TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Turku, Finland, 2016-03-09 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
TELESTE OYJ    PÖRSSITIEDOTE    9.3.2016     KLO 14:00

 

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 7. päivänä 2016 kello 15.00 Finlandia-talon B-salissa (Kongressisiipi, 3. kerros), Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 14.00.

 

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaaminen

2 § Kokouksen järjestäytyminen

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakerto-muksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2016.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan ja että ne olisivat seuraavat: puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 28.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyisistä jäsenistä Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju ja Kai Telanne valittaisiin tehtäviinsä uudelleen ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Timo Luukkainen ja Timo Miettinen. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Timo Luukkainen (s. 1954) on toiminut vuodesta 2009 Ensto-konsernin toimitusjohtajana.  Sitä ennen hän toimi Enervent Oy:n toisena pääosakkaana ja toimitusjohtajana vuosina 2007-2009. Hän asui vuodesta 1992 vuoteen 2008 ulkomailla Ranskassa, Englannissa ja Sveitsissä, jona aikana hän toimi General Motorsin Ranskan tytäryhtiön johtoryhmässä, Hyster- ja Mouvex-yhtymien EMEA johtajana sekä toimitusjohtajana Irrifrance-yhtiössä. Aiemmin hän on toiminut 1981-1985 UPM Kymmenen ja 1985-1992 ABB:n tytäryhtiöiden toimitusjohtajana. Luukkainen on valmistunut ekonomiksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta 1978, diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta 1979 ja suoritti IMD:n MBA-tutkinnon Lausannessa 1993.

Timo Miettinen (s. 1955) on toiminut perheyritys EM Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2005-2013 ja vuodesta 2014 alkaen hallituksen jäsenenä. Ensto Oy:n hallituksessa hän on toiminut puheenjohtajana 2006-2013 ja 2014 alkaen hallituksen jäsenenä. Lännen Tehtaat Oyj:n, nykyisen Apetit Oyj:n, hallintoneuvoston puheenjohtajana hän toimi vuosina 2011-2013. Hän on myös Sewatek Oy:n hallituksen jäsen. Lisäksi Miettinen on toiminut Deutsche Bibliotheks Verein in Finnland - Saksalaisen kirjastoyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä vuonna 2013 ja vuodesta 2014 lähtien hallituksen puheenjohtajana. Alvar Aalto -säätiön hallituksen jäsenenä hän on toiminut vuodesta 2014 alkaen. Saksan kielen ja kulttuurin ystävänä ja nykytaiteen innokkaana harrastajana hän toimii tällä hetkellä myös erilaisissa kulttuuriprojekteissa Berliinissä. Timo Miettinen on valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta, Otaniemestä v. 1979.

13 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiölle valittaisiin yksi (1) tilintarkastaja.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle kannattavansa KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut nimeävänsä KHT Petri Kettusen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.200.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17 § Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Teleste Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.teleste.com/yhtiokokous sekä yhtiön pääkonttorissa, osoite Telestenkatu 1, 20660 Littoinen. Teleste Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 17.3.2016. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla viimeistään 21.4.2016 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 24.3.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 1.4.2016 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a) sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@teleste.com;
b) puhelimitse numeroon (02) 2605 611 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00;
c) faksilla numeroon (02) 2605 812; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Teleste Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 24.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.4.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.teleste.com/yhtiokokous.

 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku, viimeistään perjantaina 1.4.2016 kello 16.00 mennessä.

 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Teleste Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 18.985.588 osaketta ja ääntä.

 

Turussa maaliskuun 9. päivänä 2016

 

TELESTE OYJ

Hallitus

 

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611 tai 0400 747 488 

JAKELU:
N
asdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com