Teleste Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2018: Liikevaihto ja tulos kasvoivat

TELESTE OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     08.11.2018     KLO 08:30             


TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2018

LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT


Heinä-syyskuu 2018

- Liikevaihto oli 59,4 (56,2) miljoonaa euroa, kasvua 5,6 %
- Liiketulos oli 3,2 (1,2) miljoonaa euroa, kasvua 156,6 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,04) euroa osakkeelta, kasvua 233,7 %
- Saadut tilaukset olivat 56,2 (58,0) miljoonaa euroa, laskua 3,2 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,2 (-1,4) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2018

- Liikevaihto oli 183,8 (175,9) miljoonaa euroa, kasvua 4,5 %
- Liiketulos oli 7,5 (-7,8) miljoonaa euroa, vertailukauden liiketulos sisälsi Saksan palveluliiketoimintaan liittyvän liikearvon alaskirjauksen ja uudelleenjärjestelyvarauksen yhteensä 9,3 miljoonaa euroa.  
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,29 (‑0,49) euroa
- Saadut tilaukset olivat 183,0 (196,2) miljoonaa euroa, laskua 6,7 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 10,4 (12,9) miljoonaa euroa, laskua 19,6 %

Näkymät vuodelle 2018

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna (234,6 M€). Liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta käynnissä olevien panostuksien johdosta se ei vielä saavuta vuoden 2016 ennätystasoa (15,6 M€).

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos kasvoivat viime vuoden vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi Network Services –liiketoiminta-alueella. Kumpikin liiketoiminta-alue pystyi parantamaan liiketulostaan. Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta, mutta tilauskanta säilyi selvästi korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueella tilaajaverkkotuotteiden saadut tilaukset laskivat selvästi vertailukaudesta kahden huomattavan suuren DOCSIS 3.1 -verkkopäivitysprojektin lähestyessä päätöstään. Arvioimme monien operaattoreiden suunnittelevan jo hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja, joilla voivat kasvattaa verkkokapasiteettia vielä nykyistä kustannustehokkaammin. Uuteen teknologiaan ja verkkoarkkitehtuuriin siirtyminen laskee operaattoreiden verkkoinvestointeja kuluvana vuonna, mutta mahdollistaa kasvun tulevina vuosina. Telesten uusien hajautetun verkkoarkkitehtuurin tilaajaverkkotuotteiden yhteensopivuustestit ovat käynnissä useiden operaattoreiden ja toisten laitevalmistajien kanssa. Tuotteidemme yhteensopivuus kaapeliverkon keskusjärjestelmään on keskeinen edellytys myös USA:n markkinoilla etenemiseen. Videovalvonta- ja matkustajainformaatioratkaisujen tilauskanta on kasvanut selvästi vertailukauden lopusta. Suuri kanadalainen joukkoliikenneoperaattori valitsi Telesten matkustaja­informaatioratkaisun pilottiprojektiinsa, minkä odotamme johtavan uuteen merkittävään asiakassuhteeseen. Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen voitimme merkittävän sopimuksen tilannekuvajärjestelmän toimittamisesta. Strateginen uusi avaus ja pitkälle ulottuva tilauskanta tarjoavat hyvät edellytykset kasvulle ja asiakassuhteiden vakiinnuttamiselle tulevina vuosina. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä, mikä paransi myös liiketulosta. Loppuvuonna keskitymme erityisesti videovalvonta- ja informaatiojärjestelmien toimituskyvyn varmistamiseen, hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologian ja osaamisen kehittämiseen sekä uusien asiakassuhteiden avaamiseen Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Network Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi selvästi vertailukaudesta Saksassa ja Englannissa. Suuren projektin toimitukset ja pääasiakkaan uuden raamisopimuksen mukaiset palveluhinnat kasvattivat liikevaihtoa Saksassa. Liiketulos parani mm. liikevaihdon kasvun ja projektitoimitusten johdosta. Saksan palveluliiketoiminnan tuottavuutta parannetaan edelleen kehittämällä prosesseja ja organisaatiota.”

Konsernin liiketoiminta heinä-syyskuu 2018

Avainluvut (M€) 7-9/2018 7-9/2017 Muutos
Saadut tilaukset 56,2 58,0 -3,2 %
Liikevaihto 59,4 56,2 5,6 %
Liiketulos 3,2 1,2 156,6 %
Liiketulos liikevaihdosta 5,4 % 2,2 %  
Kauden tulos 2,3 0,7 227,9 %
       
Tulos per osake, € 0,13 0,04 233,7 %
Liiketoiminnan rahavirta 4,2 -1,4  

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 56,2 (58,0) miljoonaa euroa laskien 3,2 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilaukset laskivat Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen tilaajaverkkotuotteissa. Tilauskanta oli 56,6 (47,2) miljoonaa euroa kasvaen vertailukauden lopusta 19,8 %. Tilauskanta kasvoi Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa ja laski tilaajaverkkotuotteissa.

Liikevaihto kasvoi 5,6 % ja oli 59,4 (56,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Network Services ‑liiketoiminta-alueella. Liiketulos kasvoi 156,6 % vertailu­kaudesta ja oli 3,2 (1,2) miljoonaa euroa eli 5,4 % (2,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi kummallakin liiketoiminta-alueella. Henkilöstökulut olivat 14,7 (15,2) miljoonaa euroa laskien 2,9 % vertailukaudesta. Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut kasvoivat 4,2 % ollen 32,6 (31,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat vertailukauden tasolla 7,8 (7,8) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,04) euroa osakkeelta kasvaen 233,7 % vertailukaudesta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 4,2 (-1,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi operatiivisen tuloksen ja käyttöpääoman muutoksien seurauksena.

Konsernin liiketoiminta tammi-syyskuu 2018

Avainluvut (M€) 1-9/2018 1-9/2017 Muutos % 1-12/2017
Saadut tilaukset 183,0 196,2 -6,7 % 262,9
Liikevaihto 183,8 175,9 +4,5 % 234,6
Liiketulos 7,5 -7,8   -7,5
Liiketulos % 4,1 % -4,4 %   -3,2 %
Kauden tulos 5,2 -8,9   -9,1
         
Tulos per osake, € 0,29 -0,49   -0,50
Liiketoiminnan rahavirta 10,4 12,9 -19,6 % 19,3
Nettovelkaantumisaste, % 9,3 % 24,6 %   16,8 %
Omavaraisuusaste, % 52,5 % 47,7 %   48,3 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 353 1 468 -7,9 % 1 446

Konsernin saadut tilaukset laskivat 6,7 % ja olivat 183,0 (196,2) miljoonaa euroa. Tilaukset laskivat Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueella. Liikevaihto kasvoi 4,5 % ollen 183,8 (175,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Network Services –liiketoiminta-alueella.

Liiketulos oli 7,5 (‑7,8) miljoonaa euroa eli 4,1 % (‑4,4 %) liikevaihdosta. Vertailukauden liiketulosta rasittivat Saksan palveluliiketoimintaan liittyvän 7,7 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus ja 1,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus. Henkilöstökulut olivat 48,1 (51,6) miljoonaa euroa laskien 6,9 %. Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut kasvoivat 4,8 % ollen 101,7 (97,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 4,0 % ollen 23,4 (24,4) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,6 (0,7) miljoonaa euroa laskien 22,0 %. Konsernin verot olivat 1,7 (0,4) miljoonaa euroa. Laskennallinen veroaste oli 24,9 %. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,29 (‑0,49) euroa osakkeelta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 10,4 (12,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi operatiivisen tuloksen ja käyttöpääoman muutoksien seurauksena.

Video and Broadband Solutions heinä-syyskuu 2018

Avainluvut (1000 €) 7-9/2018 7-9/2017 Muutos
Saadut tilaukset 29 032 36 264 -19,9 %
Liikevaihto 32 191 34 469 -6,6 %
Liiketulos 2 737 1 534 +78,4 %
Liiketulos % 8,5 % 4,5 %  

Saadut tilaukset olivat 29,0 (36,3) miljoonaa euroa laskien 19,9 % vertailukaudesta. Saadut tilaukset laskivat tilaajaverkkotuotteissa. Tilauskanta oli 56,6 (47,2) miljoonaa euroa kasvaen vertailukauden lopusta 19,8 %. Tilauskanta kasvoi matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa ja laski tilaajaverkkotuotteissa. Tilauskannasta ajoittuu 20,9 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle, 18,6 miljoonaa euroa ensi vuodelle ja loput vuoden 2019 jälkeisiin toimituksiin. Liikevaihto laski 6,6 % ja oli 32,2 (34,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski tilaajaverkko­tuotteissa, mutta kasvoi videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Liiketulos kasvoi 78,4 % ollen 2,7 (1,5) miljoonaa euroa eli 8,5 % (4,5 %) liikevaihdosta. Liiketulos parani videovalvonta- ja informaatioratkaisujen liikevaihdon kasvun seurauksena.

Liiketoiminta-alueen tuotekehitysmenot olivat 3,5 (3,0) miljoonaa euroa eli 10,7 % (8,7 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,1 (0,6) miljoonaa euroa. Tuotekehityspoistot olivat 0,5 (0,3) miljoonaa euroa.

Video and Broadband Solutions tammi-syyskuu 2018

Avainluvut (1000 €) 1-9/2018 1-9/2017 Muutos 1-12/2017
Saadut tilaukset 101 165 126 935 -20,3 % 170 359
Liikevaihto 101 986 106 654 -4,4 % 142 082
Liiketulos 5 796 4 408 +31,5 % 4 888
Liiketulos % 5,7 % 4,1 %   3,4 %

Saadut tilaukset laskivat 20,3 % ja olivat 101,2 (126,9) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä. Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 102,0 (106,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski tilaajaverkkotuotteissa, mutta kasvoi videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä. Liiketulos kasvoi 31,5 % ollen 5,8 (4,4) miljoonaa euroa eli 5,7 % (4,1 %) liikevaihdosta. Liiketulosta paransi videovalvonta- ja informaatiojärjestelmien vertailukautta korkeampi liikevaihto.

Tuotekehitysmenot olivat 9,2 (8,9) miljoonaa euroa eli 9,0 % (8,3 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.  Tuotekehitysmenoista aktivoitiin 3,6 (2,4) miljoonaa euroa ja poistot tuotekehitysmenoista olivat 1,7 (1,1) miljoonaa euroa.

Network Services heinä-syyskuu 2018

Avainluvut (1000 €) 7-9/2018 7-9/2017 Muutos
Saadut tilaukset 27 179 21 779 +24,8 %
Liikevaihto 27 179 21 779 +24,8 %
Liiketulos 460 -288  
Liiketulos % 1,7 % -1,3 %  

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,2 (21,8) miljoonaa euroa kasvaen 24,8 % vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi Saksassa ja Englannissa. Saksassa liikevaihtoa kasvattivat suuren projektin toimitukset ja pääasiakkaan uuden raamisopimuksen mukaiset palveluhinnat. Liiketulos parani 0,7 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja nousi voitolliseksi 0,5 miljoonaan euroon. Liiketulos oli 1,7 % (-1,3 %) liikevaihdosta.

Network Services tammi-syyskuu 2018

Avainluvut (1000 €) 1-9/2018 1-9/2017 Muutos 1-12/2017
Saadut tilaukset 81 840 69 234 18,2 % 92 507
Liikevaihto 81 840 69 234 18,2 % 92 507
Liiketulos 1 692 -12 211   -12 437
Liiketulos % 2,1 % -17,6 %   -13,4 %

Liikevaihto kasvoi 18,2 % vertailukaudesta ja oli 81,8 (69,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Saksassa suuren projektin toimitusten ja pääasiakkaan uuden raamisopimuksen mukaisten palveluhintojen seurauksena. Liiketulos oli 1,7 (‑12,2) miljoonaa euroa. Vertailukauden liiketulosta rasittivat Saksan palveluliiketoimintaan liittyvä 7,7 miljoonan euron liikearvon alaskirjaaminen ja 1,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus.

Henkilöstö ja organisaatio tammi-syyskuu 2018

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1 404 henkilöä (1 506 1-9/2017, 1 515 1-9/2016), joista 708 (766) Video and Broadband Solutions ja 696 (740) Network Services ‑liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1 353 (1 468 2017, 1 505 2016) henkilöä, joista 677 (753) Video and Broadband Solutions ja 676 (715) Network Services ‑liiketoiminta-alueella. Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa 66 % (65 % 2017, 66 % 2016) ja Euroopan ulkopuolella 2 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 48,1 miljoonaa euroa (51,6/2017, 53,4/2016). Henkilöstökuluja laski vertailukautta pienempi henkilömäärä.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-syyskuu 2018

Konsernin investoinnit olivat 5,0 (4,0) miljoonaa euroa eli 2,7 % (2,3 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 3,6 (2,4) miljoonaa euroa. Investoinneista 0,1 (0,4) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla.

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-syyskuu 2018

Liiketoiminnan rahavirta oli 10,4 (12,9) miljoonaa euroa. Vertailukauden rahavirtaa paransi toimittajarahoitusohjelman käyttöönottaminen.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 50,0 miljoonaa euroa. 20,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2020 ja sisältää 1+1 -vuoden jatko-option. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 20,0 (20,0) miljoonaa euroa. Konsernilla oli 30.9.2018 korollista velkaa 27,8 (33,6) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 52,5 % (47,7 %) ja nettovelkaantumisaste oli 9,3 % (24,6 %).

Liiketoiminta-alueiden toiminnan keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiö on laajentamassa Euroopan ulkopuolista liiketoimintaa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuiden kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin, kuin Telesten on mahdollista nostaa palveluiden hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palveluiden toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai harjoittamaan menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asetelmia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Telesten kilpailija on jättänyt 23.12.2016 kaksi haastehakemusta Teleste Limited -yhtiötä vastaan ja vaatinut yhtiöltä vahingonkorvausta kahden patentin loukkauksista. Teleste on kiistänyt patenttiloukkaukset. Riita-asian käsittely on vielä kesken. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei uskota olevan olennaista vaikutusta Telesten taloudelliseen asemaan.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa ja Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 30.9.2018 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 6,28 (7,15) euroa ja korkeimmillaan 7,58 (9,62) euroa. Päätöskurssi 30.9.2018 oli 6,90 (7,53) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 491 (5 741). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien määrä oli 7,0 % (6,6 %). Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.9.2018 oli 9,7 (13,4) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 1,4 (1,6) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

Teleste Oyj:n hallitus päätti 5.4.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2015-2017 palkkion maksamiseen. Osakeannissa luovutettiin 42 771 yhtiön hallussa ollutta Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. 30.09.2018 konsernilla oli 821 182 (863 953) omaa osaketta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,3 % (4,6 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.09.2018 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
- Valtuutukset ovat voimassa 5.10.2019 asti.

Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 5.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 16.4.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Miettinen, Timo Luukkainen ja Kai Telanne sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Heikki Mäkijärven. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jannica Fagerholm sekä jäseniksi Pertti Ervi ja Kai Telanne.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Näkymät vuodelle 2018

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Erityisesti panostukset Pohjois-Amerikan markkinoille jatkuvat kuluvan vuoden aikana.

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Telesten koko tilaajaverkkojen tuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1 -tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Vuoden 2018 aikana päättyy kaksi Euroopan mittakaavassa merkittävää verkonpäivitysprojektia. Operaattorit käynnistävät uusia päivitysprojekteja, mutta niiden ajoitukseen liittyy epävarmuutta, koska operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän sekä Euroopassa, että erityisesti Pohjois-Amerikassa vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tilaajaverkkoteknologian muutoksella on vaikutuksia myös toimittajien kilpailutilanteeseen. Teleste jatkaa investointeja hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaan ja uusille markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin. Lisäksi Yhdysvaltoihin perustetun tytäryhtiön tavoitteena on edistää laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Edellä mainittujen panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2018 liikevaihdon jäävän alle edellisen vuoden tason.

Kaupunkiympäristöjen turvallisuuden parantaminen, kasvava joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa uudelle liiketoiminnalle. Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kilpailu alalla on kasvanut merkittävästi ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Video­valvonta­ratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan, sekä vastaavasti markkinoille on syntymässä tarve kokonais­valtaisemmille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liike­toimintaa myös joukkoliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Reaali­aikaisen informaation toimittaminen matkustajille on edellytys turvalliselle ja joustavalle joukkoliikenteelle. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2017 aikana, mutta merkittävä osa toimituksista ajoittuu tuleville vuosille. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Neuvottelut saksalaisen asiakkaan merkittävän kolmivuotisen raamisopimuksen uudistamisesta saatiin päätökseen ja uusi sopimus allekirjoitettiin toukokuun alussa. Uudella sopimuksella on merkittävä vaikutus palveluliiketoiminnan kannattavuuteen. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna (234,6 M€). Liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta käynnissä olevien panostuksien johdosta se ei vielä saavuta vuoden 2016 ennätystasoa (15,6 M€).

7. päivänä marraskuuta 2018

Teleste Oyj    Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuosi-tilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2018 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 7-9/2018 7-9/2017 Muutos % 1-12/2017
           
Liikevaihto 59 370 56 248 5,6 % 234 589
  Liiketoiminnan muut tuotot 288 500 -42,4 % 1 531
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -32 584 -31 275 4,2 % -127 673
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -14 741 -15 182 -2,9 % -69 406
  Poistot -1 342 -1 295 3,6 % -5 263
  Liikearvon arvonalentuminen 0 0 n/a -7 705
  Muut liiketoiminnan kulut -7 794 -7 751 0,6 % -33 623
Liiketulos 3 197 1 246 156,6 % -7 549
           
  Rahoitustuotot 117 208 -43,8 % 537
  Rahoituskulut -294 -454 -35,3 % -1 458
Tulos rahoituserien jälkeen 3 020 1 000 202,1 % -8 470
           
Tulos ennen veroja 3 020 1 000 202,1 % -8 470
           
  Välittömät verot -718 -299 140,6 % -675
           
Kauden tulos 2 302 702 227,9 % -9 145
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 2 342 702 233,6 % -9 106
  Määräysvallattomille omistajille -40 0 n/a -40
    2 302 702 227,9 % -9 145
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,13 0,04 233,7 % -0,50
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,13 0,04 232,8 % -0,50
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos 2 302 702 227,9 % -9 145
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 224 -216 -203,5 % -423
Käyvän arvon rahasto 18 -11 -260,4 % 58
Kauden laaja tulos 2 543 475 435,4 % -9 511
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 2 579 475 443,0 % -9 432
  Määräysvallattomille omistajille -36 0 n/a -78
    2 543 475 435,4 % -9 511
           
KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-9/2018 1-9/2017 Muutos % 1-12/2017
           
Liikevaihto 183 827 175 888 4,5 % 234 589
  Liiketoiminnan muut tuotot 1 346 1 058 27,2 % 1 531
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -101 682 -97 047 4,8 % -127 673
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -48 075 -51 634 -6,9 % -69 406
  Poistot -4 483 -3 950 13,5 % -5 263
  Liikearvon arvonalentuminen 0 -7 705 -100 % -7 705
  Muut liiketoiminnan kulut -23 445 -24 413 -4,0 % -33 623
Liiketulos 7 488 -7 803 -196,0 % -7 549
           
  Rahoitustuotot 270 414 -34,7 % 537
  Rahoituskulut -827 -1 127 -26,6 % -1 458
Tulos rahoituserien jälkeen 6 931 -8 516 -181,4 % -8 470
           
           
Tulos ennen veroja 6 931 -8 516 -181,4 % -8 470
           
  Välittömät verot -1 725 -417 314,0 % -675
           
Kauden tulos 5 206 -8 933 -158,3 % -9 145
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 5 316 -8 933 -159,5 % -9 106
  Määräysvallattomille omistajille -110 0 n/a -40
    5 206 -8 933 -158,3 % -9 145
 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:

  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,29 -0,49 -159,5 % -0,50
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,29 -0,49 -159,6 % -0,50
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos 5 206 -8 933 -158,3 % -9 145
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -116 -233 -50,1 % -423
Käyvän arvon rahasto 9 41 -77,9 % 58
Kauden laaja tulos 5 099 -9 125 -155,9 % -9 511
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 5 189 -9 125 -156,9 % -9 432
  Määräysvallattomille omistajille -91 0 n/a -78
    5 099 -9 125 -155,9 % -9 511

 

 

TASE (TEUR)

           
Pitkäaikaiset varat 30.9.2018 30.9.2017 Muutos % 31.12.2017
  Aineettomat hyödykkeet 10 800 8 633 25,1 % 9 469
  Liikearvo 30 646 29 482 3,9 % 30 814
  Aineelliset hyödykkeet 8 675 9 871 -12,1 % 9 637
  Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 499 693 -28,0 % 693
  Laskennallinen verosaaminen 2 421 2 955 -18,1 % 2 061
    53 041 51 635 2,7 % 52 674
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus 33 995 34 036 -0,1 % 33 689
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 46 023 47 427 -3,0 % 45 520
  Tuloverosaaminen 404 361 12,0 % 362
  Rahavarat 20 705 16 145 28,2 % 21 230
    101 126 97 969 3,2 % 100 801
           
Varat yhteensä 154 167 149 603 3,1 % 153 475
           
Oma pääoma ja velat        
  Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
  Muu oma pääoma 68 017 63 978 6,3 % 63 755
  Emoyhtiön omistajat 74 984 70 944 5,7 % 70 722
  Määräysvallattomat omistajat 539 0 n/a 630
  Oma pääoma 75 523 70 944 6,5 % 71 352
           
Pitkäaikaiset velat        
  Laskennalliset verovelat 1 538 1 405 9,4 % 1 429
  Korolliset velat 23 063 31 667 -27,2 % 28 394
  Korottomat pitkäaikaiset velat 1 127 94 1096,8 % 1 159
  Varaukset 633 855 -25,9 % 619
    26 361 34 022 -22,5 % 31 601
Lyhytaikaiset velat        
  Lyhytaikaiset korolliset velat 4 710 1 927 144,4 % 4 853
  Ostovelat ja muut korottomat velat 45 566 40 624 12,2 % 43 763
  Tuloverovelka 1 231 1 280 -3,8 % 719
  Varaukset 776 805 -3,6 % 1 186
    52 283 44 637 17,1 % 50 522
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 154 167 149 603 3,1 % 153 475

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-9/2018 1-9/2017 Muutos %  1-12/2017
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Kauden tulos 5 206 -8 933 -158,3 % -9 145
  Oikaisut 7 034 12 784 -45,0 % 16 087
  Maksetut rahoituserät -827 -713 15,9 % -921
  Maksetut verot -1 515 -1 718 -11,8 % -1 765
  Nettokäyttöpääoman muutos 469 11 479 -95,9 % 14 998
Liiketoiminnan nettorahavirta 10 368 12 899 -19,6 % 19 254
Investointien rahavirrat        
  Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1 096 -1 732 -36,7 % -1 975
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 181 11 1545,5 % 210
  Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -3 639 -2 271 60,2 % -3 123
  Investoinnit muihin sijoituksiin -71 0 n/a 0
  Luovutustulot muista sijoituksista 1 160 0 n/a 0
  Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0 0 n/a -996
Investointien nettorahavirta -3 465 -3 992 -13,2 % -5 884
Rahoituksen rahavirrat        
  Lainojen nostot 4 087 4 000 2,2 % 4 000
  Lainojen takaisinmaksut -9 152 -1 016 800,8 % -1 138
  Rahoitusleasingvelkojan maksut -559 -479 16,7 % -638
  Maksetut osingot -1 816 -4 530 -59,9 % -4 530
  Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 0 0 n/a 708
Rahoituksen nettorahavirta -7 441 -2 025 267,4 % -1 598
           
Rahavarojen muutos        
  Rahavarat kauden alussa 21 230 9 496 123,6 % 9 496
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus 13 -233 -105,6 % -38
  Kauden rahavirta -538 6 882 -107,8 % 11 772
  Rahavarat kauden lopussa 20 705 16 145 28,2 % 21 230
           
TUNNUSLUVUT 1-9/2018 1-9/2017 Muutos %  1-12/2017
  Osakekohtainen tulos, EUR 0,29 -0,49 -159,5 % -0,50
  Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,29 -0,49 -159,6 % -0,50
  Osakekohtainen oma pääoma, EUR 4,16 3,91 6,2 % 3,94
           
  Oman pääoman tuotto 9,4 % -15,1 % -162,5 % -11,7 %
  Sijoitetun pääoman tuotto 9,6 % -9,1 % -204,8 % -6,6 %
  Omavaraisuusaste 52,5 % 47,7 % 9,9 % 48,3 %
  Nettovelkaantumisaste 9,3 % 24,6 % -62,0 % 16,8 %
           
  Investoinnit, tEUR 4 982 4 003 24,5 % 7 482
  Investoinnit % liikevaihdosta 2,7 % 2,3 % 19,1 % 3,2 %
  Tilauskanta, tEUR 56 562 47 211 19,8 % 57 383
  Henkilöstö keskimäärin 1 404 1 506 -6,8 % 1 492
           
  Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
    sis omat osakkeet        
  Kauden ylin kurssi, EUR 7,58 9,62 -21,2 % 9,62
  Kauden alin kurssi, EUR 6,28 7,15 -12,2 % 6,51
  Kauden keskikurssi, EUR 7,06 8,44 -16,3 % 8,19
           
  Osakevaihto, milj kpl 1,4 1,6 -13,2 % 2,0
  Osakevaihto, MEUR 9,8 13,4 -27,3 % 16,8
           
 

Omat osakkeet

       
    Määrä   Osuus Osuus
    Kpl   osakkeista äänistä
           
  Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 821 182   4,33 % 4,33 %
   30.9.2018        
           
Vastuusitoumukset  (tEUR)        
           
Vuokra- ja leasingvastuut 7 261 7 592 -4,4 % 8 355
           
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen      
  Valuuttatermiinit, kohdearvo 19 788 22 210 -10,9 % 23 169
  Valuuttatermiinit, käypä arvo -231 -463 -50,1 % -204
  Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 0,0 % 10 000
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo -69 -94 -26,6 % -78
           
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.

TOIMINTASEGMENTIT (TEUR)  1-9/2018  1-9/2017 Muutos %  1-12/2017
           
Video and Broadband Solutions        
  Saadut tilaukset 101 165 126 935 -20,3 % 170 359
  Liikevaihto 101 986 106 654 -4,4 % 142 082
  Liiketulos 5 796 4 408 31,5 % 4 888
  Liiketulos % 5,7 % 4,1 %   3,4 %
Network Services        
  Saadut tilaukset 81 840 69 234 18,2 % 92 507
  Liikevaihto 81 840 69 234 18,2 % 92 507
  Liiketulos 1 692 -12 211 -113,9 % -12 437
  Liiketulos % 2,1 % -17,6 %   -13,4 %
Yhteensä        
  Saadut tilaukset 183 006 196 169 -6,7 % 262 866
  Liikevaihto 183 827 175 888 4,5 % 234 589
  Liiketulos 7 488 -7 803 -196,0 % -7 549
  Liiketulos % 4,1 % -4,4 %   -3,2 %
  Rahoituserät -557 -713 -22,0 % -921
  Tulos ennen veroja 6 931 -8 516 -181,4 % -8 470

Informaatio per kvartaali (tEUR)  7-9/18  4-6/18  1-3/18  10-12/17  7-9/17  10/2017-
  9/2018
 

Video and Broadband Solutions

  Saadut tilaukset 29 032 32 189 39 945 43 424 36 264 144 589
  Liikevaihto 32 191 37 199 32 596 35 429 34 469 137 415
  Liiketulos 2 737 2 642 417 480 1 534 6 275
  Liiketulos % 8,5 % 7,1 % 1,3 % 1,4 % 4,5 % 4,6 %
 

Network Services

  Saadut tilaukset 27 179 27 963 26 698 23 273 21 779 105 113
  Liikevaihto 27 179 27 963 26 698 23 273 21 779 105 113
  Liiketulos 460 828 404 -226 -288 1 466
  Liiketulos % 1,7 % 3,0 % 1,5 % -1,0 % -1,3 % 1,4 %
 

Yhteensä

  Saadut tilaukset 56 211 60 152 66 643 66 697 58 044 249 703
  Liikevaihto 59 370 65 163 59 294 58 702 56 248 242 529
  Liiketulos 3 197 3 470 821 254 1 246 7 742
  Liiketulos % 5,4 % 5,3 % 1,4 % 0,4 % 2,2 % 3,2 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2018 6 967 1 504 -1 404 60 606 3 140 -78 70 735 630 71 365
Uudet standardit ja muut muutokset       166     166   166
Tilikauden voitto/tappio       5 316     5 316 -110 5 206
Osingonjako       -1 816     -1 816   -1 816
Osakeperusteiset maksut       655     655   655
Muuntoerot     -82 0     -82 19 -63
Rahavirran suojaus           9 9   9
Oma pääoma 30.9.2018 6 967 1 504 -1 486 64 927 3 140 -69 74 984 539 75 523
                   
Oma pääoma 1.1.2017 6 967 1 504 -978 73 922 3 140 -135 84 420 0 84 420
Kauden laaja tulos yhteensä     -233 -8 933   41 -9 125   -9 125
Osingonjako       -4 530     -4 530   -4 530
Osakeperusteiset maksut       182     182   182
Oma pääoma 30.9.2017 6 967 1 504 -1 211 60 641 3 140 -94 70 947 0 70 944
                     

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET        

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------  * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------  * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
----------------------------  * 100
Taseen loppusumma  - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------  * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

Uudet standardit

Teleste on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen. Uuden standardin kertynyt vaikutus on kirjattu soveltamisen aloittamisajankohtana ja se kasvatti avaavan taseen omaa pääomaa 73 tuhatta euroa. Muutokset kohdistuvat VBS segmenttiin.

Myyntituottojen ryhmittely 7-9/18 4-6/18 1-3/18 10-12/17 7-9/17 4-6/17 1-3/17
Segmenttien liikevaihto
VBS 32 191 37 199 32 596 35 429 34 469 36 782 35 403
NS 27 179 27 963 26 698 23 273 21 779 21 924 25 531
Yhteensä 59 370 65 162 59 294 58 702 56 248 58 706 60 934
Liikevaihto lajeittain
Tavaroiden myynti 31 499 35 480 31 394 33 123 33 080 35 275 32 745
Palvelut 27 871 29 682 27 900 25 579 23 168 23 431 28 189
Yhteensä 59 370 65 162 59 294 58 702 56 248 58 706 60 934

Tilauskanta
Teleste raportoi tilauskantana VBS-segmentin saatujen tilausten tulevaisuudessa toimitettavan osuuden arvon. 30.6.2018 tilauskannan ajoitetuista toimituksista 64,1 % kohdistui seuraaville 12 kuukaudelle. Teleste ei ole oikaissut tilauskantaa vuodelta 2017 IFRS 15:stä johtuen koska standardin vaikutus tilauskantaan ei ole olennainen.

Tuhatta euroa 7-9/18 4-6/18 1-3/18 10-12/17 7-9/17 4-6/17 1-3/17
VBS tilaus-kanta kauden lopussa 56 652 59 721 64 918 57 383 47 211 45 416 39 643

Teleste on ottanut käyttöön IFRS 9-standardin Rahoitusinstrumentit 1.1.2018 alkaen. Uuden standardin kertynyt vaikutus on kirjattu soveltamisen aloittamisajankohtana ja se kasvatti avaavan taseen omaa pääomaa 22 tuhatta euroa. IFRS 9 standardin pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan.

Konserni on ottanut käyttöön muutetun IFRS 2-standardin Osakeperusteiset maksut 1.1.2018 alkaen.

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan - 30.09.2018 Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 409 712 23,23
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 8,84
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,74
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,34
Teleste Oyj 821 182 4,33
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,74
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,63
Wipunen varainhallinta Oy 300 000 1,58
Mariatorp Oy 300 000 1,58
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 280 737 1,48

Suurimmat osakkeenomistajat
sektoreittain 30.09.2018
Omistajien määrä % osakkeen-
omistajista
Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 129 93,41 4 539 142 23,91
Julkisyhteisöt 4 0,07 1 930 725 10,17
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 26 0,47 5 044 441 26,57
Yritykset 264 4,81 7 306 036 38,48
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 26 0,47 65 185 0,34
Ulkomaalaisomistus 42 0,76 100 059 0,53
         
Yhteensä 5 491 100,00 18 985 588 100,00
Joista hallintarekisteröityjä 9 0,16 1 233 138 6,50

         
Suurimmat osakkeen-omistajat osakkeiden jakauman mukaan 30.09.2018 Omistajien määrä % osakkeen-
omistajista
Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 462 26,63 87 779 0,46
101-500 2 359 42,96 632 451 3,33
501-1 000 745 13,57 599 113 3,16
1 001-5 000 730 13,29 1 594 814 8,40
5 001-10 000 93 1,69 659 111 3,47
10 001-50 000 72 1,31 1 462 770 7,70
50 001-100 000 8 0,15 600 249 3,16
100 001-500 000 14 0,25 2 995 267 15,78
500 001- 8 0,15 10 354 034 54,54
         
Yhteensä 5 491 100,00 18 985 588 100,00
Hallintarekisteri 9 0,16 1 233 138 6,50

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite