TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015

Turku, Finland, 2016-02-04 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
TELESTE OYJ   TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  4.2.2016  KLO 08:30

 

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2015

 

VUODEN 2015 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS ENNÄTYSTASOLLA

 

Vuoden 2015 neljäs vuosineljännes

- Liikevaihto oli 68,4 (53,9) miljoonaa euroa, kasvua 27,0 %
- Liiketulos oli 3,3 (3,5) miljoonaa euroa, laskua 7,1 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,17) euroa osakkeelta, laskua 8,0 %
- Saadut tilaukset olivat 68,2 (53,0) miljoonaa euroa, kasvua 28,7 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 3,5 (7,5) miljoonaa euroa, laskua 53,7 %

 

Tammi-joulukuu 2015

- Liikevaihto oli 247,8 (197,2) miljoonaa euroa, kasvua 25,7 %
- Liiketulos oli 14,3 (11,1) miljoonaa euroa, kasvua 28,4 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,61 (0,48) euroa osakkeelta, kasvua 27,6 %
- Saadut tilaukset olivat 251,3 (199,3) miljoonaa euroa, kasvua 26,1 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,9 (9,2) miljoonaa euroa, laskua 46,7 %

Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,23 (0,20) euroa ulkona oleville osakkeille.

 

Näkymät vuodelle 2016

Arvioimme, että vuoden 2016 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2015 tason.

 

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2015 viimeisestä vuosineljänneksestä:

”Viimeisen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto olivat Telesten historian parhaat. Myös tilauskanta nousi viime vuotta korkeammaksi erityisesti tilaajaverkkotuotteissa, mutta liiketulos jäi vertailukauden tasosta. Palveluliiketoiminnan odotuksia heikompi kannattavuus ja tilaajaverkkotuotteiden toimitusten painottuminen kilpailtuihin alhaisemman katetason tuotteisiin heikensivät liiketulosta. Lisäksi kiinteät kulut olivat poikkeuksellisesti aikaisempia neljänneksiä korkeammalla tasolla. Käyttöpääoman hallinta vaati erityistä huomiota liiketoiminnan kasvaessa vauhdilla.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat erityisesti tilaajaverkkotuotteissa ja Mitronin informaatioratkaisuissa. Myös liikevaihto kasvoi samoissa tuoteryhmissä. Tilaajaverkkotuotteiden saadut tilaukset sekä toimitukset kasvoivat eniten Englannissa, Belgiassa ja Hollannissa. Arviomme mukaan Telesten asema säilyi vahvana uusissa Docsis 3.1 standardin mukaisissa tuotteissa. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen toimitukset ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto saavutti vertailukauden tason, mutta liiketulos jäi vertailukautta heikommaksi. Liiketulos laski Englannissa, missä uusien asiakasprojektien käynnistäminen ja liiketoiminnan laajentaminen aiheuttivat edelleen tappioita. Saksassa liiketulos jäi jonkin verran vertailukauden tuloksesta.”

 

Konsernin liiketoiminta loka-joulukuu 2015

Avainluvut (M€)      
  10-12/2015 10-12/2014 Muutos
Saadut tilaukset 68,2 53,0 +28,7 %
Liikevaihto 68,4 53,9 +27,0 %
Liiketulos 3,3 3,5 -7,1 %
Liiketulos % 4,8 % 6,5 %  
Kauden tulos 2,9 3,1 -6,3 %
       
Muita keskeisiä avainlukuja      
Tulos per osake, euroa 0,16 0,17 -8,0 %
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 3,5 7,5 -53,7 %

Konsernin neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 28,7 % ja olivat 68,2 (53,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 42,2 (15,2) miljoonaa euroa.  

Liikevaihto kasvoi 27,0 % ja oli 68,4 (53,9) miljoonaa euroa, joka on Telesten historian suurin vuosineljänneksen liikevaihto. Liikevaihto kasvoi Mitron-yritysoston vaikutuksesta ja orgaanisesti Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueella.

Materiaali- ja tuotantopalveluiden kulut nousivat ja olivat 54,5 % (50,0 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat 18,1 (16,4) miljoonaa euroa, kasvua 10,2 %. Henkilöstökuluja nosti henkilöstömäärä, joka kasvoi 12,1 %. Poistot ja liiketoiminnan muut kiinteät kulut kasvoivat 23,2 % ollen 10,8 (8,8) miljoonaa euroa. Kulujen kasvuun vaikutti erityisesti Mitron-yritysosto. Liiketulos laski 7,1 % ollen 3,3 (3,5) miljoonaa euroa eli 4,8 % (6,5 %) liikevaihdosta. Muihin tuottoihin kirjattiin Mitron-yrityskauppaan liittyvä lisäkauppahintavelan tuloutus 0,7 miljoonaa euroa. Verot olivat 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,17) euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 3,5 (7,5) miljoonaa euroa, laskua 53,7 % johtuen nettokäyttöpääoman kasvusta. Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan laajeneminen oli merkittävin syy nettokäyttöpääoman kasvuun.

 

Konsernin liiketoiminta tammi-joulukuu 2015

Avainluvut (M€)      
  1-12/2015 1-12/2014 Muutos
Saadut tilaukset 251,3 199,3 +26,1 %
Liikevaihto 247,8 197,2 +25,7 %
Liiketulos 14,3 11,1 +28,4 %
Liiketulos % 5,8 % 5,6 %  
Tilikauden voitto 11,0 8,5 +29,8 %
       
Muita keskeisiä avainlukuja      
Tulos per osake, euroa 0,61 0,48 +27,6 %
Liiketoiminnan rahavirta,M€ 4,9 9,2 -46,7 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 26,3 % 9,5 %  
Omavaraisuusaste, % 48,3 % 53,4 %  
Henkilöstö kauden lopussa 1 506 1 343 +12,1 %

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 26,1 % ja olivat 251,3 (199,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,7 % ollen 247,8 (197,2) miljoonaa euroa.

Materiaali- ja tuotantopalveluiden kulut nousivat ja olivat 51,8 % (49,5 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat 70,5 (59,5) miljoonaa euroa, kasvua 18,5 %. Henkilöstökuluja kasvattivat henkilöstömäärä ja valuuttakurssimuutokset. Poistot ja liiketoiminnan muut kiinteät kulut kasvoivat 18,9 % ollen 37,5 (31,5) miljoonaa euroa. Kiinteiden kulujen kasvuun vaikutti erityisesti Mitron-yritysosto. Liiketulos kasvoi 28,4 % ja oli 14,3 (11,1) miljoonaa euroa. Konsernin verot olivat 2,9 (2,4) miljoonaa euroa ja veroaste oli 21,0 % (21,7 %). Laimentamaton osakekohtainen tulos kasvoi 27,6 % ja oli 0,61 (0,48) euroa. Liiketoiminnan rahavirta laski 46,7 % ja oli 4,9 (9,2) miljoonaa euroa. Rahavirtaa heikensi erityisesti Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan kasvuun sitoutunut käyttöpääoma.

 

Video and Broadband Solutions loka-joulukuu 2015

1000 euroa  10-12/2015  10-12/2014 Muutos
       
Saadut tilaukset 43 419 28 642 +51,6 %
Liikevaihto 43 584 29 500 +47,7 %
Liiketulos 2 666 2 616 +1,9 %
Liiketulos-% 6,1 % 8,9 %  

Saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 51,6 % ja olivat 43,4 (28,6) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 42,2 (15,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 47,7 % ja oli 43,6 (29,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat Mitronin informaatioratkaisut ja tilaajaverkkotuotteiden kasvaneet toimitukset. Liiketulos kasvoi 1,9 % ja oli 2,7 (2,6) miljoonaa euroa eli 6,1 % (8,9 %) liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa, mutta tilaajaverkkotuotteiden kannattavuus oli vertailukautta heikompi. 

Tuotekehitysmenot olivat 3,2 (2,6) miljoonaa euroa eli 7,4 % (8,8 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat Docsis 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, videovalvonta- ja informaatio­ratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,8 (0,4) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa.

Video and Broadband Solutions tammi-joulukuu 2015

1000 euroa 1-12/2015 1-12/2014 Muutos
       
Saadut tilaukset 157 951 109 007 +44,9 %
Liikevaihto 154 396 106 901 +44,4 %
Liiketulos 12 781 9 673 +32,1 %
Liiketulos % 8,3 % 9,0 %  

Saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 44,9 % ja olivat 158,0 (109,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 44,4 % ja oli 154,4 (106,9) miljoonaa euroa. Tilauksia ja liikevaihtoa kasvattivat Mitronin informaatioratkaisut ja tilaajaverkkotuotteet. Liiketulos kasvoi 32,1 % ja oli 12,8 (9,7) miljoonaa euroa eli 8,3 % (9,0 %) liikevaihdosta. Liiketulosta nostivat informaatioratkaisut ja IP–videokeskusliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen.

Tuotekehitysmenot olivat 11,0 (10,3) miljoonaa euroa eli 7,1 % (9,6 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat Docsis 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, verkonhallintajärjestelmään, hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,7 (1,1) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,1 (1,2) miljoonaa euroa.

 

Network Services loka-joulukuu 2015

1000 euroa 10-12/2015 10-12/2014 Muutos
Saadut tilaukset 24 809 24 367 +1,8 %
Liikevaihto 24 809 24 367 +1,8 %
Liiketulos 607 909 -33,2 %
Liiketulos % 2,4 % 3,7 %  

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat 1,8 % vertailukaudesta ja olivat 24,8 (24,4) miljoonaa euroa. Liiketulos laski 33,2 % ja oli 0,6 (0,9) miljoonaa euroa eli 2,4 % (3,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski Englannissa, missä uusien asiakasprojektien käynnistäminen ja liiketoiminnan laajentaminen aiheuttivat tappioita. Liiketulos jäi vertailukaudesta myös Saksassa, mutta parani muilla markkinoilla.

Network Services tammi-joulukuu 2015

1000 euroa  1-12/2015  1-12/2014 Muutos
Saadut tilaukset 93 362 90 275 +3,4 %
Liikevaihto 93 362 90 275 +3,4 %
Liiketulos 1 520 1 463 +3,9 %
Liiketulos % 1,6 % 1,6 %  

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat 3,4 % ja olivat 93,4 (90,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Sveitsissä ja Englannissa. Liiketulos kasvoi 3,9 % ja oli 1,5 (1,5) miljoonaa euroa eli 1,6 % (1,6 %) liikevaihdosta. Liiketulos heikentyi Englannissa ja oli tappiollinen. Liiketulos jäi vertailukaudesta myös Saksassa, mutta parani muilla markkinoilla.

 

Henkilöstö ja organisaatio tammi-joulukuu 2015     

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 485 (1 302/2014, 1 306/2013), joista 697 (560) Video and Broadband Solutions ja 788 (741) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 1 506 (1 343/2014, 1 261/2013), joista ulkomailla työskenteli 68 % (72 %/2014, 71 %/2013). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut nousivat vertailuvuodesta 18,5 % ja olivat 70,5 (59,5/2014, 56,9/2013) miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtui Mitron-yritysostosta, henkilöstömäärän kasvusta ulkomailla ja valuuttakurssimuutoksista. Henkilöstömäärä kasvoi tilikauden alusta yli 160 hengellä. Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 14,2 %. Suurimman kasvun aiheutti Mitron-yritysosto, mutta myös Network Services liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä kasvoi.

Investoinnit tammi-joulukuu 2015

Konsernin investoinnit olivat 16,9 (3,7) miljoonaa euroa eli 6,8 % (1,9 %) liikevaihdosta. Investoinneista 11,5 miljoonaa euroa kohdistui Mitron-yritysostoon. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 1,7 (1,1) miljoonaa euroa. Muut investoinnit kohdistuivat tietojärjestelmiin, koneisiin ja laitteisiin. Investoinneista 1,7 (0,3) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla.

Tuotekehitysprojektit painottuivat Docsis 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, verkonhallintajärjestelmään, hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-joulukuu 2015

Liiketoiminnan rahavirta oli 4,9 (9,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran lasku vertailukaudesta johtui nettokäyttöpääoman kasvusta. Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan laajeneminen oli merkittävin syy nettokäyttöpääoman kasvuun.

Teleste Oyj allekirjoitti tammikuussa uudet rahoitus- ja luottolimiittisopimukset, arvoltaan yhteensä 45,0 miljoonaa euroa. Uudet sopimukset korvasivat vastaavat aikaisemmat rahoitussopimukset. Luottolimiitit ovat voimassa maaliskuun loppuun 2018. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 17,7 (17,0) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 48,3 % (53,4 %) ja nettovelkaantumisaste 26,3 % (9,5 %). Konsernilla oli 31.12.2015 korollista velkaa 33,0 (24,4) miljoonaa euroa.

Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat eurooppalaiset kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Erityisesti matkustajaliikenteen  kokonaisvaltaiset turva- ja informaatiojärjestelmien toimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan.

Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Talouskasvun vaatimaton kehitys ja Euroopan julkisen sektorin talouden haasteet saattavat hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden verkkoinvestointeja. Uusien palvelutarjoajien (OTT) lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Luonnonilmiöt, kuten tulvat ja maanjäristykset, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai harjoittamaan menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan. Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset kattavat myös myyntisaamisiin liittyviä luottotappioriskejä. Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa ja Tanskassa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella. Emoyhtiö osti 7.1.2015 Mitron Group Oy Ltd:n koko osakekannan. Emoyhtiö osti 15.5.2015 Teleste Management II Oy:n koko osakekannan hankkiakseen sen omistamat Teleste Oyj:n osakkeet.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

EM Group Oy oli 31.12.2015 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 %:n omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 5,32 (4,25) euroa ja korkeimmillaan 9,88 (5,29) euroa. Päätöskurssi 31.12.2015 oli 9,80 (5,27) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 355 (4 962). Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 5,0 % (5,0 %). Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2015 oli 24,6 (10,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 3,3 (2,3) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

31.12.2015 konsernin hallussa oli omia osakkeita 863 953 kappaletta, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä 321 953 kappaletta ja konserniyhtiöiden hallussa 542 000 kappaletta. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,6 % (6,3 %).

Tammikuussa yhtiö luovutti kauppahinnan osana 56 924 osaketta Teleste Oyj:n ostaessa Mitron Group Oy Ltd:n koko osakekannan. Helmikuussa yhtiö luovutti suunnatulla maksuttomalla osakeannilla 73 644 osaketta osana Teleste Oyj:n vuoden 2012 osakepalkkiojärjestelmän mukaisia palkkioita. Toukokuussa yhtiö luovutti 195 133 osaketta ostaessaan Teleste Management II Oy:n koko osakekannan.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2015 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:

- Omien osakkeiden hankinta: enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta, voimassa 8.10.2016 asti.
- Uusien osakkeiden liikkeellelasku: enintään 4 000 000 kappaletta, voimassa 31.3.2017 asti.
- Hallussa olevien omien osakkeiden luovutus: enintään 1 800 000 kappaletta, voimassa 31.3.2017 asti. 
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 500 000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät edellä mainittuihin uusia osakkeita ja konsernin hallussa olevia omia osakkeita koskeviin enimmäismääräyksiin. Valtuutus on voimassa 31.3.2017 asti.

Yhtiökokouksen päätöksiä

Teleste Oyj:n 9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.4.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Näkymät vuodelle 2016

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen markkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Pariisissa käyttöönotettu julkisten alueiden valvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa suurkaupungeissa. Telesten videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisuista hyötyvät junavalmistajat ja joukkoliikenneoperaattorit.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Englannissa tavoitteena on parantaa palveluliiketoiminnan kannattavuutta. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2016 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2015 tason.

 

 

3. päivänä helmikuuta 2016

 

Teleste Oyj       Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja

 

 

Telesten vuosikertomus vuodelta 2015, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen julkaistaan viimeistään 18.3.2016. Yhtiö antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena, joka julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa ja asetetaan samanaikaisesti saataville yhtiön internetsivuille.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. IAS1, IFRS 13 ja IAS 19 standardien muutokset on huomioitu osavuosikatsauksessa. Tilinpäätös on tilintarkastettu.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR  10-12  10-12 Muutos %
  2015 2014  
       
Liikevaihto 68 393 53 867 27,0 %
       
Liiketoiminnan muut tuotot 1 001 1 752 -42,9 %
Materiaalit ja palvelut -37 248 -26 930 38,3 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -18 083 -16 407 10,2 %
Poistot -1 313 -1 097 19,7 %
Liiketoiminnan muut kulut -9 478 -7 661 23,7 %
Liikevoitto 3 273 3 525 -7,1 %
       
Rahoitustuotot 5 5 2,7 %
Rahoituskulut -169 -178 -4,9 %
Voitto ennen veroja 3 109 3 352 -7,3 %
       
Tuloverot -211 -258 -18,4 %
       
Kauden tulos 2 898 3 093 -6,3 %
       
Jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 2 898 3 093 -6,3 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,16 0,17 -8,0 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,16 0,17 -8,0 %
       
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur      
Kauden tulos 2 898 3 093 -6,3 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 273 -290 n/a
Käyvän arvon rahasto 11 8 37,5 %
Kauden laaja tulos 3 181 2 811 13,1 %
       
Jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 3 181 2 811 13,1 %
       
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR  1-12/
2015
 1-12/
2014
Muutos %
       
Liikevaihto 247 758 197 176 25,7 %
       
Liiketoiminnan muut tuotot 2 854 2 536 12,5 %
Materiaalit ja palvelut -128 300 -97 561 31,5 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -70 532 -59 497 18,5 %
Poistot -4 874 -4 211 15,8 %
Liiketoiminnan muut kulut -32 604 -27 309 19,4 %
Liikevoitto 14 302 11 135 28,4 %
       
Rahoitustuotot 582 225 158,1 %
Rahoituskulut -945 -526 79,6 %
Voitto ennen veroja 13 939 10 835 28,7 %
       
Tuloverot -2 928 -2 353 24,4 %
       
Tilikauden voitto 11 011 8 482 29,8 %
       
Jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 11 011 8 482 29,8 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,61 0,48 27,6 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,61 0,48 28,3 %
       
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur      
Kauden tulos 11 011 8 482 29,8 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 240 -465 n/a
Käyvän arvon rahasto 31 -25 n/a
Kauden laaja tulos 11 282 7 992 41,2 %
       
Jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 11 282 7 992 41,2 %

 

KONSERNITASE, 1000 EUR 31.12.2015 31.12.2014 Muutos %
       
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset hyödykkeet 11 648 9 627 21,0 %
Liikearvo 37 849 33 121 14,3 %
Aineettomat hyödykkeet 6 653 3 891 71,0 %
Myytävissä olevat sijoitukset 704 701 0,5 %
Laskennallinen verosaaminen 1 843 1 698 8,5 %
PITKÄAIKAISET VARAT 58 698 49 037 19,7 %
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 32 661 20 483 59,5 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 60 159 44 694 34,6 %
Tuloverosaaminen 263 582 -54,9 %
Rahat ja pankkisaamiset 12 677 17 672 -28,3 %
LYHYTAIKAISET VARAT 105 759 83 430 26,8 %
       
VARAT 164 458 132 467 24,1 %
       
Oma pääoma ja velat      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 %
Ylikurssirahasto 1 504 1 504 0,0 %
Muuntoerot -99 -339 -70,7 %
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 3 140 3 923 -19,9 %
Kertyneet voittovarat 66 033 58 139 13,6 %
Määräysvallattomien omistajien osuus 0 487 n/a
OMA PÄÄOMA 77 545 70 682 9,7 %
       
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 30 723 595 5060,9 %
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 2 730 31 8681,3 %
Laskennallinen verovelka 1 662 1 327 25,2 %
Pitkäaikaiset varaukset 1 026 1 238 -17,1 %
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 36 141 3 192 1032,3 %
       
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Ostovelat ja muut velat 46 505 33 536 38,7 %
Tuloverovelka 1 062 793 33,9 %
Lyhytaikaiset varaukset 889 480 85,2 %
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 315 23 784 -90,3 %
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 50 771 58 593 -13,3 %
       
Velat yhteensä 86 912 61 785 40,7 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT 164 458 132 467 24,1 %

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Muutos %
  2015 2014  
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 11 011 8 482 29,8 %
Oikaisut:      
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 3 856 4 211 -8,4 %
Korkokulut ja muut rahoituskulut 961 542 77,3 %
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -582 -225 158,1 %
Osinkotuotot -3 -2 50,0 %
Verot 2 928 2 353 24,4 %
Nettokäyttöpääoman muutos:      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -5 096 -6 157 -17,2 %
Vaihto-omaisuuden muutos -6 950 -721 863,9 %
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 1 361 3 510 -61,2 %
Varausten muutos 197 252 -21,8 %
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -945 -526 79,6 %
Saadut korot ja osinkotuotot 582 225 158,1 %
Maksetut verot -2 400 -2 717 -11,7 %
       
Liiketoiminnan nettorahavirta 4 920 9 227 -46,7 %
       
Investointien rahavirta      
Lisäkauppahinnan maksu aikaisemmasta yrityshankinnasta -1 147 0 n/a
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1 258 -1 782 -29,4 %
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 17 64 -73,4 %
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1 644 -1 077 52,6 %
Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta 0 -407 n/a
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -6 826 0 n/a
Investointien nettorahavirta -10 858 -3 202 239,1 %
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lainojen nostot 44 300 1 000 4330,0 %
Lainojen takaisinmaksut -38 130 -888 4193,9 %
Rahoitusleasingvelkojen maksut -391 -367 6,5 %
Maksetut osingot -3 694 -3 360 9,9 %
Omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset -1 382 497 n/a
Rahoituksen nettorahavirta 703 -3 118 n/a
       
Rahavarojen muutos      
Rahavarat 1.1. 17 672 15 229 16,0 %
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 240 -465 n/a
Rahavarat 31.12. 12 677 17 672 -28,3 %

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)  
A Osakepääoma  
B Ylikurssirahasto  
C Muuntoerot  
D Kertyneet voittovarat  
E SVOP rahasto  
F Muut rahastot  
G Yhteensä  
H Määräysvallattomien omistajien osuus  
I Oma pääoma yhteensä  
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 31.12.2014 6 967 1 504 -339 58 139 3 954 -31 70 194 487 70 682
Kauden laaja tulos yhteensä     240 11 011   31 11 282   11 282
Omien osakkeiden luovutus ja hankinta         -814   -814 0 -814
Osingonjako       -3 802     -3 802 108 -3 694
Määräys-vallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta       10     10 -10 0
Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet     0 676 0   676 -585 91
Oma pääoma 31.12.2015 6 967 1 504 -99 66 034 3 140 0 77 545 0 77 545

 

 

LIIKETOIMINTASEGMENTIT 2015, 1000 EUR Video and
Broadband
Solutions
Network
Services
Konserni
Ulkoinen myynti      
Palvelut 7 860 93 362 101 222
Tavaroiden myynti 146 536 0 146 536
Ulkoinen myynti yhteensä 154 396 93 362 247 758
Segmentin liikevoitto 12 781 1 520 14 302
Rahoituserät     -363
Tilikauden tulos ennen veroja     13 939
       
Liiketoimintasegmentit 2014, 1000 eur Video and
Broadband
Solutions
Network
Services
Konserni
Ulkoinen myynti      
Palvelut 6 512 90 275 96 787
Tavaroiden myynti 100 389 0 100 389
Ulkoinen myynti yhteensä 106 901 90 275 197 176
Segmentin liikevoitto 9 673 1 463 11 136
Rahoituserät     -301
Tilikauden tulos ennen veroja     10 835

 


 

 

MAANTIETEELLISIÄ ALUEITA KOSKEVAT TIEDOT 2015, 1000 EUR
  Pohjoismaat Muu Eurooppa Suomi Muut Konserni
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 20 290 209 172 12 223 6 073 247 758
Varat 82 13 750 42 763 260 56 855
Investoinnit tilikaudella 0 1 843 14 982 123 16 948
           
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2014, 1000 eur
  Pohjoismaat Muu Eurooppa Suomi Muut Konserni
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 15 792 159 572 14 858 6 954 197 176
Varat 89 12 730 33 937 583 47 339
Investoinnit tilikaudella 5 1 755 1 446 470 3 676

 

Informaatio per kvartaali (tEUR) 10-12/15  7-9/15  4-6/15  1-3/15 10-12/14 1-12/
2015
 1-12/
2014
 
Video and Broadband Solutions
Saadut tilaukset 43 419 39 616 40 926 33 990 28 642 157 951 109 007
Liikevaihto 43 584 43 760 36 519 30 532 29 500 154 396 106 901
Liiketulos 2 666 5 113 2 999 2 003 2 616 12 781 9 673
Liiketulos % 6,1 % 11,7 % 8,2 % 6,6 % 8,9 % 8,3 % 9,0 %
 
Network Services
Saadut tilaukset 24 809 22 432 23 211 22 911 24 367 93 362 90 275
Liikevaihto 24 809 22 432 23 211 22 911 24 367 93 362 90 275
Liiketulos 607 811 -492 595 909 1 520 1 463
Liiketulos % 2,4 % 3,6 % -2,1 % 2,6 % 3,7 % 1,6 % 1,6 %
 
Yhteensä
Saadut tilaukset 68 228 62 048 64 137 56 901 53 009 251 313 199 282
Liikevaihto 68 393 66 192 59 730 53 443 53 867 247 758 197 176
Liiketulos 3 273 5 924 2 507 2 598 3 525 14 302 11 135
Liiketulos % 4,8 % 8,9 % 4,2 % 4,9 % 6,5 % 5,8 % 5,6 %

 

Vakuudet ja vastuut, 1000 eur 2015 2014 Muutos %
Toimitilojen vuokravastuut 2 980 2 567 16,1 %
Leasingvuokravastuut 4 878 2 992 63,0 %
Termiinisopimusten kohde-etuuden arvo 24 599 13 141 87,2 %
Termiinisopimusten käypä arvo -27 65 n/a
Koronvaihtosopimukset 10 000 11 000 -9,1 %
Koronvaihtosopimusten käypä arvo 0 -31 n/a
Takaukset 3 124 0 n/a
       
Henkilöstö tilikauden lopussa 2015 2014 Muutos %
Tuotekehitys 149 113 31,9 %
Tuotanto ja palvelut 1 089 1 003 8,5 %
Myynti ja markkinointi 197 170 15,9 %
Hallinto 71 57 24,6 %
Yhteensä 1 506 1 343 12,1 %

 

TUNNUSLUVUT IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Tuloslaskelma ja tase: 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto, Meur 247,8 197,2 192,8 193,9 183,6
Muutos % 25,7 % 2,3 % -0,6 % 5,6 % 8,6 %
Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus, % 95,1 % 92,5 % 93,2 % 93,4 % 94,1 %
Liiketulos, Meur 14,3 11,1 11,0 10,9 9,4
% liikevaihdosta 5,8 % 5,6 % 5,7 % 5,6 % 5,1 %
Tulos rahoituserien jälkeen, Meur 13,9 10,8 10,7 10,1 8,8
% liikevaihdosta 5,6 % 5,5 % 5,5 % 5,2 % 4,8 %
Tulos ennen veroja, Meur 13,9 10,8 10,7 10,1 8,8
% liikevaihdosta 5,6 % 5,5 % 5,5 % 5,2 % 4,8 %
Tilikauden tulos, Meur 11,0 8,5 8,1 6,7 6,3
% liikevaihdosta 4,4 % 4,3 % 4,2 % 3,5 % 3,4 %
Tuotekehitysmenot, Meur 11,0 10,3 10,0 11,2 11,6
% liikevaihdosta 4,4 % 5,2 % 5,2 % 5,8 % 6,3 %
Investoinnit, Meur 16,9 3,7 6,3 3,3 5,2
% liikevaihdosta 6,8 % 1,9 % 3,3 % 1,7 % 2,9 %
Korollinen vieras pääoma, Meur 33,0 24,4 24,3 22,1 33,2
Oma pääoma, Meur 77,5 70,7 65,6 60,6 55,3
Taseen loppusumma, Meur 164,5 132,5 124,3 120,2 133,2
           
Henkilöstö ja tilauskanta:          
Henkilöstö keskimäärin 1 485 1 302 1 306 1 326 1 297
Tilauskanta, Meur 42,2 15,2 13,1 17,0 21,2
Saadut tilaukset, Meur 251,3 199,3 188,9 189,7 188,1
           
Tunnusluvut:          
Oman pääoman tuotto-% 14,9 % 12,5 % 12,9 % 11,6 % 11,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 14,2 % 12,2 % 13,0 % 13,0 % 11,5 %
Omavaraisuusaste % 48,3 % 53,4 % 52,7 % 50,5 % 41,6 %
Netto velkaantumisaste % 26,3 % 9,5 % 13,8 % 13,7 % 32,2 %
Osakekohtainen tulos, eur 0,61 0,48 0,47 0,38 0,36
Osakekohtainen tulos laimennettuna, eur 0,61 0,48 0,46 0,38 0,36
Osakekohtainen oma pääoma, eur 4,28 3,94 3,73 3,48 3,17
           
Telesten osake:          
Ylin vaihtokurssi, eur 9,88 5,29 4,47 4,44 4,82
Alin vaihtokurssi, eur 5,32 4,25 3,78 3,04 2,50
Tilikauden päätöskurssi, eur 9,80 5,27 4,25 4,17 3,00
Tilikauden keskikurssi, eur 7,42 4,67 4,17 3,98 3,64
Hinta/voitto suhde (P/E) 16,1 11,0 9,1 10,8 8,3
Osakekannan markkina-arvo, Meur 177,6 98,7 79,6 78,1 56,2
Pörssivaihto, Meur 24,6 10,9 9,2 10,8 6,2
Pörssivaihto, miljoonaa kappaletta 3,3 2,3 2,2 2,7 1,7
Pörssivaihto, % osakekannasta 17,5 % 12,5 % 11,7 % 14,4 % 9,1 %
Tilikauden osakkeiden keskiarvo , kpl 18985588 18918869 18743507 18728590 18189560
Tilikauden lopun osakkeiden määrä, kpl 18985588 18985588 18816691 18728590 18728590
           
Tilikauden osakkeiden keskiarvo laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18036667 17729215 17513799 17688527 17425605
Tilikauden lopun osakkeiden määrä laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18121635 17795934 17838599 17709672 17425605
Osingonjako,Meur 4,2 3,6 3,3 3,0 2,4
Osakekohtainen osinko, eur 0,23* 0,20 0,19 0,17 0,14
Osinko tuloksesta, % 37,7 % 41,7 % 40,8 % 44,5 % 38,9 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,3 % 3,8 % 4,5 % 4,1 % 4,7 %

* hallituksen esitys

 

Omat osakkeet Määrä
kpl
Osuus osakkeista Osuus äänistä
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.12.2015 863 953 4,55 % 4,55 %

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET                          

 

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------   * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------   * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.
Kauden aikana)
Omavaraisuusaste
 
Oma pääoma
----------------------------   * 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------   * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen oma pääoma Taseen oma pääoma  
------------------------------------

Osakkeiden kappalemäärä - omien osakkeiden määrä tilikauden lopussa
Hinta/voitto suhde (P/E) Pörssikurssi vuoden lopussa
------------------------------------
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto Osakekohtainen osinko
------------------------------------
Pörssikurssi vuoden lopussa

 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2015 Osakkeet %
     
EM Group Oy 4 409 712 23,2
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 8,8
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 963 860 5,1
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Management II Oy 542 000 2,9
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
Teleste Oyj 321 953 1,7
Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 290 000 1,5
FIM Fenno Sijoitusrahasto 277 520 1,5
     
Yhteenveto(10) 10 330 036 54,40

 

Sektorijakauma Omistajia Osuus, % Osakkeita Osuus, %
Kotitaloudet 5 015 93,65 4 785 023 25,2
Julkisyhteisöt 3 0,06 1 985 010 10,5
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 20 0,37 3 457 533 18,2
Yritykset 251 4,69 7 105 394 37,4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 29 0,54 360 531 1,9
Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt 37 0,69 1 292 097 6,8
Yhteensä 5 355 100,00 18 985 588 100,0

 

Osakemäärä Omistajia Osuus, % Osakkeita Osuus, %
         
1 - 100 1 300 24,3 84 146 0,4
101 - 500 2 343 43,8 634 303 3,3
501 – 1 000 767 14,3 627 507 3,3
1 001 – 5 000 768 14,3 1 686 218 8,9
5 001 – 10 000 78 1,5 550 011 2,9
10 001 – 50 000 67 1,3 1 447 835 7,6
50 001 – 100 000 10 0,2 759 875 4,0
10 0001 – 500 000 15 0,3 3 638 547 19,2
50 0001 - 7 0,1 9 557 146 50,3
Yhteensä 5 355 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri     1 078 100 5,7

 

Mitron osakekannan hankinnan lopullinen laskelma.
   
1 000 tEUR Yhdistämisessä kirjatut arvot
Yhdistämisessä käytetyt käyvät arvot  
Tavaramerkit (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 746
Asiakassopimukset (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 585
Teknologia (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 1 362
Vaihto-omaisuus 4 983
Myyntisaamiset 8 514
   
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 944
Aineettomat hyödykkeet 537
Osakkeet ja oikeudet 29
Siirtosaamiset 1 315
Laskennaliset verosaamiset 314
Muut saamiset 425
Rahavarat 874
Varat yhteensä 20 628
   
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot  
Korolliset velat 1 174
Ostovelat 5 672
Laskennalliset verovelat 539
Saadut ennakot 2 984
Muut velat 3 159
Velat yhteensä 13 528
   
Nettovarat 7 100
   
Hankintameno omistajille 11 500
Liikearvo 4 400
   
Rahana maksettu kauppahinta -7 700
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 874
Vaikutus rahavirtaan -6 826

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611 tai 0400 747 488.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com