Teleste Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2019: Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos vertailukauden tasolla

TELESTE OYJ   OSAVUOSIKATSAUS   31.10.2019   KLO 08:30    


TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2019

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS VERTAILUKAUDEN TASOLLA


Heinä-syyskuu 2019

- Liikevaihto oli 60,1 (59,4) miljoonaa euroa, kasvua 1,3 %
- Oikaistu liiketulos oli 3,2 (3,2) miljoonaa euroa, kasvua 1,4 %
- Liiketulos oli 3,2 (3,2) miljoonaa euroa, kasvua 1,4 %
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,13) euroa osakkeelta, kasvua 12,0 %
- Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,13) euroa osakkeelta, kasvua 12,0 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 (4,2) miljoonaa euroa, laskua 91,9 %
- Saadut tilaukset olivat 51,4 (56,2) miljoonaa euroa, laskua 8,6 %
- Tilauskanta kauden lopussa oli 67,5 (56,6) miljoonaa euroa, kasvua 19,3 %

Tammi-syyskuu 2019

- Liikevaihto oli 177,0 (183,8) miljoonaa euroa, laskua 3,7 %
- Oikaistu liiketulos oli 6,8 (7,5) miljoonaa euroa, laskua 8,8 %
- Liiketulos oli -0,5 (7,5) miljoonaa euroa, laskua 106,3 %
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,28 (0,29) euroa, laskua 5,9 %
- Osakekohtainen tulos oli -0,13 (0,29) euroa, laskua 143,0 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli -3,8 (10,4) miljoonaa euroa, laskua 136,6 %
- Saadut tilaukset olivat 173,4 (183,0) miljoonaa euroa, laskua 5,2 %

Näkymät vuodelle 2019

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos olivat vertailuvuoden tasolla. Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta, mutta tilauskanta säilyi selvästi korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Liikevaihto ja liiketulos kasvoivat Video and Broadband Solutions ‑liiketoiminta-alueella. Sen sijaan Network Services -liiketoiminta-alue jäi vertailukaudesta.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueella strategiset päätavoitteemme ovat tilaajaverkkotuotteiden osalta hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotekehitys ja myynnin onnistunut käynnistäminen USA:n kaapelioperaattorimarkkinoilla sekä videovalvonta- ja informaatioratkaisujen merkittävä kasvu ja tulosparannus.

Tilaajaverkkotuotteiden osalta koko toimiala on keskellä teknologiamurrosta, jossa seuraavan sukupolven hajautettu verkkoarkkitehtuuri tarjoaa kilpailukykyisimmän ratkaisun verkkokapasiteetin kasvattamiseen. Tämän seurauksena operaattorit ovat viivästyttäneet investointejaan nykyiseen verkkoteknologiaan enemmän kuin yleisesti on osattu arvioida ja samalla valmistautuvat hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoon. Tuotekehityksemme on edennyt hajautetun verkkoarkkitehtuurin ratkaisujen kehittämisessä suunnitelmien mukaisesti ja tuotetarjontamme on kilpailukykyinen. Tuotteiden yhteensopivuuden varmistaminen eri toimijoiden järjestelmien välillä on osoittautunut ennakoitua vaativammaksi koko toimialalla. Tälläkin osa-alueella olemme edenneet merkittävästi valittujen asiakkaiden kanssa. Tilaajaverkkotuotteiden saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat kolmannen vuosineljänneksen aikana. Useiden toimialamme pörssilistattujen teknologiatoimittajien liikevaihdot ovat laskeneet selvästi alkuvuoden aikana. Teknologiamurroksen negatiiviset vaikutukset ovat olleet Telesten osalta keskimääräistä pienempiä. Viimeisimmän arviomme mukaan operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit alkavat ensi vuoden aikana vauhdittuen vuoden toisella puoliskolla.

Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa olemme edenneet asettamiemme kasvutavoitteiden mukaisesti ja vahva tilauskanta luo edellytykset jatkaa kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien projektivolyymit ovat olleet ennätyskorkealla ja jatkamme panostuksia laadun varmistamiseen. Olemme myös onnistuneesti laajentaneet videovalvontaratkaisujen asiakaspohjaa moottoritieverkostojen turvaratkaisujen alueella.

Network Services -liiketoiminta-alueella päätavoite on strategian täsmentäminen ja operatiivisen toiminnan kehittäminen. Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat. Liikevaihto laski Saksassa ja Suomessa, mutta kasvoi Englannissa ja Sveitsissä. Liikevaihdon laskusta huolimatta Network Services -liiketoiminta-alue saavutti kolmannella neljänneksellä positiivisen liiketuloksen. Emme kuitenkaan saavuttaneet toiminnan kehitystavoitteita. Jatkamme edelleen operatiivisen toiminnan kehittämistä ja keskitymme korkeamman lisäarvon palveluihin. Saksassa korvaamme alihankintaa omia resursseja vahvistamalla. Tavoitteena on parempi kustannustehokkuus. Englannissa karsimme palvelutarjontaamme kolmannen neljänneksen aikana. Jatkossa keskitymme vahvemmin kasvavaan kuituverkkojen suunnittelupalveluun ja muihin korkean lisäarvon palveluihin.”

Konsernin liiketoiminta heinä-syyskuu 2019

Avainluvut (M€) 7-9/2019 7-9/2018 Muutos
Saadut tilaukset 51,4 56,2 -8,6 %
Liikevaihto 60,1 59,4 +1,3 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 3,2 3,2 +1,4 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 5,4 % 5,4 %  
Liiketulos 3,2 3,2 +1,4 %
Liiketulos, % 5,4 % 5,4 %  
Kauden tulos 2,6 2,3 +14,3 %
Oikaistu tulos per osake, € 1) 0,14 0,13 +12,0 %
Tulos per osake, € 0,14 0,13 +12,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 0,3 4,2 -91,9 %

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 51,4 (56,2) miljoonaa euroa laskien 8,6 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilaukset laskivat Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen tilaajaverkkotuotteissa ja Network Services -liiketoiminta-alueella suurten asiakasprojektien päätyttyä viime vuoden lopulla. Tilauskanta oli 67,5 (56,6) miljoonaa euroa kasvaen vertailukauden lopusta 19,3 %. Tilauskanta kasvoi Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa. Liikevaihto saavutti vertailukauden tason ja oli 60,1 (59,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Video and Broadband Solutions ‑liiketoiminta-alueella.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut laskivat 2,4 % ollen 31,8 (32,6) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 15,3 (14,7) miljoonaa euroa kasvaen 4,0 % vertailukaudesta. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 1,8 % ja olivat 7,9 (7,8) miljoonaa euroa. Poistot olivat 2,4 (1,3) miljoonaa euroa kasvaen 77,2 %. 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin mukaiset poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa. Uuden standardin käyttöönotto ei vaikuttanut olennaisesti liiketulokseen. Oikaistu liiketulos ja liiketulos saavuttivat vertailu­kauden tason ja olivat 3,2 (3,2) miljoonaa euroa eli 5,4 % (5,4 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 0,2 (-0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,13) euroa osakkeelta kasvaen 12,0 % vertailukaudesta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 (4,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa laski vaihto-omaisuuden kasvu ja asiakkailta saatujen ennakkomaksujen vähentyminen poikkeuksellisen korkealta tasolta.

Konsernin liiketoiminta tammi-syyskuu 2019

Avainluvut (M€) 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 1-12/2018
Saadut tilaukset 173,4 183,0 -5,2 % 264,0
Liikevaihto 177,0 183,8 -3,7 % 250,3
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 6,8 7,5 -8,8 % 9,7
Oikaistu liiketulos, % 1) 3,9 % 4,1 %   3,9 %
Liiketulos -0,5 7,5 -106,3 % 9,7
Liiketulos % -0,3 % 4,1 %   3,9 %
Kauden tulos -2,3 5,2 -145,0 % 6,8
Oikaistu tulos per osake, € 1) 0,28 0,29 -5,9 % 0,38
Tulos per osake, € -0,13 0,29 -143,0 % 0,38
Liiketoiminnan rahavirta -3,8 10,4 -136,6 % 15,0
Nettovelkaantumisaste, % 39,6 % 9,3 %   5,9 %
Omavaraisuusaste, % 47,4 % 52,5 %   51,7 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 359 1 353 +0,5 % 1 353

Konsernin saadut tilaukset laskivat 5,2 % ja olivat 173,4 (183,0) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat Network Services -liiketoiminta-alueella. Liikevaihto laski 3,7 % ollen 177,0 (183,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Network Services -liiketoiminta-alueella.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut laskivat 8,9 % ollen 92,7 (101,7) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 49,0 (48,1) miljoonaa euroa kasvaen 2,0 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 30,4 (23,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat ja tapauksen käsittelyyn liittyvä varaus yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, mikä heikentää liiketulosta, mutta on eliminoitu oikaistusta liiketuloksesta. Varaus on raportoitu segmentteihin kohdistamattomana eränä. Poistot olivat 7,0 (4,5) miljoonaa euroa kasvaen 57,0 %. 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin mukaiset poistot olivat 3,2 miljoonaa euroa. Uuden standardin käyttöönotto ei vaikuttanut olennaisesti liiketulokseen. Oikaistu liiketulos laski 8,8 % ollen 6,8 (7,5) miljoonaa euroa eli 3,9 % (4,1 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,6) miljoonaa euroa ja konsernin välittömät verot olivat 1,8 (1,7) miljoonaa euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,28 (0,29) euroa osakkeelta.

Liiketoiminnan rahavirta oli -3,8 (10,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran laskuun vaikuttivat ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat, vaihto-omaisuuden kasvu ja asiakkailta saatujen ennakkomaksujen vähentyminen poikkeuksellisen korkealta tasolta.


Video and Broadband Solutions heinä-syyskuu 2019

Avainluvut (1000 €) 7-9/2019 7-9/2018 Muutos
Saadut tilaukset 25 864 29 032 -10,9 %
Liikevaihto 34 641 32 191 +7,6 %
Liiketulos 3 013 2 737 +10,1 %
Liiketulos % 8,7 % 8,5 %  

Saadut tilaukset olivat 25,9 (29,0) miljoonaa euroa laskien 10,9 % vertailukaudesta. Saadut tilaukset laskivat tilaajaverkkotuotteissa. Tilauskanta oli 67,5 (56,6) miljoonaa euroa kasvaen vertailukauden lopusta 19,3 %. Tilauskanta kasvoi erityisesti matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa. Tilauskannasta 21,9 (20,9) miljoonaa euroa ajoittuu kuluvalle vuodelle, 23,6 (18,6) miljoonaa euroa ensi vuodelle ja loput vuoden 2020 jälkeisiin toimituksiin. Liikevaihto kasvoi 7,6 % ja oli 34,6 (32,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa, mutta laski tilaajaverkkotuotteissa. Liiketulos kasvoi 10,1 % ollen 3,0 (2,7) miljoonaa euroa eli 8,7 % (8,5 %) liikevaihdosta. Liiketulos parani videovalvonta- ja informaatioratkaisujen liikevaihdon kasvun seurauksena.

Liiketoiminta-alueen tuotekehitysmenot olivat 3,4 (3,5) miljoonaa euroa eli 9,7 % (10,7 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,1 (1,1) miljoonaa euroa. Tuotekehityspoistot olivat 0,6 (0,5) miljoonaa euroa.

Video and Broadband Solutions tammi-syyskuu 2019

Avainluvut (1000 €) 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 1-12/2018
Saadut tilaukset 101 648 101 165 +0,5 % 152 307
Liikevaihto 105 209 101 986 +3,2 % 138 677
Liiketulos 6 789 5 796 +17,1 % 7 738
Liiketulos % 6,5 % 5,7 %   5,6 %

Saadut tilaukset saavuttivat vertailukauden tason ja olivat 101,6 (101,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä ja laskivat tilaajaverkkotuotteissa. Liikevaihto kasvoi 3,2 % ja oli 105,2 (102,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä ja laski tilaajaverkkotuotteissa. Liiketulos kasvoi 17,1 % ollen 6,8 (5,8) miljoonaa euroa eli 6,5 % (5,7 %) liikevaihdosta. Liiketulosta paransi videovalvonta- ja informaatiojärjestelmien vertailukautta korkeampi liikevaihto.

Tuotekehitysmenot olivat 9,8 (9,2) miljoonaa euroa eli 9,3 % (9,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoista aktivoitiin 3,1 (3,6) miljoonaa euroa ja poistot tuotekehitysmenoista olivat 1,9 (1,7) miljoonaa euroa.


Network Services heinä-syyskuu 2019

Avainluvut (1000 €) 7-9/2019 7-9/2018 Muutos
Saadut tilaukset 25 491 27 179 -6,2 %
Liikevaihto 25 491 27 179 -6,2 %
Liiketulos 228 460 -50,4 %
Liiketulos % 0,9 % 1,7 %  

Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto olivat 25,5 (27,2) miljoonaa euroa laskien 6,2 % vertailukaudesta. Liikevaihto laski Saksassa ja Suomessa, mutta kasvoi Englannissa ja Sveitsissä. Liikevaihdon lasku Saksassa johtui yhden suuren asiakasprojektin päättymisestä viime vuoden lopulla. Liiketulos oli 0,2 (0,5) miljoonaa euroa laskien 50,4 % vertailukaudesta. Liiketulos oli 0,9 % (1,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski liikevaihdon laskun seurauksena.

Network Services tammi-syyskuu 2019

Avainluvut (1000 €) 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 1-12/2018
Saadut tilaukset 71 766 81 840 -12,3 % 111 669
Liikevaihto 71 766 81 840 -12,3 % 111 669
Liiketulos 42 1 692 -97,5 % 1 983
Liiketulos % 0,1 % 2,1 %   1,8 %

Saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 12,3 % vertailukaudesta ja olivat 71,8 (81,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Saksassa ja Suomessa, mutta kasvoi Englannissa ja Sveitsissä. Liikevaihdon lasku Saksassa johtui yhden suuren asiakasprojektin päättymisestä viime vuoden lopulla. Liiketulos oli 0,0 (1,7) miljoonaa euroa eli 0,1 % (2,1 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski liikevaihdon laskun seurauksena.

Henkilöstö ja organisaatio tammi-syyskuu 2019

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1 370 henkilöä (1 404 1-9/2018, 1 506 1-9/2017), joista 684 (708) Video and Broadband Solutions ja 686 (696) Network Services ‑liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1 359 (1 353 2018, 1 468 2017) henkilöä, joista 686 (677) Video and Broadband Solutions ja 674 (676) Network Services ‑liiketoiminta-alueella. Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa 65 % (66 % 2018, 65 % 2017) ja Euroopan ulkopuolella 2 % konsernin henkilöstöstä. Henkilöstökulut olivat 49,0 miljoonaa euroa (48,1/2018, 51,6/2017).

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-syyskuu 2019

Konsernin investoinnit olivat 8,8 (5,0) miljoonaa euroa eli 5,0 % (2,7 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 3,1 (3,6) miljoonaa euroa. Muut investoinnit sisältävät 2,1 miljoonan euron investoinnit palvelutuotannon kapasiteetin lisäämiseen Saksassa. 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin mukaisesti raportoidut uudet vuokrasopimukset lisäsivät investointeja 2,8 miljoonaa euroa.

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-syyskuu 2019

Liiketoiminnan rahavirta oli -3,8 (10,4) miljoonaa euroa.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 50,0 miljoonaa euroa. 20,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2020 ja sisältää 1+1 -vuoden jatko-option. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 17,8 (20,0) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli 30.9.2019 korollista velkaa 35,9 (27,8) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 47,4 % (52,5 %) ja nettovelkaantumisaste oli 39,6 % (9,3 %). 1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin mukaan korollisiin velkoihin laskettiin 7,8 miljoonaa euroa. IFRS 16 -standardi vaikutti katsauskauden lopun tunnuslukuihin seuraavasti: omavaraisuusaste -2,6 prosenttiyksikköä ja nettovelkaantumisaste +10,9 prosenttiyksikköä.

Liiketoiminta-alueiden toiminnan keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junakalustovalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden suurvaltojen asettamat tullit ja muut kauppasodan toimenpiteet voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja erityisesti Yhdysvaltoihin vietyjen tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Britannian sopimukseton ero Euroopan unionista voi vaikeuttaa toimituksia englantilaisille asiakkaille, mihin varaudutaan varastoimalla tuotteita paikallisesti. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin, kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palvelujen toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asetelmia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Telesten kilpailija on jättänyt 23.12.2016 kaksi haastehakemusta Teleste Limited -yhtiötä vastaan ja vaatinut yhtiöltä vahingonkorvausta kahden patentin loukkauksista. Teleste on kiistänyt patenttiloukkaukset. Toisen haastehakemuksen osalta oikeus on tehnyt 29.1.2019 päätöksen, joka oli Telesten kannalta myönteinen. Toisen riita-asian käsittely on vielä kesken. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei uskota olevan olennaista vaikutusta Telesten taloudelliseen asemaan.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 30.9.2019 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 5,20 (6,28) euroa ja korkeimmillaan 6,80 (7,58) euroa. Päätöskurssi 30.9.2019 oli 5,54 (6,90) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 508 (5 491). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien määrä oli 6,6 % (7,0 %) osakkeista. Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.9.2019 oli 6,5 (9,8) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 1,1 (1,4) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

Teleste Oyj:n hallitus päätti 4.4.2019 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2016-2018 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 22 361 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. 30.09.2019 konsernilla oli 798 821 (821 182) omaa osaketta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,2 % (4,3 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.09.2019 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
- Valtuutukset ovat voimassa 3.10.2020 asti.

Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2018 maksettavaksi osingoksi 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 15.4.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies. Yhtiökokouksen jälkeen 4.4.2019 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jannica Fagerholm sekä jäseniksi Pertti Ervi ja Vesa Korpimies.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Näkymät vuodelle 2019

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistapalvelujen kasvun arvioidaan olevan 30-40 % vuodessa. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoimalla DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Siirtyminen uuteen verkkoarkkitehtuuriin vaatii huolellista valmistautumista ja operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat viivästyneet aikaisemmista aikatauluarvioista. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän vuoden 2020 aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja vauhdittuvan vuoden toisella puoliskolla. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävin riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla, sisältäen hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden myynnin käynnistymisen.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä matkustajien turvallisuus. Matkustajien reaaliaikainen informaatio on edellytys joustavalle joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien markkinoiden oletetaan kasvavan vuoden 2019 aikana. Perinteisten videovalvontajärjestelmien hinnat ovat laskeneet ja kilpailu on kasvanut merkittävästi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen tilauskanta on kasvanut merkittävästi. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. Arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2019 liikevaihdon edelleen kasvavan edellisestä vuodesta.

Network Services -liiketoiminta-alueella operaattoreiden kysyntä eri palveluille kasvaa verkkoarkkitehtuurien muutosten seurauksena. Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palvelujen osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Suurimmalla markkina-alueellamme, Saksassa, tulemme jatkamaan toiminnan tehostamista, organisaation kyvykkyyksien vahvistamista ja alihankkijaverkoston uudistamista. Panostamme lisäksi asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2018 saatiin Saksassa päätökseen merkittävä toimitusprojekti, eikä vuoden 2019 ennusteeseen sisälly vastaavaa projektia. Tästä johtuen arvioimme Network Services –liiketoiminta-alueen vuoden 2019 liikevaihdon laskevan edellisen vuoden liikevaihdosta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

30. päivänä lokakuuta 2019

Teleste Oyj     Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja

 

 Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuosi-tilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 7-9/2019 7-9/2018 Muutos % 1-12/2018
           
Liikevaihto 60 132 59 370 1,3 % 250 346
  Liiketoiminnan muut tuotot 558 288 93,6 % 1 766
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -31 812 -32 584 -2,4 % -137 905
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -15 327 -14 741 4,0 % -66 014
  Poistot -2 377 -1 342 77,2 % -5 980
  Muut liiketoiminnan kulut -7 933 -7 794 1,8 % -32 492
Liiketulos 3 241 3 197 1,4 % 9 721
           
  Rahoitustuotot 392 117 236,4 % 325
  Rahoituskulut -219 -294 -25,4 % -986
Tulos rahoituserien jälkeen 3 414 3 020 13,0 % 9 060
           
Tulos ennen veroja 3 414 3 020 13,0 % 9 060
           
  Välittömät verot -782 -718 8,8 % -2 219
           
Kauden tulos 2 632 2 302 14,3 % 6 841
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 2 632 2 342 12,4 % 6 975
  Määräysvallattomille omistajille 0 -40 -98,9 % -133
  2 632 2 302 14,3 % 6 841
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,14 0,13 12,0 % 0,38
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,14 0,13 12,2 % 0,38
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos 2 632 2 302 14,3 % 6 841
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -204 224 -191,4 % -241
Käyvän arvon rahasto 11 18 -38,1 % -3
Kauden laaja tulos 2 438 2 543 -4,1 % 6 598
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 2 417 2 579 -6,3 % 6 705
  Määräysvallattomille omistajille 21 -36 -158,8 % -108
    2 438 2 543 -4,1 % 6 598
KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-9/2019 1-9/2018 Muutos % 1-12/2018
           
Liikevaihto 176 976 183 827 -3,7 % 250 346
  Liiketoiminnan muut tuotot 1 729 1 346 28,5 % 1 766
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -92 682 -101 682 -8,9 % -137 905
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -49 033 -48 075 2,0 % -66 014
  Poistot -7 039 -4 483 57,0 % -5 980
  Muut liiketoiminnan kulut -30 419 -23 445 29,7 % -32 492
Liiketulos -468 7 488 -106,3 % 9 721
           
  Rahoitustuotot 773 270 186,3 % 325
  Rahoituskulut -858 -827 3,8 % -986
Tulos rahoituserien jälkeen -553 6 931 -108,0 % 9 060
           
           
Tulos ennen veroja -553 6 931 -108,0 % 9 060
           
  Välittömät verot -1 789 -1 725 3,7 % -2 219
           
Kauden tulos -2 343 5 206 -145,0 % 6 841
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -2 291 5 316 -143,1 % 6 975
  Määräysvallattomille omistajille -52 -110 -52,5 % -133
    -2 343 5 206 -145,0 % 6 841
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,13 0,29 -143,0 % 0,38
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,13 0,29 -143,0 % 0,38
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos -2 343 5 206 -145,0 % 6 841
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -133 -116 14,7 % -241
Käyvän arvon rahasto 4 9 -57,5 % -3
Kauden laaja tulos -2 472 5 099 -148,5 % 6 598
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille -2 445 5 189 -147,1 % 6 705
  Määräysvallattomille omistajille -27 -91 -70,2 % -108
    -2 472 5 099 -148,5 % 6 598

   Tase        
Pitkäaikaiset varat 30.9.2019 30.9.2018 Muutos % 31.12.2018
  Aineettomat hyödykkeet 12 151 10 800 12,5 % 11 268
  Liikearvo 30 469 30 646 -0,6 % 30 573
  Aineelliset hyödykkeet 16 241 8 675 87,2 % 8 601
  Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 573 499 14,8 % 561
  Laskennallinen verosaaminen 2 025 2 421 -16,4 % 2 131
    61 459 53 041 15,9 % 53 135

Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus 40 546 33 995 19,3 % 32 833
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 46 410 46 023 0,8 % 50 500
  Tuloverosaaminen 701 404 73,6 % 288
  Rahavarat 7 594 20 705 -63,3 % 22 240
    95 251 101 126 -5,8 % 105 861
           
Varat yhteensä 156 710 154 167 1,6 % 158 996Oma pääoma ja velat        
  Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
  Muu oma pääoma 63 971 68 017 -5,9 % 69 674
    70 938 74 984 -5,4 % 76 641
  Määräysvallattomat omistajat 495 539 -8,2 % 522
  OMA PÄÄOMA 71 433 75 523 -5,4 % 77 163
           
Pitkäaikaiset velat        
  Laskennalliset verovelat 1 815 1 538 18,1 % 1 607
  Korolliset velat 26 245 23 063 13,8 % 22 590
  Korottomat pitkäaikaiset velat 77 1 127 -93,1 % 81
  Varaukset 266 633 -58,0 % 266
    28 403 26 361 7,7 % 24 545
Lyhytaikaiset velat        
  Lyhytaikaiset korolliset velat 9 642 4 710 104,7 % 4 222
  Ostovelat ja muut korottomat velat 44 708 45 566 -1,9 % 51 089
  Tuloverovelka 1 231 1 231 0,0 % 966
  Varaukset 1 294 776 66,7 % 1 012
    56 874 52 283 8,8 % 57 288
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 156 710 154 167 1,6 % 158 996

                                      

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)

1-9/2019 1-9/2018 Muutos %  1-12/2018
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Kauden tulos -2 343 5 206 -145,0 % 6 841
  Oikaisut 9 131 7 034 29,8 % 9 707
  Maksetut rahoituserät -50 -827 -94,0 % -661
  Maksetut verot -1 573 -1 515 3,8 % -1 796
  Nettokäyttöpääoman muutos -8 961 469 -2010,8 % 917
Liiketoiminnan nettorahavirta -3 796 10 368 -136,6 % 15 009
Investointien rahavirrat        
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 998 -3 575 67,8 % -5 668
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 188 181 4,1 % 166
  Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -71 -100,0 % -143
  Ostetut tytäryhtiöosakkeet -1 050 0 n/a 0
Investointien nettorahavirta -6 860 -3 465 98,0 % -5 645
Rahoituksen rahavirrat        
  Lainojen nostot 3 900 4 087 -4,6 % 4 087
  Lainojen takaisinmaksut -1 007 -9 152 -89,0 % -10 009
  Rahoitusleasingvelkojen maksut -3 332 -559 496,1 % -655
  Maksetut osingot -3 637 -1 816 100,3 % -1 816
Rahoituksen nettorahavirta -4 077 -7 441 -45,2 % -8 393
           
Rahavarojen muutos        
  Rahavarat kauden alussa 22 240 21 230 4,8 % 21 230
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus 88 13 573,8 % 39
  Kauden rahavirta -14 733 -538 2638,1 % 971
  Rahavarat kauden lopussa 7 594 20 705 -63,3 % 22 240
TUNNUSLUVUT 1-9/2019 1-9/2018 Muutos %  1-12/2018
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,13 0,29 -143,0 % 0,38
  Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,13 0,29 -143,0 % 0,38
  Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,93 4,16 -5,5 % 4,25
           
  Oman pääoman tuotto -4,2 % 9,4 % -144,5 % 9,2 %
  Sijoitetun pääoman tuotto 0,3 % 9,6 % -97,2 % 9,3 %
  Omavaraisuusaste 47,4 % 52,5 % -9,7 % 51,7 %
  Nettovelkaantumisaste 39,6 % 9,3 % 324,1 % 5,9 %
           
  Investoinnit, tEUR 8 782 4 982 76,3 % 6 989
  Investoinnit % liikevaihdosta 5,0 % 2,7 % 83,1 % 2,8 %
  Tilauskanta, tEUR 67 456 56 562 19,3 % 71 017
  Henkilöstö keskimäärin 1 370 1 404 -2,4 % 1 393
           
  Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
    sis omat osakkeet        
  Kauden ylin kurssi, EUR 6,80 7,58 -10,3 % 7,58
  Kauden alin kurssi, EUR 5,20 6,28 -17,2 % 5,12
  Kauden keskikurssi, EUR 5,84 7,06 -17,3 % 6,72
           
  Osakevaihto, milj kpl 1,1 1,4 -18,8 % 2,0
  Osakevaihto, MEUR 6,5 9,8 -33,0 % 13,3
           
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT        
  Oikaistu liiketulos 6 830 7 488 -8,8 % 9 721
  Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,28 0,29 -5,9 % 0,38
           
SILTALASKELMA        
  Liiketulos -468 7 488 -106,3 % 9 721
  Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 7 298 0 n/a 0
  Oikaistu liiketulos 6 830 7 488 -8,8 % 9 721
           
  Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -2 291 5 316 -143,1 % 6 975
  Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 179 18 164 0,1 % 18 122
  Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,13 0,29 -143,1 % 0,38
           
  Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos -2 291 5 316 -143,1 % 6 975
  Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä 7 298 0 n/a 0
  Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 179 18 164 0,1 % 18 122
  Oikaistu osakekohtainen tulos 0,28 0,29 -5,9 % 0,38
           
Omat osakkeet        
    Määrä

Kpl

  Osuus

osakkeista

Osuus

äänistä

  Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 30.9.2019 798 821   4,2 % 4,2 %
           
Vastuusitoumukset  (tEUR)        
           
Vuokra- ja leasingvastuut 809 7 261 -88,9 % 7 372
           
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen
  Valuuttatermiinit, kohdearvo 21 885 19 788 10,6 % 20 674
  Valuuttatermiinit, käypä arvo 451 -231 -295,1 % 227
  Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 0,0 % 10 000
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo -96 -69 39,8 % -81
           
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat verot.
TOIMINTASEGMENTIT (TEUR)  1-9/2019  1-9/2018 Muutos %  1-12/2018
Video and Broadband Solutions
  Saadut tilaukset 101 648 101 165 0,5 % 152 307
  Liikevaihto 105 209 101 986 3,2 % 138 677
  Liiketulos 6 789 5 796 17,1 % 7 738
  Liiketulos % 6,5 % 5,7 %   5,6 %
Network Services
  Saadut tilaukset 71 766 81 840 -12,3 % 111 669
  Liikevaihto 71 766 81 840 -12,3 % 111 669
  Liiketulos 42 1 692 -97,5 % 1 983
  Liiketulos % 0,1 % 2,1 %   1,8 %
Segmentit yhteensä
  Saadut tilaukset 173 414 183 006 -5,2 % 263 976
  Liikevaihto 176 976 183 827 -3,7 % 250 346
  Liiketulos 6 831 7 488 -8,8 % 9 721
  Liiketulos % 3,9 % 4,1 %   3,9 %
Konserni yhteensä
  Segmenteille kohdistamaton kulu -7 298 0 n/a 0
  Liiketulos -468 7 488 -106,2 % 9 721
  Liiketulos % -0,3 % 4,1 %   3,9 %
  Rahoituserät -85 -557 -84,7 % -661
  Tulos ennen veroja -553 6 931 -108,0 % 9 060
           
Liikevaihto lajeittain  1-9/2019  1-9/2018 Muutos %  1-12/2018
  Tavaroiden myynti 102 501 98 374 4,2 % 133 990
  Palvelut 74 474 85 453 -12,8 % 116 356
  Yhteensä 176 976 183 827 -3,7 % 250 346
           
Tilauskanta  1-9/2019  1-9/2018 Muutos %  1-12/2018
  VBS tilauskanta 67 456 56 562 19,3 % 71 017
Informaatio per kvartaali (tEUR)  7-9/19  4-6/19  1-3/19  10-12/18  7-9/18  10/2018-

  9/2019

Video and Broadband Solutions
  Saadut tilaukset 25 864 36 094 39 690 51 142 29 032 152 790
  Liikevaihto 34 641 35 291 35 277 36 691 32 191 141 900
  Liiketulos 3 013 1 569 2 208 1 942 2 737 8 731
  Liiketulos % 8,7 % 4,4 % 6,3 % 5,3 % 8,5 % 6,2 %
Network Services
  Saadut tilaukset 25 491 22 952 23 323 29 829 27 179 101 595
  Liikevaihto 25 491 22 952 23 323 29 829 27 179 101 595
  Liiketulos 228 715 -901 291 460 333
  Liiketulos % 0,9 % 3,1 % -3,9 % 1,0 % 1,7 % 0,3 %
Segmentit yhteensä
  Saadut tilaukset 51 355 59 046 63 013 80 970 56 211 254 384
  Liikevaihto 60 132 58 243 58 600 66 519 59 370 243 494
  Liiketulos 3 241 2 282 1 307 2 233 3 197 9 063
  Liiketulos % 5,4 % 3,9 % 2,2 % 3,4 % 5,4 % 3,7 %
Konserni yhteensä
  Segmenteille kohdistamaton kulu 0 0 -7 298 0 0 -7 298
  Liiketulos 3 241 2 282 -5 991 2 233 3 197 1 764
  Liiketulos % 5,4 % 3,9 % -10,2 % 3,4 % 5,4 % 0,7 %
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2019 6 967 1 504 -1 570 66 691 3 140 -92 76 640 522 77 162
  Uudet standardit             0   0
  Tilikauden voitto/tappio       -2 291     -2 291 -52 -2 343
  Osingonjako       -3 637     -3 637   -3 637
  Osakeperusteiset maksut       370     370   370
  Muuntoerot     -118 -32     -149 25 -124
  Rahavirran suojaus           4 4   4
Oma pääoma 30.9.2019 6 967 1 504 -1 687 61 102 3 140 -88 70 938 495 71 433
                     
Oma pääoma 1.1.2018 6 967 1 504 -1 404 60 606 3 140 -78 70 735 630 71 365
  Uudet standardit       166     166   166
  Tilikauden voitto/tappio       5 316     5 316 -110 5 206
  Osingonjako       -1 816     -1 816   -1 816
  Osakeperusteiset maksut       655     655   655
  Muuntoerot     -82       -82 19 -63
  Rahavirran suojaus           9 9   9
Oma pääoma 30.9.2018 6 967 1 504 -1 486 64 927 3 140 -69 74 984 539 75 523

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------  * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------  * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
----------------------------  * 100
Taseen loppusumma  - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------  * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

 
Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
-------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

TILIKAUDELLA 2019 KÄYTTÖÖNOTETUT STANDARDIT

Tilikauden 2019 alusta lähtien IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi on korvannut IAS 17 standardin. Muutos siirtää taseen ulkopuolisia vastuita taseeseen. IFRS 16-standardin käyttöönoton seurauksena käyttöomaisuuden tasearvo nousi 6.9 miljoonaa euroa ja taseen korollisten velkojen tasearvo nousi 6.9 miljoonaa 1.1.2019. Teleste on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa eikä näin ollen ole oikaissut vertailutietona esitettävän katsauskauden tietoja. Teleste on lisäksi soveltanut standardin sallimia käytännön helpotuksia eikä täten ole soveltanut standardia alle vuoden kestoltaan oleviin lyhytaikaisiin tai arvoltaan vähäisiin vuokrasopimuksiin. Uusi standardi johti raportointikaudella -3 230 tuhannen euron poistoon käyttöoikeusomaisuuserässä ja -126 tuhannen euron vaikutukseen rahoituskuluissa. Vuokrat muissa kuluissa pienenivät +3 449 tuhatta euroa, joten vaikutus liiketulokseen on +219 tuhatta euroa. Investoinnit eivät sisällä IFRS 16 standardin käyttöönoton myötä taseeseen kirjattuja käyttöoikeusomaisuuseriä, joiden arvo on 6,9 miljoonaa euroa.   

  Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 30.09.2019
  Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 409 712 23,2
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 200 8,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 798 821 4,2
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
Wipunen varainhallinta Oy 400 000 2,1
Mariatorp Oy 361 845 1,9
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 280 737 1,5

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 30.09.2019

  Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 167 93,8 4 734 640 24,9
Julkisyhteisöt 4 0,1 1 930 725 10,2
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 23 0,4 4 773 695 25,1
Yritykset 255 4,6 7 398 019 39,0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 23 0,4 56 485 0,3
Ulkomaalaisomistus 36 0,7 92 024 0,5
         
Yhteensä 5 508 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 10 0,2 1 156 072 6,1

 

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 30.09.2019
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 509 27,4 89 857 0,5
101-500 2 315 42,0 619 362 3,3
501-1000 762 13,8 614 218 3,2
1001-5000 730 13,3 1 613 164 8,5
5001-10000 80 1,5 565 008 3,0
10001-50000 83 1,5 1 600 109 8,4
50001-100000 8 0,2 624 563 3,3
100001-500000 14 0,3 3 264 378 17,2
500001- 7 0,1 9 994 929 52,6
         
Yhteensä 5 508 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 10 0,2 1 156 072 6,1
         
         


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite