TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015: LIIKEVAIHTO, TULOS JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT SELVÄSTI

Turku, Finland, 2015-04-30 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

TELESTE OYJ   OSAVUOSIKATSAUS  30.4.2015 KLO 08:30 

 

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015

 

LIIKEVAIHTO, TULOS JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT SELVÄSTI 

Vuoden 2015 ensimmäinen vuosineljännes
- Liikevaihto oli 53,4 (43,5) miljoonaa euroa, kasvua 22,8 %
- Liiketulos oli 2,6 (1,3) miljoonaa euroa, kasvua 101,3 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,05) euroa osakkeelta, kasvua 136,5 %
- Saadut tilaukset olivat 56,9 (46,9) miljoonaa euroa, kasvua 21,2 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli -1,2 (1,5) miljoonaa euroa

 

Näkymät vuodelle 2015

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2014 tason. 

 

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä: 

”Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Telesten tuotteiden ja palveluiden kysyntä keskeisillä markkinoilla on ollut hyvä. Saadut tilaukset vuosineljänneksellä saavuttivat Telesten historian korkeimman tason 56,9 miljoonaa euroa, tilaukset olivat ennätystasolla ilman Mitron yritysoston vaikutustakin. Myös liikevaihto ja liikevoitto ylittivät selvästi vertailukauden. Erityisesti uuden Docsis 3.1 standardin mukaiset tuotteet kasvattivat saatuja tilauksia ja liikevaihtoa. Liikevoiton parannus saavutettiin orgaanisella kasvulla.  

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat vahvasti. Kysyntä kasvoi eniten optisissa verkkotuotteissa. Liikevaihtoa kasvattivat tilaajaverkkotuotteiden ja videovalvontaratkaisujen myynti sekä Mitron-yritysosto. Liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat eniten Ranskassa, Belgiassa ja Israelissa. Toimitukset kasvoivat eniten Ranskassa, Englannissa ja Belgiassa. Hyvän toimituskykymme avulla onnistuimme vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja näin parantamaan liiketoiminta-alueen kannattavuutta merkittävästi. Vuoden alussa toteutimme yritysoston, jossa Mitron Group Oy Ltd:n koko osakekanta siirtyi Telesten omistukseen. Mitron on suomalainen julkisen liikenteen informaatiojärjestelmien ja nykyaikaisten näyttöratkaisujen toimittaja. Mitron sopii erinomaisesti Telesten strategiaan ja vahvistaa Telesten asemaa raideliikenteen videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kokonaistoimittajana. 

Network Services liiketoiminta-alueella pystyimme parantamaan liikevoittoa vertailukaudesta, vaikka tulosta rasittivat investoinnit liiketoiminnan laajentamiseen Englannissa. Saksassa pääsimme hyviin laadullisiin tuloksiin asiakkaan mittareilla mitattuna ja samalla saavutimme suunnitelmien mukaisen kannattavuuden. Palveluliiketoiminnan volyymi on kehittynyt myönteisesti Sveitsissä, jossa kasvatimme liikevaihtoa selvästi viime vuodesta.”

 

Konsernin liiketoiminta tammi-maaliskuu 2015 

Avainluvut  1-3/2015  1-3/2014 Muutos % 1-12/2014
Saadut tilaukset, M€ 56,9 46,9 +21,2 % 199,3
Liikevaihto, M€ 53,4 43,5 +22,8 % 197,2
Liiketulos, M€ 2,6 1,3 +101,3 % 11,1
Liiketulos, % 4,9 % 3,0 %   5,6 %
Kauden tulos, M€ 2,2 0,9 +139,7 % 8,5
         
Tulos per osake, € 0,12 0,05 +136,5 % 0,48
Liiketoiminnan rahavirta, M€ -1,2 1,5   9,2
Nettovelkaantumisaste, % 21,9 % 12,3 %   9,5 %
Omavaraisuusaste, % 49,0 % 53,7 %   53,4 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 462 1 260 +16,0 % 1 343

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 56,9 (46,9) miljoonaa euroa kasvaen 21,2 % viime vuoden vertailukaudesta. Konsernin tilauskanta oli 42,3 (16,5) miljoonaa euroa. 

Liikevaihto oli 53,4 (43,5) miljoonaa euroa kasvaen 22,8 % vertailukaudesta. Liiketulos kasvoi 101 % vertailukaudesta ja oli 2,6 (1,3) miljoonaa euroa eli 4,9 % (3,0 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat 17,0 (14,0) miljoonaa euroa. Henkilöstökuluja kasvattivat Mitronin osto sekä henkilöstömäärän lisäys Network Services liiketoiminta-alueella. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,05) euroa osakkeelta, jossa kasvua 137 %. 

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,2 (1,5) miljoonaa euroa. Operatiivista rahavirtaa heikensi nettokäyttöpääoman kasvu, joka johtui vaihto-omaisuuden kasvusta ja ostovelkojen lyhentämisestä mukaan lukien Mitronin käyttöpääoman muutokset.  

Mitron-yritysostossa hankitut toiminnot raportoidaan Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen luvuissa. Mitronin vaikutus raportoituihin ensimmäisen neljänneksen lukuihin oli seuraava: saadut tilaukset +2,1, liikevaihto +5,6, liikevoitto aineettomien oikeuksien poistojen jälkeen +0,0 miljoonaa euroa. Kaupassa siirtynyt tilauskanta oli 23,7 miljoonaa euroa.  

 

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alue tammi-maaliskuu 2015

Avainluvut 1-3/2015 1-3/2014 Muutos % 1-12/2014
Saadut tilaukset, T€ 33 990 24 896 36,5 % 109 007
Liikevaihto, T€ 30 532 21 485 +42,1 % 106 901
Liiketulos, T€ 2 003 801 +150,1 % 9 673
Liiketulos, % 6,6 % 3,7 %   9,0 %

Saadut tilaukset kasvoivat 36,5 % viime vuoden vertailukaudesta ja olivat 34,0 (24,9) miljoonaa euroa. Tilauskanta vahvistui 42,3 (16,5) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi 42,1 % ja oli 30,5 (21,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat tilaajaverkkotuotteiden, passiivi- ja sisäverkkotuotteiden sekä  videovalvontarakaisujen myynti ja Mitron-yritysosto. Liiketulos kasvoi 150 % ollen 2,0 (0,8) miljoonaa euroa eli 6,6 % (3,7 %) liikevaihdosta. Liiketulosprosenttia paransivat vertailukaudesta kasvaneet myyntivolyymit. 

Tuotekehitysmenot olivat 2,9 (2,6) miljoonaa euroa eli 9,4 % (12,1 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat Docsis 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin ja asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehityspoistot olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa.  

 

Network Services liiketoiminta-alue tammi-maaliskuu 2015

Avainluvut 1-3/2015 1-3/2014 Muutos % 1-12/2014
Saadut tilaukset, T€ 22 911 22 048 +3,9 % 90 275
Liikevaihto, T€ 22 911 22 048 +3,9 % 90 275
Liiketulos, T€ 595 490 +21,4 % 1 463
Liiketulos, % 2,6 % 2,2 %   1,6 %

Ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto olivat 22,9 (22,0) miljoonaa euroa, mikä oli 3,9 % vertailukautta korkeampi. Liikevaihto kasvoi erityisesti Sveitsissä. Liiketulos oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa kasvaen 21,4 % vertailukaudesta. Liiketulos oli 2,6 % (2,2 %) liikevaihdosta. Liiketulosta paransi vertailukautta pienempi tappio Englannissa, missä investoinnit palveluliiketoiminnan laajentamiseen jatkuivat. Saksassa saavutettiin hyvä operatiivinen tulos.

 

Henkilöstö ja organisaatio tammi-maaliskuu 2015 

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1466 henkilöä (1262/2014, 1335/2013), joista 665 (554) Video and Broadband Solutions ja 801 (708) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1462 (1260/2014,1342/2013) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 68 % (71 %/2014, 73 %/2013). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % konsernin henkilöstöstä. 

Henkilöstökulut kasvoivat vertailuvuodesta ja olivat 17,0 (14,0/2014, 14,4/2013) miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu oli seurausta Mitronin ostosta ja henkilömäärän kasvusta Network Services liiketoiminta-alueella. 

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-maaliskuu 2015 

Konsernin investoinnit olivat 12,4 (0,9) miljoonaa euroa eli 23,3 % (2,1 %) liikevaihdosta. Investoinneista 11,5 miljoonaa euroa kohdistui Mitronin ostoon. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Investoinneista 0,1 (0,1) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla. 

Tuotekehitysprojektit painottuivat Docsis 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, verkonhallintajärjestelmään, hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-maaliskuu 2015 

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,2 (1,5) miljoonaa euroa. Operatiivista rahavirtaa heikensi nettokäyttöpääoman kasvu, joka johtui vaihto-omaisuuden kasvusta sekä ostovelkojen lyhentämisestä mukaan lukien Mitronin käyttöpääoman muutokset. 

Teleste Oyj allekirjoitti tammikuussa uudet rahoitus- ja luottolimiittisopimukset, arvoltaan yhteensä 45,0 miljoonaa euroa. Uudet sopimukset korvasivat aikaisemmat rahoitussopimukset. Uudet sitovat sopimukset ovat voimassa maaliskuun loppuun 2018. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 17,0 (17,0) miljoonaa euroa. 

Konsernin omavaraisuusaste oli 49,0 % (53,7 %) ja nettovelkaantumisaste 21,9 % (12,3 %). Konsernilla oli 31.3.2015 korollista velkaa 30,5 (24,2) miljoonaa euroa. 

Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat eurooppalaiset kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot. 

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. 

Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Euroopan rahoitusmarkkinatilanne saattaa hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden verkkoinvestointeja. Uusien palvelutarjoajien (OTT) lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Luonnonilmiöt, kuten tulvat ja maanjäristykset, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin.  

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamistason jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys saattavat rajoittaa yhtiön toimitus- ja kilpailukykyä. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai harjoittamaan menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan. Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. 

Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset kattavat myös myyntisaamisiin liittyviä luottotappioriskejä. Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa ja Tanskassa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella. Joulukuussa 2011 perustettu Teleste Management II Oy on yhdistelty Teleste konsernin lukuihin rahoitusjärjestelyiden vuoksi. 

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

EM Group Oy oli 31.3.2015 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 5,32 (4,25) euroa ja korkeimmillaan 7,38 (4,86) euroa. Päätöskurssi 31.3.2015 oli 6,94 (4,53) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5151 (5073) ja ulkomaalaisomistuksen määrä 5,0 % (4,8 %). Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.-31.3.2015 oli 1,1 (0,8) miljoonaa kappaletta ja vaihdon arvo oli 7,5 (3,6) miljoonaa euroa.

Tammikuussa yhtiö luovutti kauppahinnan osana 56.924 osaketta Teleste Oyj:n ostaessa Mitron Group Oy Ltd:n koko osakekannan. Helmikuussa yhtiö luovutti suunnatulla maksuttomalla osakeannilla 73.644 osaketta osana Teleste Oyj:n vuoden 2012 osakepalkkiojärjestelmän mukaisia palkkioita. 

Maaliskuun 2015 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 1.059.086 kappaletta, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä 517.086 kappaletta ja määräysvaltayhtiöiden hallussa 542.000 kappaletta. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 5,6 % (6,3 %). 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2015 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18.985.588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Omien osakkeiden hankinta: enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta, voimassa 30.9.2015 asti.
- Uusien osakkeiden liikkeellelasku: enintään 4.000.000 kappaletta, voimassa 31.3.2017 asti.
- Hallussa olevien omien osakkeiden luovutus: enintään 1.800.000 kappaletta, voimassa 31.3.2017 asti. 
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.500.000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät edellä mainittuihin uusia osakkeita ja konsernin hallussa olevia omia osakkeita koskeviin enimmäismääräyksiin. Valtuutus on voimassa 31.3.2017 asti. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Teleste Oyj:n 9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.4.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Näkymät vuodelle 2015

Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonta- ja raideliikenteen informaatiomarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme orgaanisen kasvun lisäksi Mitron‑yrityskaupan lisäävän liikevaihtoa yli 22 miljoonaa euroa ja vaikuttavan liiketulokseen positiivisesti. 

Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteen mukaisesti jatkamme uuden palveluliiketoiminnan laajentamista Englannissa. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla. 

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2014 tason. 

 

29. päivänä huhtikuuta 2015

Teleste Oyj       Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja  

 

 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. IAS1, IFRS 13 ja IAS 19 standardien muutokset on huomioitu osavuosikatsauksessa. Kyseisillä muutoksilla ei ole  ollut oleellista vaikutusta.

 

  

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-3/
2015
1-3/
2014
Muutos % 1-12/
2014
           
Liikevaihto 53 443 43 533 22,8 % 197 176
  Liiketoiminnan muut tuotot 446 185 140,6 % 2 536
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -25 537 -21 001 21,6 % -97 561
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -16 976 -13 985 21,4 % -59 497
  Muut liiketoiminnan kulut -7 570 -6 417 18,0 % -27 309
  Poistot -1 209 -1 024 18,1 % -4 211
Liiketulos 2 598 1 291 101,3 % 11 135
           
  Rahoitustuotot ja -kulut 306 -93 n/a -301
Tulos rahoituserien jälkeen 2 904 1 198 142,5 % 10 835
           
Tulos ennen veroja 2 904 1 198 142,5 % 10 835
           
  Välittömät verot -698 -278 151,4 % -2 353
           
Kauden tulos 2 206 920 139,7 % 8 482
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 2 206 920 139,7 % 8 482
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,12 0,05 136,5 % 0,48
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,12 0,05 139,6 % 0,48
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos 2 206 920 139,7 % 8 482
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 398 92 332,6 % -465
Käyvän arvon rahasto 4 -7 n/a -25
Kauden laaja tulos 2 608 1 005 159,5 % 7 992
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 2 608 1 005 159,5 % 7 992

 

 

TASE (TEUR)        
           
Pitkäaikaiset varat 31.3.2015 31.3.2014 Muutos % 31.12.2014
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 473 10 485 -0,1 % 9 627
  Liikearvo 38 425 33 289 15,4 % 33 121
  Muut aineettomat hyödykkeet 6 934 4 331 60,1 % 3 891
  Laskennalliset verosaamiset 1 885 1 828 3,1 % 1 698
  Myytävissä olevat sijoitukset 713 294 142,5 % 701
    58 430 50 227 16,3 % 49 037
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus 29 566 20 866 41,7 % 20 483
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 51 803 37 214 39,2 % 45 276
  Rahavarat 14 373 16 008 -10,2 % 17 672
    95 742 74 088 29,2 % 83 430
           
Varat yhteensä 154 173 124 315 24,0 % 132 467
           
Oma pääoma ja velat        
  Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
  Muu oma pääoma 66 414 59 381 11,8 % 63 227
  Määräysvallattomien omistajien osuus 477 386 23,6 % 487
    73 858 66 734 10,7 % 70 682
           
Pitkäaikaiset velat        
  Varaukset 1 294 598 116,3 % 1 238
  Laskennalliset verovelat 1 922 1 203 59,8 % 1 327
  Korottomat pitkäaikaiset velat 3 527 2 436 44,8 % 31
  Korolliset velat 29 744 434 6748,8 % 595
    36 487 4 671 681,1 % 3 192
Lyhytaikaiset velat        
  Ostovelat ja muut korottomat velat 41 777 28 031 49,0 % 33 536
  Maksamattomat verot 615 210 192,6 % 793
  Varaukset 650 893 -27,1 % 480
  Lyhytaikaiset korolliset velat 786 23 776 -96,7 % 23 784
    43 828 52 909 -17,2 % 58 593
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 154 173 124 315 24,0 % 132 467

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-3/
2015
1-3/
2014
Muutos %  1-12/
2014
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Kauden tulos 2 206 920 139,7 % 8 482
  Oikaisut 1 601 1 306 22,5 % 4 211
  Maksetut rahoituserät 306 -93 n/a -301
  Maksetut verot -269 -1 155 -76,7 % -2 717
  Nettokäyttöpääoman muutos -5 023 482 n/a -448
Liiketoiminnan nettorahavirta -1 179 1 461 -180,7 % 9 227
Investointien rahavirrat        
  Tytäryritysten hankinta -6 826 0 n/a 0
  Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -260 -426 -39,0 % -1 782
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 17 0 n/a 64
  Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -338 -372 -9,1 % -1 077
  Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta 0 0 n/a -407
Investointien nettorahavirta -7 407 -798 828,2 % -3 202
Rahoituksen rahavirrat        
  Lainojen nostot 5 000 0 n/a 1 000
  Lainojen takaisinmaksut -111 -152 -27,0 % -1 255
  Maksetut osingot 0 0 n/a -3 360
  Osakeannista saadut maksut 0 176 n/a 497
Rahoituksen nettorahavirta 4 889 24 n/a -3 118
           
Rahavarojen muutos        
  Rahavarat kauden alussa 17 672 15 229 16,0 % 15 229
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus 398 92 332,6 % -465
  Kauden rahavirta -3 697 687 n/a 2 907
  Rahavarat kauden lopussa 14 373 16 008 -10,2 % 17 672

 

 

TUNNUSLUVUT 1-3/
2015
1-3/
2014
Muutos %  1-12/
2014
  Osakekohtainen tulos, EUR 0,12 0,05 136,5 % 0,48
  Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,12 0,05 139,6 % 0,48
  Osakekohtainen oma pääoma, EUR 4,09 3,75 9,1 % 3,94
           
  Oman pääoman tuotto 12,2 % 5,6 % 117,9 % 12,5 %
  Sijoitetun pääoman tuotto 12,4 % 5,9 % 110,2 % 12,2 %
  Omavaraisuusaste 49,0 % 53,7 % -8,8 % 53,4 %
  Nettovelkaantumisaste 21,9 % 12,3 % 78,0 % 9,5 %
           
  Investoinnit, tEUR 12 426 912 1262,5 % 3 676
  Investoinnit % liikevaihdosta 23,3 % 2,1 % 1009,8 % 1,9 %
  Tilauskanta, tEUR 42 342 16 511 156,4 % 15 206
  Henkilöstö keskimäärin 1 466 1 262 16,2 % 1 302
           
  Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 874 0,6 % 18 918
    sis omat osakkeet        
  Kauden ylin kurssi, EUR 7,38 4,86 51,9 % 5,29
  Kauden alin kurssi, EUR 5,32 4,25 25,2 % 4,25
  Kauden keskikurssi, EUR 6,52 4,48 45,6 % 4,67
           
  Osakevaihto, milj kpl 1,1 0,8 43,5 % 2,3
  Osakevaihto, MEUR 7,5 3,6 108,0 % 10,9
           
Omat osakkeet        
    Määrä
Kpl
  Osuus
osakkeista
Osuus
äänistä
           
  Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 1 059 086   5,58 % 5,58 %
           
Vastuusitoumukset  (tEUR)        
           
Vuokra- ja leasingvastuut 5 756 6 133 -6,1 % 5 559
           
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen        
  Valuuttatermiinit, kohdearvo 20 031 6 518 207,3 % 13 141
  Valuuttatermiinit, käypä arvo 117 -139 n/a 65
  Koronvaihtosopimukset 11 000 11 000 0,0 % 11 000
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo -27 -13 115,1 % -31
           
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero.

  

TOIMINTASEGMENTIT (TEUR)  1-3/
2015
 1-3/
2014
Muutos %  1-12/
2014
           
Video and Broadband Solutions        
  Saadut tilaukset 33 990 24 896 36,5 % 109 007
  Liikevaihto 30 532 21 485 42,1 % 106 901
  Liiketulos 2 003 801 150,1 % 9 673
  Liiketulos % 6,6 % 3,7 %   9,0 %
Network Services        
  Saadut tilaukset 22 911 22 048 3,9 % 90 275
  Liikevaihto 22 911 22 048 3,9 % 90 275
  Liiketulos 595 490 21,4 % 1 463
  Liiketulos % 2,6 % 2,2 %   1,6 %
Yhteensä        
  Saadut tilaukset 56 901 46 944 21,2 % 199 282
  Liikevaihto 53 443 43 533 22,8 % 197 176
  Liiketulos 2 598 1 291 101,3 % 11 135
  Liiketulos % 4,9 % 3,0 %   5,6 %
  Rahoituserät 306 -93 n/a -301
  Tulos ennen veroja 2 904 1 198 142,5 % 10 835

 

 

Informaatio per kvartaali (tEUR)  1-3/15  10-12/14  7-9/14  4-6/14  1-3/14  4/2014-
  3/2015
 
Video and Broadband Solutions
  Saadut tilaukset 33 990 28 642 27 571 27 898 24 896 118 101
  Liikevaihto 30 532 29 500 28 909 27 007 21 485 115 948
  Liiketulos 2 003 2 616 4 421 1 835 801 10 875
  Liiketulos % 6,6 % 8,9 % 15,3 % 6,8 % 3,7 % 9,4 %
 
Network Services
  Saadut tilaukset 22 911 24 367 21 455 22 405 22 048 91 138
  Liikevaihto 22 911 24 367 21 455 22 405 22 048 91 138
  Liiketulos 595 909 516 -452 490 1 568
  Liiketulos % 2,6 % 3,7 % 2,4 % -2,0 % 2,2 % 1,7 %
 
Yhteensä
  Saadut tilaukset 56 901 53 009 49 026 50 303 46 944 209 239
  Liikevaihto 53 443 53 867 50 365 49 412 43 533 207 087
  Liiketulos 2 598 3 525 4 937 1 383 1 291 12 442
  Liiketulos % 4,9 % 6,5 % 9,8 % 2,8 % 3,0 % 6,0 %

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2015 6 967 1 504 -339 58 139 3 954 -31 70 194 487 70 682
Kauden laaja tulos yhteensä     398 2 206 0 4 2 608 0 2 608
Omien osakkeiden luovutus         568   568 0 568
Määräys-vallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta       10     10 -10 0
Oma pääoma 31.3.2015 6 967 1 504 59 60 355 4 522 -27 73 380 477 73 858
                   
Oma pääoma 1.1.2014 6 967 1 504 126 53 079 3 457 -6 65 127 425 65 553
Kauden laaja tulos yhteensä     92 920   -7 1 005   1 005
Toteutetut osakeoptiot     0 0 176 0 176 0 176
Määräys-vallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta       39 0   39 -39 0
Oma pääoma 31.3.2014 6 967 1 504 218 54 038 3 633 -13 66 347 386 66 734

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET        

 

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------   * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------   * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste
 
Oma pääoma
----------------------------   * 100
Taseen loppusumma  - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------   * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

 

 

 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2015 Osakemäärä %-osuus osakkeista
     
EM Group Oy 4 409 712 23,23
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 8,84
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 963 860 5,08
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,34
Teleste Management II Oy 542 000 2,85
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,74
Teleste Oyj 517 086 2,72
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 500 712 2,64
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,63
Fim Fenno Sijoitusrahasto 324 279 1,71

 

 

 

Osakkeenomistajat sektoreittain 31.3.2015 Omistajien määrä % osakkeen
omistajista
Osake-
määrä
%-osuus osakekannasta
         
Kotitaloudet 4 815 93,48 4 691 350 24,7
Julkisyhteisöt 4 0,08 2 001 510 10,5
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 18 0,35 3 799 797 20,0
Yritykset 252 4,89 7 127 336 37,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 28 0,54 408 222 2,2
Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt 34 0,66 957 373 5,0
Yhteensä 5 151 100,00 18 985 588 100,0

 

 

 

Osakemäärä 31.3.2015 Omistajien määrä % osakkeen-
omistajista
Osake-
määrä
% osakkeista
         
1 - 100 1 162 22,6 77 496 0,4
101 - 500 2 250 43,7 610 762 3,2
501 – 1 000 790 15,3 650 723 3,4
1 001 – 5 000 757 14,7 1 670 404 8,8
5 001 – 10 000 92 1,8 653 179 3,4
10 001 – 50 000 73 1,4 1 458 243 7,7
50 001 – 100 000 2 0,0 155 104 0,8
10 0001 – 500 000 17 0,3 3 751 316 19,8
500 001 - 8 0,2 9 958 361 52,5
Yhteensä 5 151 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri     722 650 3,8

 

 

 

Mitron osakekannan hankinnasta kirjattiin alustavasti seuraavat varat ja velat.
   
1 000 tEUR Yhdistämisessä kirjatut arvot
Yhdistämisessä käytetyt käyvät arvot  
Tavaramerkit (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 746
Asiakassopimukset (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 585
Teknologia (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 1 362
Vaihto-omaisuus 4 983
Myyntisaamiset 8 514
   
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 944
Aineettomat hyödykkeet 537
Osakkeet  ja oikeudet 29
Siirtosaamiset 1 315
Muut saamiset 425
Rahavarat 874
Varat yhteensä 20 314
   
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot  
Korolliset velat 1 174
Ostovelat 5 672
Laskennalliset verovelat 539
Saadut ennakot 2 984
Muut velat 3 300
Velat yhteensä 13 669
   
Nettovarat 6 645
   
Hankintameno omistajille 11 500
Liikearvo 4 855
   
Rahana maksettu kauppahinta -7 700
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 874
Vaikutus rahavirtaan -6 826

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com