Teleste Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2019: Liikevaihto vertailukauden tasolla, oikaistu liiketulos kasvoi, tilauskanta ennätyskorkealla

TELESTE OYJ   OSAVUOSIKATSAUS  9.5.2019  KLO 08:30                                              

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2019

LIIKEVAIHTO VERTAILUKAUDEN TASOLLA, OIKAISTU LIIKETULOS KASVOI, TILAUSKANTA ENNÄTYSKORKEALLA

Vuoden 2019 ensimmäinen vuosineljännes

-  Liikevaihto oli 58,6 (59,3) miljoonaa euroa, laskua 1,2 %
-  Oikaistu liiketulos oli 1,3 (0,8) miljoonaa euroa, kasvua 59,4 %
-  Liiketulos oli -6,0 (0,8) miljoonaa euroa, laskua 830 % sisältäen ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat ja varauksen yhteensä 7,3 miljoonaa euroa
-  Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,03) euroa osakkeelta, kasvua 63,0 %
-  Osakekohtainen tulos oli -0,35 (0,03) euroa osakkeelta, laskua 1201 %
-  Liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 (3,0) miljoonaa euroa, laskua 130,0 % sisältäen rikoksen seurauksena menetetyt varat 
-  Saadut tilaukset olivat 63,0 (66,6) miljoonaa euroa, laskua 5,4 %
-  Tilauskanta 75,4 (64,9) miljoonaa euroa, kasvua 16,2 %

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö on muuttanut ohjeistustaan 6.3.2019 annetulla tiedotteella.
Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

Aikaisempi ohjeistus vuoden 2019 näkymistä

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran katsaus:

”Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja oikaistu liiketulos parani selvästi vertailukaudesta. Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta. Tilauskanta kasvoi Telesten historian korkeimmalle tasolle. Kuluvana vuonna jatkamme liiketoiminnan kehittämistä erityisesti seuraavilla alueilla: videovalvonta- ja informaatioratkaisujen merkittävä kasvu ja tulosparannus, hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotekehitys, myynnin onnistunut käynnistäminen USA:n kaapelioperaattorimarkkinoilla sekä palveluliiketoiminnan strategian täsmentäminen ja operatiivisen toiminnan kehittäminen. 

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat vertailukauden hyvällä tasolla ja tilauskanta kasvoi Telesten historian korkeimmaksi. Tilauskannasta noin 60 % toimitetaan kuluvan vuoden aikana. Tilauksia voitettiin erityisesti Ranskassa, Kanadassa ja Englannissa. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta erityisesti videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa Sveitsissä, Kanadassa ja Italiassa. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien edelleen kasvaneen tilauskannan johdosta olemme panostaneet toimituskyvyn parantamiseen ja laadun varmistamiseen. Lisäksi jatkoimme uuden älykkään S-AWARE®-tilannekuvajärjestelmän kehittämistä sekä valmistautumista ensimmäiseen asiakastoimitukseen. HFC-tuotteiden osalta olemme säilyttäneet vahvan markkina-aseman Euroopassa. Hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönotot ovat viivästyneet yleisesti toimialalla, mutta uusia tuotteita testataan parhaillaan yhdessä asiakkaiden kanssa USA:ssa ja Euroopassa.

Network Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski vertailukaudesta. Liikevaihdon lasku johtui erityisesti merkittävän projektin päättymisestä Saksassa viime vuoden lopussa ja verkkosuunnittelupalvelujen tilausten laskusta Suomessa. Liiketulos oli pettymykseksemme tappiollinen. Liiketuloksen tappiollisuuteen vaikuttivat laskenut liikevaihto ja alkuvuoden talviolosuhteet, jotka vaikeuttivat asennuspalveluita Saksassa. Jatkamme edelleen määrätietoisesti operatiivisen toiminnan kehittämistä.

Vuosineljänneksen aikana Telesten ulkomainen tytäryhtiö joutui rikoksen kohteeksi, minkä seurauksena suoritettiin aiheettomia maksuja noin 7 miljoonaa euroa. Takaisin saatavien varojen ja lopullisen vahingon määrää on tässä vaiheessa vaikea arvioida, joten rikoksesta kirjataan 7,3 miljoonan euron kertaluontoinen kulu liiketoiminnan muihin kuluihin.”

Konsernin liiketoiminta tammi-maaliskuu 2019

Avainluvut  1-3/2019  1-3/2018 Muutos % 1-12/2018
Saadut tilaukset, M€ 63,0 66,6 -5,4 % 264,0
Liikevaihto, M€ 58,6 59,3 -1,2 % 250,3
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 1,3 0,8 +59,4 % 9,7
Oikaistu liiketulos, % 1) 2,2 % 1,4 %   3,9 %
Liiketulos, M€ -6,0 0,8 -830 % 9,7
Liiketulos, % -10,2 % 1,4 %   3,9 %
Kauden tulos, M€ -6,4 0,6 -1247 % 6,8
       
Oikaistu tulos per osake, € 1) 0,05 0,03 63,0 % 0,38
Tulos per osake, € -0,35 0,03 -1201 % 0,38
Liiketoiminnan rahavirta, M€ -0,9 3,0 -130,0 % 15,0
Nettovelkaantumisaste, % 20,6 % 14,7 %   5,9 %
Omavaraisuusaste, % 46,4 % 48,4 %   51,7 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 380 1 410 -2,1 % 1 353

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 63,0 (66,6) miljoonaa euroa laskien 5,4 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilauskanta kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 16,2 % ollen 75,4 (64,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 58,6 (59,3) miljoonaa euroa laskien 1,2 % vertailukaudesta.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut olivat 31,4 (33,5) miljoonaa euroa, laskua 6,3 %. Henkilöstökulut kasvoivat 1,9 % ollen 16,6 (16,3) miljoonaa euroa. Poistot olivat 2,3 (1,5) miljoonaa euroa kasvaen 51,8 %. 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin mukaiset poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa. Uuden standardin käyttöönotto ei vaikuttanut olennaisesti liiketulokseen. Liiketoiminnan muut kulut olivat 14,8 (7,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat ja tapauksen käsittelyyn liittyvä varaus yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, mikä heikentää liiketulosta, mutta on eliminoitu oikaistusta liiketuloksesta. Varaus on raportoitu segmentteihin kohdistamattomana eränä. Oikaistu liiketulos kasvoi 59,4 % ollen 1,3 (0,8) miljoonaa euroa eli 2,2 % (1,4 %) liikevaihdosta. Liiketulosta paransivat Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu ja vertailukautta korkeampi bruttokate. Rahoituserät olivat 0,1 (-0,1) miljoonaa euroa. Välittömät verot olivat 0,5 (0,2) miljoonaa euroa. Rikoksen seurauksena syntyneestä tappiosta ei ole kirjattu laskennallista verosaamista varovaisuuden periaatetta noudattaen. Kauden tulos oli -6,4 (0,6) miljoonaa euroa, laskua 1247 %. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,03) euroa osakkeelta, kasvua 63,0 %.

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 (3,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa rasitti ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat.

Video and Broadband Solutions tammi-maaliskuu 2019

1000 euroa 1-3/2019 1-3/2018 Muutos 1-12/2018
Saadut tilaukset 39 690 39 945 -0,6 % 152 307
Liikevaihto 35 277 32 596 +8,2 % 138 677
Liiketulos 2 208 417 +429,5 % 7 738
Liiketulos % 6,3 % 1,3 %   5,6 %

Saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla 39,7 (39,9) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 16,2 % ollen 75,4 (64,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 35,3 (32,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä. Liiketulos kasvoi 429,5 % ollen 2,2 (0,4) miljoonaa euroa eli 6,3 % (1,3 %) liikevaihdosta. Liiketulosta paransi videovalvonta- ja informaatiojärjestelmien liikevaihdon kasvu ja tilaajaverkkotuotteiden myynnin painottuminen korkeamman katteen tuotteisiin.

Tuotekehitysmenot olivat 2,9 (3,0) miljoonaa euroa eli 8,3 % (9,3 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,1 (1,4) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,7 (0,6) miljoonaa euroa.

Network Services tammi-maaliskuu 2019

1000 euroa 1-3/2019 1-3/2018 Muutos 1-12/2018
Saadut tilaukset 23 323 26 698 -12,6 % 111 669
Liikevaihto 23 323 26 698 -12,6 % 111 669
Liiketulos -901 404 -323,0 % 1 983
Liiketulos % -3,9 % 1,5 %   1,8 %

Saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 12,6 % ja olivat 23,3 (26,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui erityisesti merkittävän projektin päättymisestä Saksassa viime vuoden lopussa ja verkkosuunnittelupalvelujen tilausten laskusta Suomessa. Liiketulos laski vertailukaudesta ja oli tappiollinen -0,9 (0,4) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -3,9 % (1,5 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen tappiollisuuteen vaikuttivat laskenut liikevaihto ja alkuvuoden talviolosuhteet, jotka vaikeuttivat asennuspalveluita Saksassa.

Henkilöstö ja organisaatio tammi-maaliskuu 2019 

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1 369 henkilöä (1 414/2018, 1 507/2017), joista 672 (717) Video and Broadband Solutions ja 696 (697) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1 380 (1 410/2018, 1 489/2017) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 66 % (67 %/2018, 65 %/2017). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 2 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut kasvoivat 1,9 % vertailukaudesta ja olivat 16,6 (16,3/2018, 17,6/2017) miljoonaa euroa. Palkankorotukset ja vertailukautta pienemmät tuotekehityskulujen aktivoinnit kasvattivat henkilöstökuluja.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-maaliskuu 2019

Konsernin investoinnit olivat 2,5 (1,7) miljoonaa euroa eli 4,2 % (2,9 %) liikevaihdosta. Investoinneista 1,0 (0,0) miljoonaa euroa toteutettiin vuokra- tai rahoitusleasing-sopimuksilla. 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin vaikutus raportoituihin investointeihin oli +1,0 miljoonaa euroa.

Tuotekehitysinvestoinnit olivat 1,1 (1,4) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-maaliskuu 2019

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 (3,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa rasitti ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 50,0 miljoonaa euroa. 20,0 miljoonaa euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2020 ja sisältää 1+1 vuoden jatko-option. 30,0 miljoonan euron luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin, luoton pääomaa oli lyhentämättä 24,0 miljoonaa euroa 31.3.2019. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 20,0 (20,0) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli 31.3.2019 korollista velkaa 32,7 (33,2) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 46,4 % (48,4 %) ja nettovelkaantumisaste 20,6 % (14,7 %). 1.1.2019 käyttöönotettu IFRS 16 -standardi nosti korollisen velan määrää 6,9 miljoonaa euroa ja vaikutti tunnuslukuihin seuraavasti: omavaraisuusaste -2,2 prosenttiyksikköä ja nettovelkaantumisaste +9,7 prosenttiyksikköä.

Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junakalustovalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin, kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palvelujen toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asetelmia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin kohdistuu myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Telesten kilpailija on jättänyt 23.12.2016 kaksi haastehakemusta Teleste Limited -yhtiötä vastaan ja vaatinut yhtiöltä vahingonkorvausta kahden patentin loukkauksista. Teleste on kiistänyt patenttiloukkaukset. Toisen haastehakemuksen osalta oikeus on tehnyt 29.1.2019 päätöksen, joka oli Telesten kannalta myönteinen. Toisen riita-asian käsittely on vielä kesken. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei uskota olevan olennaista vaikutusta Telesten taloudelliseen asemaan.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 31.3.2019 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 5,26 (6,70) euroa ja korkeimmillaan 6,80 (7,44) euroa. Päätöskurssi 31.3.2019 oli 5,90 (6,80) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 550 (5 504). Ulkomaalaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien osuus osakkeista oli 6,8 % (7,4 %). Osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä ajalla 1.1.-31.3.2019 oli 0,6 (0,4) miljoonaa kappaletta ja vaihdon arvo oli 3,4 (3,1) miljoonaa euroa.

31.3.2019 konsernilla oli omia osakkeita 821 182 (863 953) kappaletta, jotka kaikki olivat emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,3 % (4,6 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2019 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Teleste Oyj:n 4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2018 maksettavaksi osingoksi 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 15.4.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies. Yhtiökokouksen jälkeen 4.4.2019 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jannica Fagerholm sekä jäseniksi Pertti Ervi ja Vesa Korpimies.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Suunnattu osakeanti

Teleste Oyj:n hallitus päätti 4.4.2019 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2016-2018 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 22 361 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Näkymät vuodelle 2019

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistapalvelujen kasvun arvioidaan olevan 30 - 40 % vuodessa. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoimalla DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän vuoden 2019 aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Siirtyminen uuteen verkkoarkkitehtuuriin vaatii huolellista valmistautumista ja ennakoimme päivitysprojektien tahdin kiihtyvän ja yhä useampien operaattoreiden käynnistävän hajautetun arkkitehtuurin investointihankkeita vuonna 2020. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävin riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla, sisältäen hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden myynnin käynnistymisen.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä matkustajien turvallisuus. Matkustajien reaaliaikainen informaatio on edellytys joustavalle joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien markkinoiden oletetaan kasvavan vuoden 2019 aikana. Perinteisten videovalvontajärjestelmien hinnat ovat laskeneet ja kilpailu on kasvanut merkittävästi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen tilauskanta kasvoi vuoden 2018 aikana. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu  merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. Arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2019 liikevaihdon edelleen kasvavan edellisestä vuodesta.

Network Services -liiketoiminta-alueella operaattoreiden kysyntä eri palveluille kasvaa verkkoarkkitehtuurien muutosten seurauksena. Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palvelujen osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Suurimmalla markkina-alueellamme, Saksassa, tulemme jatkamaan toiminnan tehostamista, organisaation kyvykkyyksien vahvistamista ja alihankkijaverkoston uudistamista. Panostamme lisäksi asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2018 saatiin Saksassa päätökseen merkittävä toimitusprojekti, eikä vuoden 2019 ennusteeseen sisälly vastaavaa projektia. Tästä johtuen arvioimme Network Services -liiketoiminta-alueen vuoden 2019 liikevaihdon laskevan edellisen vuoden liikevaihdosta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

8. päivänä toukokuuta 2019

Teleste Oyj     Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuosi-tilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-3/2019 1-3/2018 Muutos % 1-12/2018
           
Liikevaihto 58 600 59 294 -1,2 % 250 346
  Liiketoiminnan muut tuotot 595 342 74,3 % 1 766
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -31 396 -33 491 -6,3 % -137 905
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -16 627 -16 314 1,9 % -66 014
  Poistot -2 340 -1 541 51,8 % -5 980
  Muut liiketoiminnan kulut -14 823 -7 468 98,5 % -32 492
Liiketulos -5 991 821 -829,8 % 9 721
           
  Rahoitustuotot 318 73 332,9 % 325
  Rahoituskulut -201 -149 34,5 % -986
Tulos rahoituserien jälkeen -5 874 745 -888,5 % 9 060
           
Tulos ennen veroja -5 874 745 -888,5 % 9 060
           
  Välittömät verot -524 -187 179,8 % -2 219
           
Kauden tulos -6 398 558 -1246,8 % 6 841
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -6 358 576 -1203,1 % 6 975
  Määräysvallattomille omistajille -40 -19 113,6 % -133
    -6 398 558 -1246,8 % 6 841
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,35 0,03 -1200,5 % 0,38
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,35 0,03 -1201,5 % 0,38
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos -6 398 558 -1246,8 % 6 841
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 210 -110 -290,8 % -241
Käyvän arvon rahasto 2 -2 -233,8 % -3
Kauden laaja tulos -6 185 446 -1486,9 % 6 598
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -6 155 481 -1379,3 % 6 705
  Määräysvallattomille omistajille -30 -35 -14,3 % -108
    -6 185 446 -1486,9 % 6 598

TASE (TEUR)        
           
Pitkäaikaiset varat 31.3.2019 31.3.2018 Muutos % 31.12.2018
  Aineettomat hyödykkeet 11 572 10 056 15,1 % 11 268
  Liikearvo 30 686 30 716 -0,1 % 30 573
  Aineelliset hyödykkeet 15 371 9 089 69,1 % 8 601
  Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 564 765 -26,2 % 561
  Laskennallinen verosaaminen 2 258 2 641 -14,5 % 2 131
    60 451 53 267 13,5 % 53 135
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus 37 410 33 259 12,5 % 32 833
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 47 670 47 832 -0,3 % 50 500
  Tuloverosaaminen 341 551 -38,0 % 288
  Rahavarat 18 022 22 557 -20,1 % 22 240
    103 443 104 199 -0,7 % 105 861
           
Varat yhteensä 163 894 157 466 4,1 % 158 996
           
Oma pääoma ja velat        
  Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
  Muu oma pääoma 63 696 64 984 -2,0 % 69 674
    70 663 71 952 -1,8 % 76 641
  Määräysvallattomat omistajat 492 594 -17,3 % 522
  OMA PÄÄOMA 71 154 72 546 -1,9 % 77 163
           
Pitkäaikaiset velat        
  Laskennalliset verovelat 1 618 1 471 10,0 % 1 607
  Korolliset velat 26 016 28 389 -8,4 % 22 590
  Korottomat pitkäaikaiset velat 79 1 153 -93,2 % 81
  Varaukset 268 630 -57,5 % 266
    27 981 31 642 -11,6 % 24 545
Lyhytaikaiset velat        
  Lyhytaikaiset korolliset velat 6 671 4 836 37,9 % 4 222
  Ostovelat ja muut korottomat velat 55 385 46 757 18,5 % 51 089
  Tuloverovelka 975 743 31,2 % 966
  Varaukset 1 728 942 83,5 % 1 012
    64 759 53 278 21,5 % 57 288
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 163 894 157 466 4,1 % 158 996

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-3/2019 1-3/2018 Muutos %  1-12/2018
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Kauden tulos -6 398 558 -1246,8 % 6 841
  Oikaisut 2 854 2 825 1,0 % 9 707
  Maksetut rahoituserät 117 -76 -254,0 % -661
  Maksetut verot -686 -904 -24,1 % -1 796
  Nettokäyttöpääoman muutos 3 200 644 396,9 % 917
Liiketoiminnan nettorahavirta -913 3 047 -130,0 % 15 009
Investointien rahavirrat        
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 553 -1 637 -5,1 % -5 668
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 123 98 25,5 % 166
  Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -90 n/a -143
Investointien nettorahavirta -1 430 -1 629 -12,2 % -5 645
Rahoituksen rahavirrat        
  Lainojen nostot 0 3 165 -100,0 % 4 087
  Lainojen takaisinmaksut -876 -3 029 -71,1 % -10 009
  Rahoitusleasingvelkojan maksut -1 087 -176 517,6 % -655
  Maksetut osingot 0 0 n/a -1 816
Rahoituksen nettorahavirta -1 963 -40 4807,5 % -8 393
           
Rahavarojen muutos        
  Rahavarat kauden alussa 22 240 21 230 4,8 % 21 230
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus 88 -51 n/a 39
  Kauden rahavirta -4 306 1 378 n/a 971
  Rahavarat kauden lopussa 18 021 22 557 -20,1 % 22 240

TUNNUSLUVUT 1-3/2019 1-3/2018 Muutos %  1-12/2018
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,35 0,03 -1200,3 % 0,38
  Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,35 0,03 -1203,4 % 0,38
  Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,92 4,00 -2,1 % 4,25
           
  Oman pääoman tuotto -34,5 % 3,1 % -1213,3 % 9,2 %
  Sijoitetun pääoman tuotto -21,9 % 3,3 % -762,4 % 9,3 %
  Omavaraisuusaste 46,4 % 48,4 % -4,0 % 51,7 %
  Nettovelkaantumisaste 20,6 % 14,7 % 40,2 % 5,9 %
           
  Investoinnit, tEUR 2 451 1 701 44,1 % 6 989
  Investoinnit % liikevaihdosta 4,2 % 2,9 % 45,8 % 2,8 %
  Tilauskanta, tEUR 75 429 64 918 16,2 % 71 017
  Henkilöstö keskimäärin 1 369 1 414 -3,2 % 1 393
           
  Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
    sis omat osakkeet        
  Kauden ylin kurssi, EUR 6,80 7,44 -8,6 % 7,58
  Kauden alin kurssi, EUR 5,26 6,70 -21,5 % 5,12
  Kauden keskikurssi, EUR 6,09 7,12 -14,6 % 6,72
           
  Osakevaihto, milj kpl 0,6 0,4 29,7 % 2,0
  Osakevaihto, MEUR 3,4 3,1 10,8 % 13,3
           
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT        
  Oikaistu liiketulos 1 309 821 59,4 % 9 721
  Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,03 63,0 % 0,38
           
SILTALASKELMA        
  Liiketulos -5 991 821 -829,8 % 9 721
  Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 7 298 0 n/a 0
  Oikaistu liiketulos 1 309 821 59,4 % 9 721
           
  Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -6 358 576 -1203,1 % 6 975
  Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 164 18 122 0,2 % 18 122
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,35 0,03 -1200,5 % 0,38
           
  Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -6 358 576 -1203,1 % 6 975
  Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 7 298 0 n/a 0
  Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 164 18 122 0,2 % 18 122
  Oikaistu osakekohtainen tulos 0,05 0,03 63,0 % 0,38
           
Omat osakkeet        
    Määrä   Osuus Osuus
    Kpl   osakkeista äänistä
  Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.3.2019 821 182   4,33 % 4,33 %
           
Vastuusitoumukset  (tEUR)        
           
Vuokra- ja leasingvastuut 853 8 391 -89,8 % 7 372
           
           
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen        
  Valuuttatermiinit, kohdearvo 20 490 21 912 -6,5 % 20 674
  Valuuttatermiinit, käypä arvo 239 -79 -402,5 % 227
  Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 0,0 % 10 000
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo -98 -70 40,0 % -81
           
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero.

TOIMINTASEGMENTIT (TEUR)  1-3/2019  1-3/2018 Muutos %  1-12/2018
           
Video and Broadband Solutions        
  Saadut tilaukset 39 690 39 945 -0,6 % 152 307
  Liikevaihto 35 277 32 596 8,2 % 138 677
  Liiketulos 2 208 417 429,5 % 7 738
  Liiketulos % 6,3 % 1,3 %   5,6 %
Network Services        
  Saadut tilaukset 23 323 26 698 -12,6 % 111 669
  Liikevaihto 23 323 26 698 -12,6 % 111 669
  Liiketulos -901 404 -323,0 % 1 983
  Liiketulos % -3,9 % 1,5 %   1,8 %
Segmentit yhteensä        
  Saadut tilaukset 63 013 66 643 -5,4 % 263 976
  Liikevaihto 58 600 59 294 -1,2 % 250 346
  Liiketulos 1 309 821 59,4 % 9 721
  Liiketulos % 2,2 % 1,4 %   3,9 %
Konserni yhteensä        
  Segmenteille kohdistamaton kulu -7 298 0 n/a 0
  Liiketulos -5 991 821 -829,8 % 9 721
  Liiketulos % -10,2 % 1,4 %   3,9 %
  Rahoituserät 117 -76 -254,0 % -661
  Tulos ennen veroja 1 424 745 91,1 % 9 060
           
           
Liikevaihto lajeittain  1-3/2019  1-3/2018 Muutos %  1-12/2018
  Tavaroiden myynti 34 411 31 394 9,6 % 133 990
  Palvelut 24 189 27 900 -13,3 % 116 356
  Yhteensä 58 600 59 294 -1,2 % 250 346
           
Tilauskanta  1-3/2019  1-3/2018 Muutos %  1-12/2018
  VBS tilauskanta 75 429 64 918 16,2 % 71 017

Informaatio per kvartaali (tEUR)  

 1-3/19

 10-12/18  7-9/18  4-6/18  1-3/18  4/2018-
  3/2019
 

Video and Broadband Solutions

  Saadut tilaukset 39 690 51 142 29 032 32 189 39 945 152 052
  Liikevaihto 35 277 36 691 32 191 37 199 32 596 141 359
  Liiketulos 2 208 1 942 2 737 2 642 417 9 529
  Liiketulos % 6,3 % 5,3 % 8,5 % 7,1 % 1,3 % 6,7 %
 

Network Services

  Saadut tilaukset 23 323 29 829 27 179 27 963 26 698 108 294
  Liikevaihto 23 323 29 829 27 179 27 963 26 698 108 294
  Liiketulos -901 291 460 828 404 678
  Liiketulos % -3,9 % 1,0 % 1,7 % 3,0 % 1,5 % 0,6 %
Segmentit yhteensä
  Saadut tilaukset 63 013 80 970 56 211 60 152 66 643 260 346
  Liikevaihto 58 600 66 519 59 370 65 163 59 294 249 653
  Liiketulos 1 309 2 233 3 197 3 470 821 10 207
  Liiketulos % 2,2 % 3,4 % 5,4 % 5,3 % 1,4 % 4,1 %
Konserni yhteensä            
  Segmenteille kohdistamaton kulu -7 298 0 0 0 0 0
  Liiketulos -5 991 2 233 3 197 3 470 821 10 207
  Liiketulos % -10,2 % 3,4 % 5,4 % 5,3 % 1,4 % 4,1 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Oma pääoma yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2019 6 967 1 504 -1 570 66 691 3 140 -92 76 640 522 77 162
Uudet standardit       0     0   0
Tilikauden voitto/tappio       -6 358     -6 358 -40 -6 398
Osakeperusteiset maksut       177     177   177
Muuntoerot     35 166     201 9 210
Rahavirran suojaus           2 2   2
Oma pääoma 31.3.2019 6 967 1 504 -1 534 60 676 3 140 -90 70 662 492 71 154
                     
Oma pääoma 1.1.2018 6 967 1 504 -1 404 60 606 3 140 -78 70 735 630 71 365
Uudet standardit       96     96   96
Tilikauden voitto/tappio       576     576 -19 557
Osakeperusteiset maksut       639     639   639
Muuntoerot     -137 44     -93 -17 -110
Rahavirran suojaus           -2 -2   -2
Oma pääoma 31.3.2018 6 967 1 504 -1 541 61 961 3 140 -80 71 951 594 72 546
                     

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET        

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------  * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------  * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)
Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
----------------------------  * 100
Taseen loppusumma  - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------  * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
-------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

TILIKAUDELLA 2019 KÄYTTÖÖNOTETUT STANDARDIT,

Tilikauden 2019 alusta lähtien IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi on korvannut IAS 17 standardin. Muutos siirtää taseen ulkopuolisia vastuita taseeseen. IFRS 16-standardin käyttöönoton seurauksena käyttöomaisuuden tasearvo nousi 6.9 miljoona euroa ja taseen korollisten velkojen tasearvo nousi 6.9 miljoonaa 1.1.2019.

Teleste on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa eikä näin ollen ole oikaissut vertailutietona esitettävän katsauskauden tietoja. Teleste on lisäksi soveltanut standardin sallimia käytännön helpotuksia eikä täten ole soveltanut standardia alle vuoden kestoltaan oleviin lyhytaikaisiin tai arvoltaan vähäisiin vuokrasopimuksiin.

Uusi standardi johti raportointikaudella -1 103 tuhannen euron poistoon käyttöoikeusomaisuuserässä ja -44 tuhannen euron vaikutukseen rahoituskuluissa. Vuokrat muissa kuluissa pieneni poistojen verran joten vaikutus liiketulokseen on vähäinen.

Investoinnit eivät sisällä IFRS 16 standardin käyttöönoton myötä taseeseen kirjattuja käyttöoikeusomaisuuseriä, joiden arvo on 6,9 miljoonaa euroa. 

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan  31.03.2019
     
  Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 409 712 23,2
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 200 8,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 821 182 4,3
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
Wipunen varainhallinta Oy 350 000 1,8
Mariatorp Oy 300 000 1,6
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 280 737 1,5

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 31.03.2019
 

Osakkeenomistajat sektorin mukaan

Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 196 93,6 4 689 400 24,7
Julkisyhteisöt 4 0,1 1 930 725 10,2
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 23 0,4 4 885 220 25,7
Yritykset 260 4,7 7 305 169 38,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 26 0,5 63 285 0,3
Ulkomaalaisomistus 41 0,7 111 789 0,6
         
Yhteensä 5 550 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 10 0,2 1 170 104 6,2

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 31.03.2019
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 512 27,2 89 956 0,5
101-500 2 353 42,4 628 923 3,3
501-1 000 762 13,7 614 556 3,2
1001-5 000 730 13,2 1 615 168 8,5
5 001-10 000 87 1,6 629 720 3,3
10 001-50 000 77 1,4 1 538 149 8,1
50 001-100 000 7 0,1 514 282 2,7
100 001-500 000 15 0,3 3 385 803 17,8
500 001- 7 0,1 9 969 031 52,5
         
Yhteensä 5 550 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 10 0,2 1 170 104 6,2

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite