nettokäyttöpääoman muutos -4 130 267 -1646,7 % 917
Liiketoiminnan nettorahavirta -4 141 6 133 -167,5 % 15 009
Investointien rahavirrat        
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 865 -3 283 17,7 % -5 668
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 177 108 64,3 % 166
  Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -71 -100,0 % -143
  Ostetut tytäryhtiöosakkeet -1 050 0 n/a 0
Investointien nettorahavirta -4 737 -3 246 45,9 % -5 645
Rahoituksen rahavirrat        
  Lainojen nostot 202 3 001 -93,3 % 4 087
  Lainojen takaisinmaksut -996 -2 602 -61,7 % -10 009
  Rahoitusleasingvelkojen maksut -2 184 -365 498,3 % -655
  Maksetut osingot -3 637 -1 816 100,3 % -1 816
Rahoituksen nettorahavirta -6 616 -1 782 271,3 % -8 393
           
Rahavarojen muutos        
  Rahavarat kauden alussa 22 240 21 230 4,8 % 21 230
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus 27 -3 -1004,9 % 39
  Kauden rahavirta -15 494 1 105 -1502,2 % 971
  Rahavarat kauden lopussa 6 773 22 332 -69,7 % 22 240

TUNNUSLUVUT 1-6/2019 1-6/2018 Muutos %  1-12/2018
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,27 0,16 -265,0 % 0,38
  Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,27 0,16 -265,2 % 0,38
  Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,79 4,00 -5,5 % 4,25
           
  Oman pääoman tuotto -13,6 % 8,1 % -269,2 % 9,2 %
  Sijoitetun pääoman tuotto -6,6 % 8,0 % -182,9 % 9,3 %
  Omavaraisuusaste 47,7 % 46,8 % 1,8 % 51,7 %
  Nettovelkaantumisaste 36,5 % 15,2 % 139,7 % 5,9 %
           
  Investoinnit, tEUR 5 070 3 620 40,1 % 6 989
  Investoinnit % liikevaihdosta 4,3 % 2,9 % 49,2 % 2,8 %
  Tilauskanta, tEUR 76 233 59 721 27,6 % 71 017
  Henkilöstö keskimäärin 1 368 1 422 -3,8 % 1 393
           
  Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
    sis omat osakkeet        
  Kauden ylin kurssi, EUR 6,80 7,58 -10,3 % 7,58
  Kauden alin kurssi, EUR 5,26 6,28 -16,2 % 5,12
  Kauden keskikurssi, EUR 5,88 7,08 -16,9 % 6,72
           
  Osakevaihto, milj kpl 1,0 1,0 -3,1 % 2,0
  Osakevaihto, MEUR 5,7 7,0 -19,0 % 13,3
           
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT        
  Oikaistu liiketulos 3 589 4 291 -16,3 % 9 721
  Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,13 0,16 -20,2 % 0,38
           
SILTALASKELMA        
  Liiketulos -3 709 4 291 -186,4 % 9 721
  Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 7 298 0 n/a 0
  Oikaistu liiketulos 3 589 4 291 -16,3 % 9 721
           
  Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -4 923 2 974 -265,5 % 6 975
  Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 176 18 164 0,1 % 18 122
  Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,27 0,16 -265,4 % 0,38
           
  Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -4 923 2 974 -265,5 % 6 975
  Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 7 298 0 n/a 0
  Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 176 18 164 0,1 % 18 122
  Oikaistu osakekohtainen tulos 0,13 0,16 -20,2 % 0,38
           
Omat osakkeet        
    Määrä
Kpl
  Osuus
osakkeista
Osuus
äänistä
  Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 30.6.2019 798 821   4,2 % 4,2 %
           
Vastuusitoumukset  (tEUR)        
           
Vuokra- ja leasingvastuut 836 7 763 -89,2 % 7 372
           
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen
  Valuuttatermiinit, kohdearvo 24 369 21 740 12,1 % 20 674
  Valuuttatermiinit, käypä arvo 86 281 -69,6 % 227
  Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 0,0 % 10 000
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo -110 -86 27,5 % -81
           
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat verot.

TOIMINTASEGMENTIT (TEUR)  1-6/2019  1-6/2018 Muutos %  1-12/2018
 

Video and Broadband Solutions

  Saadut tilaukset 75 784 72 134 5,1 % 152 307
  Liikevaihto 70 568 69 795 1,1 % 138 677
  Liiketulos 3 777 3 058 23,5 % 7 738
  Liiketulos % 5,4 % 4,4 %   5,6 %
 

Network Services

  Saadut tilaukset 46 275 54 661 -15,3 % 111 669
  Liikevaihto 46 275 54 661 -15,3 % 111 669
  Liiketulos -186 1 232 -115,1 % 1 983
  Liiketulos % -0,4 % 2,3 %   1,8 %
 

Segmentit yhteensä

  Saadut tilaukset 122 059 126 795 -3,7 % 263 976
  Liikevaihto 116 843 124 457 -6,1 % 250 346
  Liiketulos 3 591 4 291 -16,3 % 9 721
  Liiketulos % 3,1 % 3,4 %   3,9 %
 

Konserni yhteensä

  Segmenteille kohdistamaton kulu -7 298 0 n/a 0
  Liiketulos -3 709 4 291 -186,4 % 9 721
  Liiketulos % -3,2 % 3,4 %   3,9 %
  Rahoituserät -258 -533 -51,5 % -661
  Tulos ennen veroja -3 967 3 758 -205,6 % 9 060
           
Liikevaihto lajeittain  1-6/2019  1-6/2018 Muutos %  1-12/2018
  Tavaroiden myynti 68 647 66 875 2,6 % 133 990
  Palvelut 48 197 57 582 -16,3 % 116 356
  Yhteensä 116 844 124 457 -6,1 % 250 346
           
Tilauskanta  1-6/2019  1-6/2018 Muutos %  1-12/2018
  VBS tilauskanta 76 233 59 721 27,6 % 71 017

Informaatio per kvartaali (tEUR)  4-6/19  1-3/19 10-12/18 7-9/18 4-6/18  7/2018-
  6/2019
 

Video and Broadband Solutions

Saadut tilaukset 36 094 39 690 51 142 29 032 32 189 155 957
Liikevaihto 35 291 35 277 36 691 32 191 37 199 139 450
Liiketulos 1 569 2 208 1 942 2 737 2 642 8 456
Liiketulos % 4,4 % 6,3 % 5,3 % 8,5 % 7,1 % 6,1 %
Network Services
Saadut tilaukset 22 952 23 323 29 829 27 179 27 963 103 283
Liikevaihto 22 952 23 323 29 829 27 179 27 963 103 283
Liiketulos 715 -901 291 460 828 565
Liiketulos % 3,1 % -3,9 % 1,0 % 1,7 % 3,0 % 0,5 %
 

Segmentit yhteensä

Saadut tilaukset 59 046 63 013 80 970 56 211 60 152 259 240
Liikevaihto 58 243 58 600 66 519 59 370 65 163 242 733
Liiketulos 2 284 1 307 2 233 3 197 3 470 9 021
Liiketulos % 3,9 % 2,2 % 3,4 % 5,4 % 5,3 % 3,7 %
 

Konserni yhteensä

Segmenteille kohdistamaton kulu 0 -7 298 0 0 0 -7 298
Liiketulos 2 282 -5 991 2 233 3 197 3 470 1 721
Liiketulos % 3,9 % -10,2 % 3,4 % 5,4 % 5,3 % 0,7 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2019  6 967  1 504  -1 570  66 691  3 140  -92  76 640  522  77 162
Uudet standardit       0     0   0
Tilikauden voitto/tappio       -4 923     -4 923 -52 -4 975
Osingonjako       -3 637     -3 637   -3 637
Osakeperusteiset maksut       233     233   233
Muuntoerot     -44 112     68 4 72
Rahavirran suojaus           -7 -7   -7
Oma pääoma 30.6.2019 6 967 1 504 -1 614 58 476 3 140 -99 68 374 474  68 848
                   
Oma pääoma 1.1.2018 6 967 1 504 -1 404 60 606 3 140 -78 70 735 630 71 365
Uudet standardit       173     173   173
Tilikauden voitto/tappio       2 974     2 974 -70 2 904
Osingonjako       -1 816     -1 816   -1 816
Osakeperusteiset maksut       469     469   469
Muuntoerot     -147 -209     -356 16 -340
Rahavirran suojaus           -9 -9   -9
Oma pääoma 30.6.2018 6 967 1 504 -1 551 62 197 3 140 -87 72 171 576 72 747

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET        

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------  * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------  * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
----------------------------  * 100
Taseen loppusumma  - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------  * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
-------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

TILIKAUDELLA 2019 KÄYTTÖÖNOTETUT STANDARDIT

Tilikauden 2019 alusta lähtien IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi on korvannut IAS 17 standardin. Muutos siirtää taseen ulkopuolisia vastuita taseeseen. IFRS 16-standardin käyttöönoton seurauksena käyttöomaisuuden tasearvo nousi 6.9 miljoonaa euroa ja taseen korollisten velkojen tasearvo nousi 6.9 miljoonaa 1.1.2019.

Teleste on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa eikä näin ollen ole oikaissut vertailutietona esitettävän katsauskauden tietoja. Teleste on lisäksi soveltanut standardin sallimia käytännön helpotuksia eikä täten ole soveltanut standardia alle vuoden kestoltaan oleviin lyhytaikaisiin tai arvoltaan vähäisiin vuokrasopimuksiin.

Uusi standardi johti raportointikaudella -2 172 tuhannen euron poistoon käyttöoikeusomaisuuserässä ja -84 tuhannen euron vaikutukseen rahoituskuluissa. Vuokrat muissa kuluissa pieneni poistojen verran joten vaikutus liiketulokseen on vähäinen.

Investoinnit eivät sisällä IFRS 16 standardin käyttöönoton myötä taseeseen kirjattuja käyttöoikeusomaisuuseriä, joiden arvo on 6,9 miljoonaa euroa. 

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 30.06.2019
  Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 409 712 23,2
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 200 8,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 798 821 4,2
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
Wipunen varainhallinta Oy 400 000 2,1
Mariatorp Oy 350 000 1,8
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 280 737 1,5

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 30.06.2019
Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 195 93,7 4 739 406 25,0
Julkisyhteisöt 4 0,1 1 930 725 10,2
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 24 0,4 4 779 085 25,2
Yritykset 258 4,7 7 382 970 38,9
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 24 0,4 56 785 0,3
Ulkomaalaisomistus 39 0,7 96 617 0,5
         
Yhteensä 5 544 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 11 0,2 1 143 909 6,0

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 30.06.2019
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 508 27,2 89 043 0,5
101-500 2 354 42,5 629 419 3,3
501-1000 756 13,6 610 103 3,2
1001-5000 733 13,2 1 621 256 8,5
5001-10000 81 1,5 574 417 3,0
10001-50000 83 1,5 1 606 283 8,5
50001-100000 7 0,1 521 288 2,7
100001-500000 15 0,3 3 346 956 17,6
500001- 7 0,1 9 986 823 52,6
         
Yhteensä 5 544 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 11 0,2 1 143 909 6,0

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite