Teleste Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2018: Tulos parani selvästi, tilauskanta ennätyskorkealla

TELESTE OYJ   TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  7.2.2019  KLO 08:30   
                                                     

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2018

TULOS PARANI SELVÄSTI, TILAUSKANTA ENNÄTYSKORKEALLA


Vuoden 2018 neljäs vuosineljännes

- Liikevaihto oli 66,5 (58,7) miljoonaa euroa, kasvua 13,3 %
- Liiketulos oli 2,2 (0,3) miljoonaa euroa, kasvua 779 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,09 (-0,01) euroa
- Saadut tilaukset olivat 81,0 (66,7) miljoonaa euroa, kasvua 21,4 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,6 (6,4) miljoonaa euroa, laskua 27,0 %

Tammi-joulukuu 2018

- Liikevaihto oli 250,3 (234,6) miljoonaa euroa, kasvua 6,7 %
- Liiketulos oli 9,7 (-7,5) miljoonaa euroa
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,38 (-0,50) euroa  
- Saadut tilaukset olivat 264,0 (262,9) miljoonaa euroa, kasvua 0,4 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 15,0 (19,3) miljoonaa euroa, laskua 22,0 %

Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,20 (0,10) euroa ulkona oleville osakkeille.

Näkymät vuodelle 2019

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi viime vuoden vertailukaudesta ja edellisestä neljänneksestä. Tilauskanta kasvoi Telesten historian korkeimmalle tasolle. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta kummallakin liiketoiminta-alueella. Myös liiketulos kasvoi kummallakin liiketoiminta-alueella.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueella saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta. Erityisesti tilaajaverkkotuotteiden tilaukset kasvoivat ilahduttavasti edellisiä vuosineljänneksiä selvästi korkeammalle tasolle. Kasvumarkkinoita olivat Tanska, Belgia ja Itävalta. Jatkoimme investointeja seuraavan sukupolven hajautetun arkkitehtuurin ratkaisujen kehittämiseen ja tuotetarjontamme on valmistumassa uusia käyttöönottoja varten sekä Euroopassa että Amerikassa. Etenimme ensimmäisten asiakkaiden kanssa testivaiheeseen. Viime vuoden aikana saimme useita merkittäviä videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kauppoja ja tilauskantamme oli vuoden vaihteessa korkea ennakoiden vahvaa kasvua myös alkaneelle vuodelle. Lisäksi voitimme strategisesti merkittävän tilauksen Helsingin metron tilannekuvajärjestelmän toimittamiseksi. Järjestelmä perustuu Telesten S-AWARE -alustalle. Telesten historian korkeimmasta tilauskannasta noin 75 % ajoittuu vuodelle 2019. Liikevaihto kasvoi erityisesti videovalvonta- ja informaatio­ratkaisuissa Ranskassa, Suomessa ja Kanadassa. Liikevaihdon kasvun ansiosta myös liiketulos kasvoi vertailukaudesta. Hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin perustuvien verkkoinvestointien käynnistyminen on viivästynyt, mutta tarjoaa kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Network Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi Saksassa pääasiakkaan erityisprojektien ja keväällä solmitun uuden raamisopimuksen ansiosta. Liiketoiminta-alueen liiketulos kasvoi vertailukautta korkeamman liikevaihdon seurauksena. Saksan palveluliiketoiminnan haasteena on edelleen tiettyjen alihankittujen palveluiden tappiollisuus. Oman toiminnan ja alihankkijaverkoston hallinta tarjoaa kuitenkin merkittävää parannuspotentiaalia ja jatkamme toiminnan kehittämistä määrätietoisesti. Muiden palvelumarkkinoiden liiketoiminta eteni pääosin suotuisasti.

Päättyneen vuoden aikana olemme edenneet suunnitelmien mukaisesti yhtiön strategisilla alueilla. Toiminnan strategiset painopisteet alkaneen vuoden aikana ovat: hajautetun verkkoarkkitehtuurin tarjonnan kehittäminen ja myynnin onnistunut käynnistäminen Pohjois-Amerikan kaapelioperaattorimarkkinoilla sekä videovalvonta- ja informaatioratkaisujen liikevaihdon merkittävä kasvattaminen ja tuloksen parantaminen sekä Saksan palveluliiketoiminnan operatiivisen toiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen. Uskomme, että valituilla toimenpiteillä onnistumme jatkamaan kannattavaa kasvua myös tuleville vuosille. Kuluvana vuonna tilaajaverkkojen teknologiamurros ja sen ajoitus vaikuttavat tuotteidemme kysyntään. Arvioimme perinteisen HFC-teknologian kysynnän hidastuvan ja seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin investointien kasvavan. Ennustamme niiden vaiheittaista käynnistymistä kuluvan vuoden loppupuolella ensin Pohjois-Amerikassa ja sitten Euroopassa. Uuden arkkitehtuurin käyttöönottojen aikataulua on vaikea arvioida ja tämän johdosta ennakoimme Telesten liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla.”

Konsernin liiketoiminta loka-joulukuu 2018

Avainluvut (M€) 10-12/2018 10-12/2017 Muutos
       
Saadut tilaukset 81,0 66,7 +21,4 %
Liikevaihto 66,5 58,7 +13,3 %
Liiketulos 2,2 0,3 +779,6 %
Liiketulos % 3,4 % 0,4 %  
Kauden tulos 1,6 -0,2  
       
Muita keskeisiä avainlukuja      
Tulos per osake, euroa 0,09 -0,01  
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 4,6 6,4 -27,0 %

Konsernin neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 21,4 % ja olivat 81,0 (66,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi neljänneksen aikana 25,6 % ja oli 71,0 (57,4) miljoonaa euroa, mikä on Telesten historian korkein tilauskanta. Liikevaihto kasvoi 13,3 % ja oli 66,5 (58,7) miljoonaa euroa.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut kasvoivat 18,3 % ja olivat 36,2 (30,6) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 0,9 % ja olivat 17,9 (17,8) miljoonaa euroa. Poistot ja liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 0,2 % ollen 10,5 (10,5) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi 779,6 % ollen 2,2 (0,3) miljoonaa euroa eli 3,4 % (0,4 %) liikevaihdosta. Vertailukauden tulos sisälsi uudelleenjärjestelykuluja 0,8 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Verot olivat 0,5 (0,3) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,09 (-0,01) euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 4,6 (6,4) miljoonaa euroa, laskua 27,0 % johtuen nettokäyttöpääoman muutoksista.

Konsernin liiketoiminta tammi-joulukuu 2018

Avainluvut (M€) 1-12/2018 1-12/2017 Muutos
       
Saadut tilaukset 264,0 262,9 +0,4 %
Liikevaihto 250,3 234,6 +6,7 %
Liiketulos 9,7 -7,5  
Liiketulos % 3,9 % -3,2 %  
Tilikauden tulos 6,8 -9,1  
       
Muita keskeisiä avainlukuja      
Tulos per osake, euroa 0,38 -0,50  
Liiketoiminnan rahavirta,M€ 15,0 19,3 -22,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 5,9 % 16,8 %  
Omavaraisuusaste, % 51,7 % 48,3 %  
Henkilöstö kauden lopussa 1 353 1 446 -6,5 %

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 0,4 % ja saavuttivat Telesten historian korkeimman tason 264,0 (262,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 6,7 % ollen 250,3 (234,6) miljoonaa euroa.

Liiketulos oli 9,7 miljoonaa euroa, vertailukauden liiketuloksen ollessa 7,5 miljoonaa euroa tappiolla. Liiketulos oli 3,9 % (-3,2 %) liikevaihdosta. Vertailukauden tulokseen sisältyi Saksan palveluliiketoimintaan liittyvä 7,7 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus ja 2,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraukset Saksassa ja Suomessa. Liiketulos parani sekä Video and Broadband Solutions että Network Services -liiketoiminta-alueilla. Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut kasvoivat 8,0 % ja olivat 137,9 (127,7) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 4,9 % ja olivat 66,0 (69,4) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut pienenivät henkilöstömäärän laskun seurauksena. Poistot ja liiketoiminnan muut kulut laskivat 1,1 % ollen 38,5 (38,9) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,7 (0,9) miljoonaa euroa. Konsernin verot olivat 2,2 (0,7) miljoonaa euroa ja laskennallinen veroaste 24,5 %. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,38 (-0,50) euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 15,0 (19,3) miljoonaa euroa. Vertailukauden rahavirtaa paransi merkittävästi asiakkaiden maksuehtojen lyhentäminen toimittajarahoitusohjelman avulla.

Video and Broadband Solutions loka-joulukuu 2018

1000 euroa  10-12/2018  10-12/2017 Muutos
Saadut tilaukset 51 142 43 424 +17,8 %
Liikevaihto 36 691 35 429 +3,6 %
Liiketulos 1 942 480 +304,9 %
Liiketulos-% 5,3 % 1,4 %  

Saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 17,8 % ja olivat 51,1 (43,4) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Tilauskanta kasvoi neljänneksen aikana 25,6 % ja oli neljänneksen lopussa 71,0 (57,4) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja oli 36,7 (35,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa, mutta laski tilaajaverkkotuotteissa. Liiketulos kasvoi 304,9 % ja oli 1,9 (0,5) miljoonaa euroa eli 5,3 % (1,4 %) liikevaihdosta. Liiketulosta paransi videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kasvanut liikevaihto.

Tuotekehitysmenot olivat 3,4 (3,2) miljoonaa euroa eli 9,2 % (9,0 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,2 (0,8) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,6 (0,5) miljoonaa euroa.

Video and Broadband Solutions tammi-joulukuu 2018

1000 euroa 1-12/2018 1-12/2017 Muutos
Saadut tilaukset 152 307 170 359 -10,6 %
Liikevaihto 138 677 142 082 -2,4 %
Liiketulos 7 738 4 888 +58,3 %
Liiketulos % 5,6 % 3,4 %  

Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta 10,6 % ja olivat 152,3 (170,4) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat eniten tilaajaverkkotuotteissa. Liikevaihto laski 2,4 % ja oli 138,7 (142,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski tilaajaverkkotuotteissa ja kasvoi videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Liiketulos kasvoi 58,3 % ja oli 7,7 (4,9) miljoonaa euroa eli 5,6 % (3,4 %) liikevaihdosta. Liiketulosta paransi videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kasvanut liikevaihto. Vertailukauden liiketulosta rasitti työvoimavähennyksiin liittynyt 0,8 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus.

Tuotekehitysmenot olivat 12,5 (12,1) miljoonaa euroa eli 9,0 % (8,5 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 4,8 (3,5) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 2,2 (1,5) miljoonaa euroa.

Network Services loka-joulukuu 2018

1000 euroa 10-12/2018 10-12/2017 Muutos
Saadut tilaukset 29 829 23 273 +28,2 %
Liikevaihto 29 829 23 273 +28,2 %
Liiketulos 291 -226  
Liiketulos % 1,0 % -1,0 %  

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat 28,2 % vertailukaudesta ja olivat 29,8 (23,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Saksassa, missä liikevaihtoa kasvattivat suuren projektin toimitukset ja alkuvuonna pääasiakkaan kanssa solmitun raamisopimuksen mukaiset palveluhinnat. Liiketulos parani 0,5 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 0,3 (-0,2) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,0 % (-1,0 %) liikevaihdosta. Liiketulos parani liikevaihdon kasvun seurauksen Saksassa, mutta laski Englannissa.

Network Services tammi-joulukuu 2018

1000 euroa  1-12/2018  1-12/2017 Muutos
Saadut tilaukset 111 669 92 507 +20,7 %
Liikevaihto 111 669 92 507 +20,7 %
Liiketulos 1 983 -12 437  
Liiketulos % 1,8 % -13,4 %  

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat 20,7 % ja olivat 111,7 (92,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti Saksassa, missä liikevaihtoa kasvattivat suuren projektin toimitukset ja alkuvuonna pääasiakkaan kanssa solmitun raamisopimuksen mukaiset palveluhinnat. Liiketulos oli 2,0 miljoonaa euroa, vertailukauden liiketuloksen ollessa 12,4 miljoonaa euroa tappiolla. Vertailukauden tappiollinen liiketulos sisälsi Saksan palveluliiketoimintaan liittyvän liikearvon alaskirjauksen ja uudelleen­järjestelyvarauksen yhteensä 9,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstö ja organisaatio tammi-joulukuu 2018

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 393 (1 492/2017, 1 514/2016), joista 700 (763) Video and Broadband Solutions ja 693 (729) Network Services -liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 1 353 (1 446/2017, 1 511/2016), joista ulkomailla työskenteli 65 % (65 %/2017, 66 %/2016). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 2 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut laskivat vertailuvuodesta 4,9 % ja olivat 66,0 (69,4/2017, 72,6/2016) miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen lasku johtui edellisvuotta pienemmästä henkilöstömäärästä. Keskimääräinen henkilöstömäärä laski 6,7 %. Henkilöstömäärä laski sekä Video and Broadband Solutions että Network Services -liiketoiminta-alueilla.

Investoinnit tammi-joulukuu 2018

Konsernin investoinnit olivat 7,0 (7,5) miljoonaa euroa eli 2,8 % (3,2 %) liikevaihdosta. Investoinneista 4,8 (3,5) miljoonaa euroa kohdistui tuotekehitykseen. Tilikauden aikana ei tehty yritysostoja. Edellisen tilikauden investoinneista 2,1 miljoonaa euroa kohdistui yritysostoon. Muut investoinnit kohdistuivat koneisiin, laitteisiin ja tietojärjestelmiin. Investoinneista 0,2 (0,4) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla.

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-joulukuu 2018

Liiketoiminnan rahavirta oli 15,0 (19,3) miljoonaa euroa. Vertailukauden rahavirtaa paransi toimittajarahoitusohjelman käyttöönottaminen.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 50,0 miljoonaa euroa. 20,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2020 ja sisältää 1+1 -vuoden jatko-option. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 20,0 (20,0) miljoonaa euroa. Konsernilla oli 31.12.2018 korollista velkaa 26,8 (33,2) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 51,7 % (48,3 %) ja nettovelkaantumisaste 5,9 % (16,8 %).

Liiketoiminta-alueiden toiminnan keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junakalustovalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuiden kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin, kuin Telesten on mahdollista nostaa palveluiden hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palveluiden toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asetelmia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Telesten kilpailija on jättänyt 23.12.2016 kaksi haastehakemusta Teleste Limited -yhtiötä vastaan ja vaatinut yhtiöltä vahingonkorvausta kahden patentin loukkauksista. Teleste on kiistänyt patenttiloukkaukset. Toisen haastehakemuksen osalta oikeus on tehnyt 29.1.2019 päätöksen, joka oli Telesten kannalta myönteinen. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta. Toisen riita-asian käsittely on vielä kesken. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei uskota olevan olennaista vaikutusta Telesten taloudelliseen asemaan.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 31.12.2018 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 %:n omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 5,12 (6,51) euroa ja korkeimmillaan 7,58 (9,62) euroa. Päätöskurssi 31.12.2018 oli 5,26 (6,68) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 531 (5 618). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien määrä oli 6,2 %(6,6 %). Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2018 oli 13,3 (16,8) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 2,0 (2,0) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsingin teknologiatoimialaluokassa.

Teleste Oyj:n hallitus päätti 5.4.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2015-2017 palkkion maksamiseen. Osakeannissa luovutettiin 42 771 yhtiön hallussa ollutta Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. 31.12.2018 konsernilla oli omia osakkeita 821 182 (863 953) kappaletta, jotka kaikki olivat emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,3 % (4,6 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2018 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
- Valtuutukset ovat voimassa 5.10.2019 asti.

Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 5.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 16.4.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Miettinen, Timo Luukkainen ja Kai Telanne sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Heikki Mäkijärven. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jannica Fagerholm sekä jäseniksi Pertti Ervi ja Kai Telanne.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Näkymät vuodelle 2019

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistapalveluiden kasvun arvioidaan olevan 30-40 % vuodessa. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoimalla DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän vuoden 2019 aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Siirtyminen uuteen verkkoarkkitehtuuriin vaatii huolellista valmistautumista ja ennakoimme päivitysprojektien tahdin kiihtyvän ja yhä useampien operaattoreiden käynnistävän hajautetun arkkitehtuurin investointihankkeita vuonna 2020. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävin riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla, sisältäen hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden myynnin käynnistymisen.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden tulee varmistaa palveluiden ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä matkustajien turvallisuus. Matkustajien reaaliaikainen informaatio on edellytys joustavalle joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien markkinoiden oletetaan kasvavan vuoden 2019 aikana. Perinteisten videovalvontajärjestelmien hinnat ovat laskeneet ja kilpailu on kasvanut merkittävästi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen tilauskanta kasvoi vuoden 2018 aikana. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu  merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. Arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2019 liikevaihdon edelleen kasvavan edellisestä vuodesta.

Network Services -liiketoiminta-alueella operaattoreiden kysyntä eri palveluille kasvaa verkkoarkkitehtuurien muutosten seurauksena. Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Suurimmalla markkina-alueellamme, Saksassa, tulemme jatkamaan toiminnan tehostamista, organisaation kyvykkyyksien vahvistamista ja alihankkijaverkoston uudistamista. Panostamme lisäksi asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2018 saatiin Saksassa päätökseen merkittävä toimitusprojekti eikä vuoden 2019 ennusteeseen sisälly vaastaavaa projektia. Tästä johtuen arvioimme Network Services -liiketoiminta-alueen vuoden 2019 liikevaihdon laskevan edellisen vuoden liikevaihdosta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

6. päivänä helmikuuta 2019

Teleste Oyj     Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja

Telesten vuosikertomus vuodelta 2018, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen julkaistaan viikolla 11 2019. Yhtiö antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena, joka julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa ja asetetaan samanaikaisesti saataville yhtiön internet-sivuille.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Tilinpäätös on tilintarkastettu.

   10-12  10-12 Muutos %
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 2018 2017  
       
Liikevaihto 66 519 58 702 13,3 %
       
Liiketoiminnan muut tuotot 421 474 -11,2 %
Materiaalit ja palvelut -36 224 -30 626 18,3 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -17 939 -17 772 0,9 %
Poistot -1 497 -1 313 14,0 %
Liiketoiminnan muut kulut -9 047 -9 210 -1,8 %
Liikevoitto 2 233 254 779,6 %
       
Rahoitustuotot 55 123 -55,1 %
Rahoituskulut -160 -331 -51,8 %
Voitto ennen veroja 2 129 46 4505,8 %
       
Tuloverot -494 -259 90,8 %
       
Kauden tulos 1 635 -213 n/a
       
Voiton/Tappion jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 1 658 -173 n/a
Määräysvallattomille omistajille -23 -40  
  1 635 -213 n/a
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,09 -0,01 n/a
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,09 -0,01 n/a
       
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur      
Kauden tulos 1 635 -213 n/a
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -124 -56 122,6 %
Käyvän arvon rahasto -12 58 n/a
Kauden laaja tulos 1 498 -211 n/a
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 1 515 -133 n/a
Määräysvallattomille omistajille -17 -78 -78,2 %
  1 498 -211 n/a
       
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR  1-12/2018  1-12/2017 Muutos %
       
Liikevaihto 250 346 234 589 6,7 %
       
Liiketoiminnan muut tuotot 1 766 1 531 15,3 %
Materiaalit ja palvelut -137 905 -127 673 8,0 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -66 014 -69 406 -4,9 %
Poistot -5 980 -5 263 13,6 %
Liikearvon arvonalentuminen 0 -7 705 n/a
Liiketoiminnan muut kulut -32 492 -33 623 -3,4 %
Liikevoitto 9 721 -7 549 n/a
       
Rahoitustuotot 325 537 -39,4 %
Rahoituskulut -986 -1 458 -32,4 %
Voitto ennen veroja 9 060 -8 470 n/a
       
Tuloverot -2 219 -675 228,5 %
       
Tilikauden voitto/tappio 6 841 -9 145 n/a
       
Voiton/Tappion jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 6 975 -9 106 n/a
Määräysvallattomille omistajille -133 -40  
  6 841 -9 145 n/a
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,38 -0,50 n/a
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,38 -0,50 n/a
       
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur      
Kauden tulos 6 841 -9 145 n/a
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti      
Muuntoero -241 -423 -43,1 %
Käyvän arvon rahasto -3 58 n/a
Kauden laaja tulos 6 598 -9 511 n/a
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 6 705 -9 432 n/a
Määräysvallattomille omistajille -108 -78 37,6 %
  6 598 -9 511 n/a
       
KONSERNITASE, 1000 EUR      
  31.12.2018 31.12.2017 Muutos %
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 11 268 9 469 19,0 %
Liikearvo 30 573 30 814 -0,8 %
Aineelliset hyödykkeet 8 601 9 637 -10,7 %
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 561 693 -19,0 %
Laskennallinen verosaaminen 2 131 2 061 3,4 %
PITKÄAIKAISET VARAT 53 135 52 674 0,9 %
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 32 833 33 689 -2,5 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 50 500 45 520 10,9 %
Tuloverosaaminen 288 362 -20,2 %
Rahat ja pankkisaamiset 22 240 21 230 4,8 %
LYHYTAIKAISET VARAT 105 861 100 801 5,0 %
       
VARAT 158 996 153 475 3,6 %
       
Oma pääoma ja velat      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 %
Ylikurssirahasto 1 504 1 504 0,0 %
Muuntoerot -1 570 -1 404 11,8 %
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 3 048 3 062 -0,5 %
Kertyneet voittovarat 66 691 60 593 10,1 %
Määräysvallattomien omistajien osuus 522 630 -17,1 %
OMA PÄÄOMA 77 163 71 352 8,1 %
       
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 22 590 28 394 -20,4 %
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 81 1 159 -93,0 %
Laskennallinen verovelka 1 607 1 429 12,5 %
Pitkäaikaiset varaukset 266 619 -56,9 %
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 24 545 31 601 -22,3 %
       
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Ostovelat ja muut velat 51 089 43 763 16,7 %
Tuloverovelka 966 719 34,3 %
Lyhytaikaiset varaukset 1 012 1 186 -14,7 %
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 222 4 853 -13,0 %
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 57 288 50 522 13,4 %
       
Velat yhteensä 81 833 82 123 -0,4 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT 158 996 153 475 3,6 %
       
       
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR      
  1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Muutos %
  2018 2017  
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 6 841 -9 145 n/a
Oikaisut:      
Poistot ja arvonalentumiset 5 980 12 968 -53,9 %
Muut tuotot ja kulut johon ei liity maksua 850 1 529 -44,4 %
Rahoitustuotot - ja kulut 662 921 -28,1 %
Osinkotuotot -4 -6 -33,3 %
Verot 2 219 675 228,5 %
Nettokäyttöpääoman muutos:      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -4 980 14 749 n/a
Vaihto-omaisuuden muutos 857 -145 n/a
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 4 514 260 1636,2 %
Varausten muutos 527 134 293,0 %
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -986 -1 458 -32,4 %
Saadut korot ja osinkotuotot 325 537 -39,4 %
Maksetut verot -1 796 -1 765 1,8 %
       
Liiketoiminnan nettorahavirta 15 009 19 254 -22,0 %
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -825 -1 975 -58,2 %
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 166 210 -21,0 %
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -4 843 -3 123 55,1 %
Investoinnit muihin sijoituksiin -143 0 n/a
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 -996 n/a
Investointien nettorahavirta -5 645 -5 884 -4,1 %
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lainojen nostot 4 087 4 000 2,2 %
Lainojen takaisinmaksut -10 009 -1 138 779,5 %
Rahoitusleasingvelkojen maksut -655 -638 2,7 %
Maksetut osingot -1 816 -4 530 -59,9 %
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 0 708 n/a
Rahoituksen nettorahavirta -8 393 -1 598 425,2 %
       
Rahavarojen muutos      
Rahavarat 1.1. 21 230 9 496 123,6 %
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 39 -38 n/a
Rahavarat 31.12. 22 240 21 230 4,8 %

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I  
Oma pääoma 31.12.2017 6 967 1 504 -1 404 60 592 3 140 -78 70 722 630 71 352  
Uudet standardit ja muut muutokset       179     179   179  
Tilikauden voitto/
tappio
      6 975   0 6 975 -133 6 841  
Osingonjako       -1 816     -1 816 0 -1 816  
Osake
perusteiset maksut
      850     850 0 850  
Muuntoerot     -165 -86 0 -15 -266 25 -241  
Oma pääoma 31.12.2018 6 967 1 504 -1 569 66 691 3 140 -92 76 640 522 77 163  

Liiketoimintasegmentit 2018, 1000 eur Video and Network Konserni
  Broadband Services  
  Solutions    
Ulkoinen myynti      
Palvelut 4 687 111 669 116 356
Tavaroiden myynti 133 990 0 133 990
Ulkoinen myynti yhteensä 138 677 111 669 250 346
Segmentin liikevoitto 7 738 1 983 9 721
Rahoituserät     -661
Tilikauden tulos ennen veroja     9 060
       
       
       
Liiketoimintasegmentit 2017, 1000 eur Video and Network Konserni
  Broadband Services  
  Solutions    
Ulkoinen myynti      
Palvelut 7 567 92 507 100 074
Tavaroiden myynti 134 515 0 134 515
Ulkoinen myynti yhteensä 142 082 92 507 234 589
Segmentin liikevoitto 4 888 -12 437 -7 549
Rahoituserät     -921
Tilikauden tulos ennen veroja     -8 470

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2018, 1000 eur
  Suomi Pohjoismaat Muu Eurooppa Muut Konserni
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 15 172 24 606 201 367 9 201 250 346
Varat 43 520 348 7 013 122 51 003
Investoinnit tilikaudella 5 143 228 1 618 0 6 989
           
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2017, 1000 eur
  Suomi Pohjoismaat Muu Eurooppa Muut Konserni
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 13 296 28 634 179 884 12 774 234 589
Varat 43 806 154 6 398 255 50 613
Investoinnit tilikaudella 4 168 80 3 101 134 7 482
           

Informaatio per kvartaali (tEUR)  10-12/18  7-9/18  4-6/18  1-3/18  10-12/17  1-12/2018  1-12/2017
Video and Broadband Solutions
Saadut tilaukset 51 142 29 032 32 189 39 945 43 424 152 307 170 359
Liikevaihto 36 691 32 191 37 199 32 596 35 429 138 677 142 082
Liiketulos 1 942 2 737 2 642 417 480 7 738 4 888
Liiketulos % 5,3 % 8,5 % 7,1 % 1,3 % 1,4 % 5,6 % 3,4 %
 

Network Services

Saadut tilaukset 29 829 27 179 27 963 26 698 23 273 111 669 92 507
Liikevaihto 29 829 27 179 27 963 26 698 23 273 111 669 92 507
Liiketulos 291 460 828 404 -226 1 983 -12 437
Liiketulos % 1,0 % 1,7 % 3,0 % 1,5 % -1,0 % 1,8 % -13,4 %
 

Yhteensä

Saadut tilaukset 80 970 56 211 60 152 66 643 66 697 263 976 262 866
Liikevaihto 66 519 59 370 65 163 59 294 58 702 250 346 234 589
Liiketulos 2 233 3 197 3 470 821 254 9 721 -7 549
Liiketulos % 3,4 % 5,4 % 5,3 % 1,4 % 0,4 % 3,9 % -3,2 %

Uudet standardit
Teleste on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen. Uuden standardin kertynyt vaikutus on kirjattu soveltamisen aloittamisajankohtana ja se kasvatti avaavan taseen omaa pääomaa 73 tuhatta euroa. Muutokset kohdistuvat VBS segmenttiin.
 
 

Liikevaihto lajeittain  10-12/18  7-9/18  4-6/18  1-3/18  10-12/17  1-12/2018  1-12/2017
Tavaroiden myynti 35 617 31 499 35 480 31 394 33 123 133 990 134 223
Palvelut 30 903 27 871 29 682 27 900 25 579 116 356 100 367
Yhteensä 66 519 59 370 65 163 59 294 58 702 250 346 234 589
               

Tilauskanta
Teleste raportoi tilauskantana VBS-segmentin saatujen tilausten tulevaisuudessa toimitettavan osuuden arvon. 31.12.2018 tilauskannan ajoitetuista toimituksista 73,1 % kohdistui seuraaville 12 kuukaudelle. Teleste ei ole oikaissut tilauskantaa vuodelta 2017 IFRS 15:stä johtuen koska standardin vaikutus tilauskantaan ei ole olennainen.

Tuhatta euroa 12/18 9/18 6/18 3/18 12/17
VBS tilauskanta kauden lopussa 71 017 56 652 59 721 64 918 57 383

Teleste on ottanut käyttöön IFRS 9-standardin Rahoitusinstrumentit 1.1.2018 alkaen. Uuden standardin kertynyt vaikutus on kirjattu soveltamisen aloittamisajankohtana ja se kasvatti avaavan taseen omaa pääomaa 22 tuhatta euroa. IFRS 9 standardin pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan.
Konserni on ottanut käyttöön muutetun IFRS 2-standardin Osakeperusteiset maksut 1.1.2018 alkaen.

Vakuudet ja vastuut, 1000 eur 2018 2017 Muutos %
Toimitilojen vuokravastuut 3 675 3 699 -0,7 %
Leasingvuokravastuut 3 698 4 656 -20,6 %
Termiinisopimusten kohde-etuuden arvo 20 674 23 169 -10,8 %
Termiinisopimusten käypä arvo 227 -204 n/a
Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 0,0 %
Koronvaihtosopimusten käypä arvo -81 -78 3,8 %
Takaukset 2 812 4 479 -37,2 %
       
Henkilöstö tilikauden lopussa 2018 2017 Muutos %
Tuotekehitys 148 150 -1,3 %
Tuotanto ja palvelut 937 1 026 -8,7 %
Myynti ja markkinointi 190 194 -2,1 %
Hallinto 78 76 2,6 %
Yhteensä 1 353 1 446 -6,4 %

TUNNUSLUVUT IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Tuloslaskelma ja tase: 2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto, Meur 250,3 234,6 259,5 247,8 197,2
Muutos % 6,7 % -9,6 % 4,8 % 25,7 % 2,3 %
Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus, % 93,9 % 94,3 % 93,3 % 95,1 % 92,5 %
Liiketulos, Meur 9,7 -7,5 15,6 14,3 11,1
% liikevaihdosta 3,9 % -3,2 % 6,0 % 5,8 % 5,6 %
Tulos rahoituserien jälkeen, Meur 9,1 -8,5 14,8 13,9 10,8
% liikevaihdosta 3,6 % -3,6 % 5,7 % 5,6 % 5,5 %
Tulos ennen veroja, Meur 9,1 -8,5 14,8 13,9 10,8
% liikevaihdosta 3,6 % -3,6 % 5,7 % 5,6 % 5,5 %
Tilikauden tulos, Meur 6,8 -9,1 11,8 11,0 8,5
% liikevaihdosta 2,7 % -3,9 % 4,6 % 4,4 % 4,3 %
Tuotekehitysmenot, Meur 12,5 12,1 11,1 11,0 10,3
% liikevaihdosta 5,0 % 5,1 % 4,3 % 4,4 % 5,2 %
Investoinnit, Meur 7,0 7,5 5,5 16,9 3,7
% liikevaihdosta 2,8 % 3,2 % 2,1 % 6,8 % 1,9 %
Korollinen vieras pääoma, Meur 26,8 33,2 30,6 33,0 24,4
Oma pääoma, Meur 77,2 71,4 84,4 77,5 70,7
Taseen loppusumma, Meur 159,0 153,5 162,1 164,5 132,5
           
Henkilöstö ja tilauskanta:          
Henkilöstö keskimäärin 1 393 1 492 1 514 1 485 1 302
Tilauskanta, Meur 71,0 57,4 26,9 42,2 15,2
Saadut tilaukset, Meur 264,0 262,9 244,3 251,3 199,3
           
Tunnusluvut:          
Oman pääoman tuotto-% 9,2 % -11,7 % 14,6 % 14,9 % 12,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 9,3 % -6,6 % 14,8 % 14,2 % 12,2 %
Omavaraisuusaste % 51,7 % 48,3 % 52,5 % 48,3 % 53,4 %
Nettovelkaantumisaste % 5,9 % 16,8 % 25,0 % 26,3 % 9,5 %
Osakekohtainen tulos, eur 0,38 -0,50 0,65 0,61 0,48
Osakekohtainen tulos laimennettuna, eur 0,38 -0,50 0,65 0,61 0,48
Osakekohtainen oma pääoma, eur 4,25 3,94 4,66 4,28 3,94
           
Telesten osake:          
Ylin vaihtokurssi, eur 7,58 9,62 10,24 9,88 5,29
Alin vaihtokurssi, eur 5,12 6,51 7,29 5,32 4,25
Tilikauden päätöskurssi, eur 5,26 6,68 8,86 9,80 5,27
Tilikauden keskikurssi, eur 6,72 8,19 8,69 7,42 4,67
Hinta/voitto suhde (P/E) 13,8 -13,3 13,6 16,1 11,0
Osakekannan markkina-arvo, Meur 99,9 126,8 160,6 177,6 98,7
Pörssivaihto, Meur 13,3 16,8 30,6 24,6 10,9
Pörssivaihto, miljoonaa kappaletta 2,0 2,0 3,5 3,3 2,3
Pörssivaihto, % osakekannasta 10,4 % 10,8 % 18,5 % 17,5 % 12,5 %
Tilikauden osakkeiden keskiarvo , kpl 18985588 18985588 18985588 18985588 18918869
Tilikauden lopun osakkeiden määrä, kpl 18985588 18985588 18985588 18985588 18985588
           
Tilikauden osakkeiden keskiarvo laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18168088 18202396 18169002 18036667 17729215
Tilikauden lopun osakkeiden määrä laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18155300 18172350 18216369 18121635 17795934
Osingonjako,Meur 3,6 1,8 4,5 4,2 3,6
Osakekohtainen osinko, eur    0,20* 0,10 0,25 0,23 0,20
Osinko tuloksesta, % 53,1 % neg. 38,3 % 37,7 % 41,7 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 3,8 % 1,5 % 2,8 % 2,3 % 3,8 %
           
* hallituksen esitys          
Omat osakkeet Määrä
kpl
Osuus osakkeista   Osuus äänistä  
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.12.2018 821 182 4,33 %   4,33 %  

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2018 Osakkeet %
     
Tianta Oy 4 409 712 23,2
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 8,8
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 821 182 4,3
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
Wipunen varainhallinta Oy 300 000 1,6
Mariatorp Oy 300 000 1,6
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 280 737 1,5
     
Yhteenveto(10) 10 536 097 55,5

         
Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 172 93,5 4 664 942 24,6
Julkisyhteisöt 4 0,1 1 930 725 10,2
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 26 0,5 4 874 221 25,7
Yritykset 264 4,8 7 358 769 38,8
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 26 0,5 63 285 0,3
Ulkomaalaisomistus 39 0,7 93 646 0,5
         
Yhteensä 5 531 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 10 0,2 1 081 051 5,7

Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 482 26,8 89 028 0,5
101-500 2 357 42,6 632 853 3,3
501-1 000 752 13,6 602 916 3,2
1 001-5 000 738 13,3 1 622 693 8,5
5 001-10 000 93 1,7 657 385 3,5
10 001-50 000 80 1,4 1 618 498 8,5
50001-100 000 7 0,1 535 142 2,8
100 001-500 000 15 0,3 3 319 704 17,5
500 001- 7 0,1 9 907 369 52,2
         
Yhteensä 5 531 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 10 0,2 1 081 051 5,7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET                          

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------  * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------  * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)
Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
----------------------------  * 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------  * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen oma pääoma Taseen oma pääoma 
------------------------------------
Osakkeiden kappalemäärä - omien osakkeiden määrä tilikauden lopussa
Hinta/voitto suhde (P/E) Pörssikurssi vuoden lopussa
------------------------------------
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto Osakekohtainen osinko
------------------------------------
Pörssikurssi vuoden lopussa

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite